• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • IMG-20230828-WA0000

DROGA z udziałem FOGR-u

Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6, wykonywana na istniejącej podbudowie tłuczniowej  do długości 0,301 km, w obrębie geodezyjnym Grzywna część działki nr 247”.  Całkowita wartość inwestycji: 229.901,90 zł.

 • gmina chełmża 7.11 (11)

ŚWIETLICA DLA BOGUSŁAWEK

Projekt pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki" jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest „Rozwój atrakcyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra dla mieszkańców sołectwa Bogusławki” co pozwoli  na prowadzenie działalności kulturalnej i uaktywnienie mieszkańców do rozwijania lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

 • 3

ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

W ramach projektu pn."Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” zakupiono i zamontowano mikroinstalacje fotowoltaiczne na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, na budynkach gospodarczych i na gruncie w ilości 68 szt. oraz na budynkach użyteczności publicznej  - świetlice w: Bielczynach, Dźwierznie, Nawrze, Liznowie, Zajączkowie i Skąpem oraz na budynku przedszkola w Skąpem. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020  w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18). Projekt zrealizowano w latach 2019-2020.

 • 1

ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI

Gmina Chełmża zrealizowała projekt pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża”. Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020  w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakupiono i zamontowano 27 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych i 7 szt. mikroinstalacji solarnych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.  

 • IMG_20230504_102457

SKĄPE - DROGA Z DOTACJĄ FOGR-u

Zakończono realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6, wykonywana na istniejącej podbudowie tłuczniowej  do długości 0,847 km, w obrębie geodezyjnym Skąpe część działki nr 310”.  Całkowita wartość inwestycji: 483.398,51 zł.

 • II wycieczka krajoznawcza 2 (12)

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 551

Gmina Chełmża zrealizowała inwestycję pn. Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy”. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • IMG_20211012_144311

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice

„Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice” - to inwestycja zrealizowana w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim, Powiatem Toruńskim i Gminą Łubianka współfinansowana z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka emisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

MIRAKOWO - edycja II

Od 1 marca 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt grantowyt pt.,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa  w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Projekt uzyskał  dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR".

 • DSC_0277

ŚCIEŻEK W GMINIE PRZYBYWA

        W 2020 roku została zrealizowana inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały”. Inwestycja dotyczy dokłądnie drogi powiatowej nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo od km 2+995 do km 4+177 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 37/18, 37/20, 37/22, 38 w obrębie ewidencyjnym Grzywna oraz nr 78/1, 83/1, 84/1, 93 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 1,182 km.

MIRAKOWO - z projektem społecznym edycja I

         Mirakowo - tutaj mieszkańcy  aktywnie uczestniczą w pierwszej edycji projekt grantowego pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa  w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja I". Chętnie biorą udział w wielu spotkaniach, w tym z zakresu animacji i aktywizacji.

KOŃCZEWICE - wieś w działaniu edycja II

         Trwa aktywizacja mieszkańców Kończewic na zrewitalizowanym w minionym 2019 roku terenie rekreacji i sportu. Od 1 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje tutaj projekt grantowy pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”  w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku".

ZALESIE - Wybudzeni do aktywności edycja II

             Zalesie w Gminie Chełmża to miejscowość nie tylko z plażą i dostępem do Jeziora Chełmżyńskiego, ale także ze zrewitalizowanym centrum wsi. Obecnie teren ten   wykorzystany zostaje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w projekcie grantowym  pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II” realizowanym w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.

PROJEKT W RAMACH EFS 2019'

         PROJEKT GRANTOWY W KOŃCZEWICACH. Od 1 maja 2019 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt: ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – I edycja”. Projekt realizowany będzie  do września 2019 r. Grupę docelowa stanowić będą osoby zamieszkujące miejscowość Kończewice zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowa informacja dot. projektu i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poniżej  dołączonych  załącznikach.

PROJEKT GRANTOWY W RAMACH EFS

          PROJEKT GRANTOWY W ZALESIU. Od 1 maja 2019 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt: ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – I edycja”. Projekt realizowany będzie  do września 2019 r. Grupę docelowa stanowić będą osoby zamieszkujące miejscowość Kończewice zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowa informacja dot. projektu i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poniżej  dołączonych  załącznikach.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka