Urząd Gminy Chełmża

ABONAMENTU NIE PŁACĄ:
Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie: dowodu osobistego.
Osoby, które otrzymują stały zasiłek lub rentę socjalną z pomocy społecznej na podstawie: decyzji o przyznaniu świadczenia.
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym/osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji/inwalidzi I grupy,
na podstawie jednego z dokumentów:

-dowodu osobistego z wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidzkiej,
-orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej,
-orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji,
-decyzji ZUS lub orzeczenia: komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wojskowej komisji lekarskiej lub komisji podległej MSW.
Osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia organu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.
Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:
-legitymacji Polskiego Związku Głuchych,
-orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
-zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.
Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:
-legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
-orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
-zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.
Inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez ZUS.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument. Zwolnienie od opłaty następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.