• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Charakterystyka i położenie

          Gmina Chełmża położona jest w północno - zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze Kotliny Toruńskiej. Obszar gminy wynosi 17 872 ha / w tym 14 914 ha użytków rolnych i 2024 ha lasów i jezior/, administracyjnie dzieli się na 28 sołectw i 34 miejscowości zamieszkałe przez około 9 700 mieszkańców. Barwy i herb gminy zostały zatwierdzone w 1998 r. Sięgając do źródeł historycznych przyjęto herb wsi Grzywna Biskupia, który pochodzi z XIV w. Jest to miecz i pastorał razem skrzyżowane między trzema gwiazdami.

Zasoby środowiska przyrodniczego

          Najcenniejszym zasobem przyrodniczym gminy Chełmży są gleby, wśród których dominują gleby brunatne i płowe wykształcone z glin zwałowych i piasków zwałowych, budujących powierzchniową warstwę równinnej wysoczyzny morenowej. W przeważającej części mają III klasę (ponad 55% gruntów ornych) i IV klasę bonitacyjną (prawie 25% powierzchni gruntów ornych). Lokalnie występują również niewielkie areały żyznych czarnych ziem. Są one glebami o wysokiej przydatności rolniczej, jako podstawa kompleksów uprawowych pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, występujących na 75 % gruntów ornych.

Kultura w Gminie Chełmża

          Działalność kulturalna na terenie gminy jest prowadzona i koordynowana przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża z siedzibą w Brąchnówku. Instytucja współpracuje  z bibliotekami, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz Radami Sołeckimi kształtując lokalne życie kulturalne. 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka