• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 18 lipca 2011 r.

Informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • umożliwienie dostępu do sieci Internet przez operatora wyłonionego w ramach realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,
 • promocja usług oferowanych przez Gminę Chełmża z wykorzystaniem sieci  Internet.

Miejsce realizacji projektu:

Browina, Grzywna, Kiełbasin, Mała Grzywna, Nawra, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie. W projekcie będą mogły wziąć udział również osoby zamieszkałe na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z w/w miejscowościami.  

Adresaci projektu: adresatami projektu są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Chełmża.

Okres realizacji projektu: od września 2011 r. do grudnia 2012 roku.

Zasady wsparcia dla pierwszych 200 zgłoszeń:

 1. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie będą ponosić koszt 1,23 zł brutto miesięcznie za korzystanie z łącza internetowego o prędkości 512/256 kbps.
 2. W przypadku wyboru łącza o wyższej prędkości użytkownik będzie ponosił opłatę miesięczną, która będzie równa różnicy  pomiędzy opłatą za łącze 512/256 kbps, a opłatą za łącze wybrane.
 3. Gmina Chełmża poniesie koszty zakupu, montażu i serwisowania u użytkowników sprzętu zapewniającego odbiór sygnału Internetowego.(Szczegółowe warunki nieodpłatnego udostępnienia sprzętu będzie określać umowa użyczenia zawarta z poszczególnymi odbiorcami).
 4. Uczestnicy projektu zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem z zakresu podstawowej obsługi komputera i posługiwania się  nim jako narzędzia dostępu do sieci Internet.

Składanie wniosków:

 1. Na korzystanie z Internetu może zostać złożony tylko jeden wniosek na lokal mieszalny lub dom jednorodzinny.
 2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20 – I piętro) lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz. 15.00 . Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Warunki zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz uzyskania wsparcia:1

 1. Złożenie wniosku w terminie.
 2. Potwierdzenie technicznych możliwości włączenia wnioskodawcy do programu przez operatora uczestniczącego w projekcie.

Uwaga: Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będą miały osoby będące podatnikami Gminy Chełmża, które jednocześnie złożą wniosek o założenie konta w systemie e-Podatki tworzonego w ramach projektu pn. „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

System będzie dawał możliwość bieżącego monitorowania stanu należności podatkowych wobec Gminy Chełmża poprzez sieć Internet. Założenie i korzystnie z systemu e-Podatki będzie darmowe. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy określa uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Załączniki do ogłoszenia:

 • Zał. nr 1 - wniosek o przystąpienie do projektu
 • Zał. nr 2 - wniosek o założenie konta w systemie e-Podatki
 • Zał. nr 3 - uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża
 • Regulamin korzystania z systemu e-Podatki

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka