• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • IMG_20211012_144311

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice

„Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice-Warszewice” - to inwestycja zrealizowana w partnerstwie z Województwem Kujawsko - Pomorskim, Powiatem Toruńskim i Gminą Łubianka współfinansowana z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka emisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

MIRAKOWO - edycja II

Od 1 marca 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt grantowyt pt.,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa  w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Projekt uzyskał  dofinansowanie w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR".

  • DSC_0277

ŚCIEŻEK W GMINIE PRZYBYWA

        W 2020 roku została zrealizowana inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały”. Inwestycja dotyczy dokłądnie drogi powiatowej nr 2026 C Browina – Grzywna – Sławkowo od km 2+995 do km 4+177 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 37/18, 37/20, 37/22, 38 w obrębie ewidencyjnym Grzywna oraz nr 78/1, 83/1, 84/1, 93 w obrębie ewidencyjnym Kuczwały na odcinku o długości 1,182 km.

MIRAKOWO - z projektem społecznym edycja I

         Mirakowo - tutaj mieszkańcy  aktywnie uczestniczą w pierwszej edycji projekt grantowego pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa  w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja I". Chętnie biorą udział w wielu spotkaniach, w tym z zakresu animacji i aktywizacji.

KOŃCZEWICE - wieś w działaniu edycja II

         Trwa aktywizacja mieszkańców Kończewic na zrewitalizowanym w minionym 2019 roku terenie rekreacji i sportu. Od 1 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje tutaj projekt grantowy pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”  w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku".

ZALESIE - Wybudzeni do aktywności edycja II

             Zalesie w Gminie Chełmża to miejscowość nie tylko z plażą i dostępem do Jeziora Chełmżyńskiego, ale także ze zrewitalizowanym centrum wsi. Obecnie teren ten   wykorzystany zostaje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w projekcie grantowym  pt. ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II” realizowanym w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.

PROJEKT W RAMACH EFS 2019'

         PROJEKT GRANTOWY W KOŃCZEWICACH. Od 1 maja 2019 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt: ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – I edycja”. Projekt realizowany będzie  do września 2019 r. Grupę docelowa stanowić będą osoby zamieszkujące miejscowość Kończewice zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowa informacja dot. projektu i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poniżej  dołączonych  załącznikach.

PROJEKT GRANTOWY W RAMACH EFS

          PROJEKT GRANTOWY W ZALESIU. Od 1 maja 2019 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt: ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – I edycja”. Projekt realizowany będzie  do września 2019 r. Grupę docelowa stanowić będą osoby zamieszkujące miejscowość Kończewice zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szczegółowa informacja dot. projektu i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poniżej  dołączonych  załącznikach.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka