• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Pomoc skierowana jest do osób, które znajdują się w jednej z poniższych sytuacji:

Ukończyły szkołę średnią, wyższą lub kurs zawodowy i po raz pierwszy szukają pracy.
Utraciły pracę.
Spodziewają się, że wkrótce utracą pracę.
Chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia i poszukują pracy.
W broszurze przedstawiamy obowiązujące przepisy prawne dotyczące osób bezrobotnych wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r., Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 25, poz. 131 z późn. zm.).

Gdzie należy rejestrować się?
W Powiatowym Urzędzie Pracy:
1) w stałym lub
2) czasowym miejscu zameldowania albo
3) w miejscu aktualnego pobytu (osoby, które nie posiadają meldunku). Osoby wymienione w pkt. 2 i 3 składają oświadczenie, iż nie są zarejestrowane w innym urzędzie pracy (§1 rozporządzenia).

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji?
*dowód osobisty
*legitymacja szkolna (w przypadku niepełnoletnich)
*oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu)
*świadectwa pracy i legitymacja ubezpieczeniowa (jeśli osoba pracowała wcześniej)
*zaświadczenie o ewentualnej niemożności wykonywania pracy w określonych zawodach
*dla osób niepełnosprawnych jeden z dokumentów:
- orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (§3 rozporządzenia).
Każdy zarejestrowany bezrobotny ma założoną kartę rejestracyjną, w której zapisane są aktualne dane takie jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, okresy dotychczasowej pracy, terminy stawiania się w urzędzie pracy, złożone już propozycje zatrudnienia lub inne formy udzielonej pomocy.

Jakie obowiązki ma bezrobotny?
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonych terminach w urzędzie pracy, żeby zapoznać się z ofertami pracy i potwierdzić gotowość podjęcia pracy (art. 13 ust. 2 ustawy). Rejestrując się należy zapamiętać wyznaczony termin następnej wizyty. Osoba, która nie stawi się w ciągu 5 dni i nie powiadomi o przyczynie swojej nieobecności powoduje utratę statusu bezrobotnego na 3 miesiące, licząc od dnia niestawienia się w urzędzie (art. 13 ust. 3 pkt 5 ustawy).

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka