• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

HODOWCO TRZODY - Lekarz weterynarii informuje

          Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje materiały informacyjne wraz z przykładowymi wzorami dokumentacji opracowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, związane z realizacją przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

KOMUNIKAT PROFILAKTYCZNY HPA

          W trosce o ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych przypomina się, że 20 grudnia 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie dotyczące tej tematyki. Zawiera ono szereg zakazów i nakazów w stosunku do posiadaczy drobiu. Treść rozporządzenia poniżej. Ponadto Minister oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali Apel do hodowców drobiu celem podniesienia świadomości mieszkańców wsi dotyczących ochrony gospodarstw przed wirusem HPA. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy do przestrzegania tych zasad, których stosowanie zwiększy bezpieczeństwo Państwa gospodarstw.

Edward Kaniecki

 

 • -
 • -

UWAGA - KREDYTY PREFERENCYJNE !

Kredyty Preferencyjne dla Rolnictwa !

      Informujemy o Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na mocy którego Agencja wdroży nowe linie kredytów preferencyjnych.

 • -

1 marca 2015' - Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

       Od 1 marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr. W konsekwencji od dnia 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. 

 • -

Komunikat dla płatników składek w działach specjalnych

      Od stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
 

 • -

Zmiany w płatnościach bezpośrednich na lata 2015 – 2020 - SZKOLENIE 22.10.2014'

 SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z GMINY CHEŁMŻA 
 

        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Toruniu z siedzibą w Chełmży zaprasza na spotkanie informacyjne:  „Zmiany w płatnościach bezpośrednich na lata 2015 – 2020”, które odbędzie się dnia 22.10.2014 r. o godz. 10:00 w  restauracji  Dom Weselny „Boryna" w  Grzywnie .

    ZMIANY! NOWE PŁATNOŚCI !
    ROLNIKU, PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, SKORZYSTAJ !
 

 • -

Coraz więcej różnic na polskiej wsi

      Raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”, przygotowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawia poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  w Polsce. Z raportu wynika, że realizowana w Polsce dotychczas polityka na rzecz obszarów wiejskich nie sprzyja niwelowaniu tych dysproporcji w rozwoju.
 

GRUPY PRODUCENTÓW - Nowe zasady w organizacji

        1 czerwca 2014 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Rozporządzenie nie wniosło znaczących zmian dotyczących wykazu produktów minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów.  

 • -

Akcyza za paliwo do zwrotu

    Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie od 01.08.2014 r. do 01.09.2014 r.
      Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 rok. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
 

 • -

Od 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu ! Zadecydują o emeryturach i rentach

        W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r., które wyniosło 3.895 zł 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

NOWOŚCI ROLNICZE

DO SIEWU NOWE ODMIANY

         W roku 2013 do rejestru odmian COBORU wpisano kilka nowych odmian zbóż jarych. Poniżej je wymieniamy.

UWAGA ROLNICY ! NOWELIZACJA USTAWY

 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - Nowelizacja ustawy
          Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach bezpośrednich, znoszącą płatność zwierzęcą i Uzupełniającą Płatność Obszarową.
Oznacza to, że nie będzie wsparcia z budżetu krajowego do między innymi powierzchni upraw: zbóż, roślin oleistych (rzepaku, rzepiku, słonecznika i soi), roślin wysokobiałkowych (bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewnego), roślin  strączkowych (wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej), roślin strączkowych pastewnych.

 • -

MASZ BEZPIECZNE GOSPODARSTWO - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.

AKCYZA ZA PALIWO DO ZWROTU

      Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
 

 • -

NOWY PROW na lata 2014-2020

       Ponad 13,5 mld euro przeznaczone zostanie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Program ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa. Inne priorytety dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa to m.in. innowacyjność rolnictwa, modernizacja rolnictwa, pomoc dla młodych rolników, wsparcie dla małych gospodarstw, współfinansowanie inwestycji w przetwórstwie czy rozwój targowisk. Będą także rozwijane działania wspierające inicjatywy mieszkańców wsi.
 

 • -

DLA MŁODYCH ROLNIKÓW – RABATY !

        Dla młodych rolników  z gminy wzorem roku ubiegłego przygotowana została KARTA RABATOWA. Młody rolnik udając się z taką KARTĄ do wskazanych punktów skorzysta ze zniżkowych zakupów i usług.  To druga edycja  tego produktu, a skorzystać z niego mogą rolnicy w wieku do 40 roku życia. Po odbiór wspomnianej karty w terminie do końca lutego br. zapraszamy do Urzędu Gminy. 

 • -

KURSY DLA KOMBAJNISTÓW - już od 01.02.br.

        KRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ( www.ksckp.pl) ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH oraz kursy operatora kombajnów zielonkowych. Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych). 

 • -

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW - ZAPRASZAMY

         Rolników z Gminy Chełmża zapraszamy  do udziału  w spotkaniu szkoleniowo - informacyjnym,  które odbędzie się w dniu 27  stycznia br. w Grzywnie - dom weselny „BORYNA”. Rozpoczęcie spotkania godz. 11.00. W programie spotkania m.in.  wykład pn. „Racjonalne nawożenie rzepaku, zbóż i kukurydzy ”-  dr Witold Szczepaniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prezentacje ofert handlowych związanych z branżą rolniczą, poczęstunek,  konkursy rolnicze z nagrodami. 

Pomoc publiczna przy zakupie ziemi według nowych zasad

       Od 1 stycznia 2014 r. działają nowe zasady udzielania pomocy publicznej przy zakupie ziemi. Pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów (poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane) w wysokości nie przekraczającej 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Ponadto taka pomoc będzie obejmowała zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.
 

PIORIN informuje

         Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stało się obowiązkiem stosowanie integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
         Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.
 

Dopłaty do paliwa rolniczego w 2014 roku

      Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 2014 r w wysokości 0,95 zł za 1 litr oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zwrot podatku będzie następować za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta  wraz z fakturami VAT albo kopiami tych faktur. 

Główny Urząd Statystyczny o produkcji rolnej

        Zbiory zbóż ogółem w 2013 r. wyniosły ok. 28,4 mln ton, tj. o 0,6 % mniej niż w poprzednim roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na ok. 24,2 mln ton, tj. o 0,9 %. mniej niż w 2012 roku. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się zaś na ok. 2,6 mln ton, tj. o 38,4 % więcej niż w 2012 r., a ziemniaków na 6,3 mln ton (o 30,0 %. mniej).
 

 • -

Udany rok dla rolników, przetwórców i eksporterów żywności

       Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało rok 2013 jako udamy dla polskiego przemysłu rolno – spożywczego. Wyprodukowana została żywność za ponad 100 mld złotych. Osiągnięto nie tylko rekordowy jej eksport o wartości około 19,5 mld euro, ale także rekordową nadwyżkę w handlu, w tym sektorze wartości około 5,5 mld euro. Żadna inna dziedzina krajowej gospodarki nie ma takiej dynamiki i takiego salda w handlu zagranicznym. Polska należy obecnie do największych producentów żywności .

Resort rolnictwa informuje

Większa pomoc

         Od 1 stycznia 2014 r. wysokość pomocy de minimis  przypadająca na gospodarstwo rolne wzrośnie do 10 tys. euro, do wykorzystania w ciągu 3 kolejnych lat (obecnie jest to 7,5 tys. €). Dodatkowo limit pomocy będzie liczony od nowa, czyli od nowego roku nie będzie uwzględniana kwota pomocy, którą gospodarstwo otrzymało w latach 2012 i 2013.

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2013

        Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok.  Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro i jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku . W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opracowane zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2013 r.

 • -

KARTA MŁODEGO ROLNIKA na 2013 r'

       Karta rabatowa Młodego Rolnika na rok 2013 – to nic innego jak  zespół ulg na zakupy, usługi i doradztwo dla młodych rolników z Gminy Chełmża w wieku do 40 roku życia włącznie. Stanowi ona przywilej dla odbiorców tego produktu. 

Wykaz firm uczestniczącyh w programie KARTA MŁODEGO ROLNIKA

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka