• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Clipboard01

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina w 2022 roku po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka wytchnieniowa”.

Rządowy Program „Opieka wytchnieniowa” w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie      -  146 880 00 zł

Całkowita wartość  - 146 880 00 zł

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez udzielenie wsparcia im w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Opieka wytchnieniowa przysługiwać będzie w ilości (maksymalnie 240 godzin na cały rok), dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową bezpośrednią opiekę nad:

  • osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej ( przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji) lub,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej na terenie gminy realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby na podstawie zgłoszeń, spełniając kryteria, tj. sprawując bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznana zostanie pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosić odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w Programie następują na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do Programu wraz z dołączoną  kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży mieszczący się przy ul. Paderewskiego 11.

Kierownik GOPS w Chełmży

Anna Bykowska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka