• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na rok 2024 w konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2024 r.  Zgłoszenia do udziału w komisji można składać w dniach 10.05. – 16.05.2024 r.

 • pobierz-1

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2024 r.  Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać w dniach 19.02. – 26.02.2024 r. do godz. 15.00, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2  lub drogą elektroniczną na adres: korlowska@gminachelmza.pl z dopiskiem: "Zgłoszenie do komisji konkursowej".

 • 2572_KOMISJA_KONKURSOWA

SZUKAMY CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie: wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu i w zakresie rozwoju sportu. Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać w dniach 02.05. – 12.05.2023 r. . do godz. 15.00, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2  lub drogą elektroniczną na adres: korlowska@gminachelmza.pl z dopiskiem: "Zgłoszenie do komisji konkursowej".

 • organizacje_pozarzadowe

SPRAWOZDANIE O WSPÓŁPRACY NGO za 2022 rok

Wójt Gminy Chełmża nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie z realizacji programu za 2022 r. zostało przedłożone Radzie Gminy Chełmża w dniu 27.02.2022 r. Uzyskało pozytywną opinię Rady Gminy.

 • ngo-main_page

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023' SKONSULTOWANY

Projekt Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. w okresie 10.11. - 17.11.br. poddany został konsultacjom. Projekt Programu dostępny był na stronie internetowej Gminy Chełmża w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Ogłoszenia i Komunikaty oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

 • NGO

Konsultujemy PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023’

W dniu 14 listopada 2022 r. Wójt Gminy Chełmża ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Na opinie, sugestie i uwagi czekamy do 21 listopada br

 • 7f882767-382e-4227-8726-c114b50c5419

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ

Trwa nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na rok 2022 w konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2022 r. Zgłoszenia do udziału w komisji można składać w dniach 04.05. – 17.05.2022 r. do godz. 15.00.

 • piłka przedszkole (5)

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku. Zgłoszenia udziału w komisji można składać w dniach 01.03. – 11.03.2022 r.

TRZECI SEKTOR W 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Chełmża z realizacji Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2021. Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca samorządu z sektorem pozarządowym.

 • ngo

NABÓR DO KOMISJI OCENY OFERT

        Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2021. Zgłoszenia można składać do dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 • ngo

WSPÓŁPRACA Z NGO W 2020' PODSUMOWANA

          Gmina Chełmża realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, Wójt Gminy Chełmża w dniu 23.02.2021 r. przedłożył Radzie Gminy Chełmża Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Chełmża  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 rok.

 • images

NGO i GMINA CHEŁMŻA w roku 2018' - PODSUMOWANIE

        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec sektora pozarządowego. Jest pozytywna opinia Rady Gminy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • konsultacje,pic1,1159,110862,179309,with-ratio,16_9

NGO - WSZYSTKO O WSPÓŁPRACY W 2019'

UWAGA POZARZĄDÓWKI Konsultujemy program współpracy na rok 2019'
          Wójt Gminy Chełmża zaprasza do udziału w konsultacjach projektu dokumentu, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Do 19 listopada br. ich przedstawiciele mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów programu, który będzie obowiązywał w roku 2019.

 • images

NGO W 2019'

UWAGA POZARZĄDÓWKI!

          Już za moment będziemy konsultować program współpracy na rok 2019 rok. Dokument, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji i uwag do projektu dokumentu, który zostanie organizacjom przedłożony w określonym terminie.

 • -

PODSUMOWANA WSPÓŁPRACA z NGO w 2017'

      Jest pozytywna opinia Rady Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte zostały ubiegłoroczne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Chełmża w zakresie finansowym i poza finansowym.

 • -

Konsultujemy program współpracy z pozarządówkami

       Ruszyły konsultacje dokumentu, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Do 27 listopada br. ich przedstawiciele mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów programu, który będzie obowiązywał w roku  2018.

 • -

Konsultacje nad „Programem współpracy …” trwają !

       Rozpoczęły się  konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Chełmża  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 10 listopada br. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach !

 • -

KONSULTUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO na 2015 rok

        Konsultacje Programu współpracy z NGO w 2015 r. będą prowadzone w terminie od dnia 22 października  2014 r.  w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża  oraz pocztą elektroniczną na adres korlowska@gminachelmza.pl lub faksem pod nr 56 675 60 79.
        Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi albo wnioski na formularzu konsultacyjnym. Z projektem dokumentu można zapoznac się poniżej - dostepny  tekst uchwały. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

       Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego  w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa: 14 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00.
 

Oferta z pominięciem trybu konkursowego

Oferta złożona w dniu 04.07. 2014 r  z  pominięciem  trybu konkursowego.
Podmiot składający ofertę: Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży
Tytuł zadania publicznego: "Nie jestem sam"
Wnioskowana kwota dofinansowania : 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złoty)
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 11.07 .2014 r. na adres e-mail: info@gminachelmza.pl

       Wszelkie informacje  na temat złożonej oferty : Urząd  Gminy Chełmża,  nr tel. 56 675 60 76 wew. 52

 

KONKURS NA SPORT W 2014 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY !

      Dotacja na zadania publiczne Gminy Chełmża w zakresie sportu w roku  bieżącym trafią do trzech klubów sportowych działających na obszarze Gminy Chełmża. Łącznie z budżetu rozdysponowano 50 tys. zł. Dotację otrzymają : KSGCh CYKLON z Kończewic, KS "SOKOŁ GRZYWNA" z Grzywny i UKS STOPER przy Gimnazjum w Głuchowie. Poniżej informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wysokości przyznanych dotacji.

Wyniki opublikowano: 27.03.2014 r.

KONKURS NA SPORT

       Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku. Termin składania ofert upływa: 12 marca 2014 r. o godz. 15.00. Poniżej do pobrania dokumentacja konkursowa.

Data publikacji : 18.02.2014 r.
 

Konsultujemy program współpracy z NGO na 2014 rok

        Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  udziału w konsultacjach nad projektem Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
       Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest  dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym.
 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka