• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Jakie warunki należy spełnić, aby przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy?
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1) jest niezdolna do pracy („niezdolność do pracy” została omówiona w tekście „Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowe”),
2) niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych wymienionych w art. 57 pkt. 3 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych
Jakie dokumenty są wymagane?
Osoba ubiegająca się o rentę składa wniosek rentowy do swojego pracodawcy. Musi także udokumentować czas pracy - dokumentami potwierdzającymi są:

-oryginały świadectw pracy,
-wpisy do książeczki zdrowia,
-stempel zakładu pracy w dowodzie osobistym,
-legitymacje związkowe,
Jak obliczyć wysokość renty z tytułu niezdolnosci do pracy?*
Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi (składa się z następujących części):
A) 24% kwoty bazowej
Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale poprzedzającym termin waloryzacji. Waloryzacja miała miejsce 1 czerwca 2002 r., więc przeciętne wynagrodzenie było brane z 1 kwartału ub. roku. Kwota bazowa obecnie
Informacje dodatkowe
*Renta osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.
*Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 czerwca 2002 r. – 532,91 zł miesięcznie.
*Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka