• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • Clipboard01

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Chełma w roku 2022 po raz drugi przystąpiła do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w zakresie zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Rządowy Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie      -  261 630 00 zł

Całkowita wartość  - 261 630 00 zł

Usługi ze strony asystenta polegają na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm,
o których mowa w Kodeksie pracy.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie :

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu;

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenie kandydatów następuje na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do Programu  wraz
z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawne, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
  z uczestnikiem Programu).

Rola asystenta ma mieć przede wszystkim na celu towarzyszeniu osobom niepełnosprawnym w kontaktach zewnętrznych związanych z przemieszczaniem się do instytucji życia publicznego ale także pomaganie tym osobom w zwykłych czynnościach życiowych, takich jak prowadzenie domu czy w nawiązywaniu nowych relacji.  

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży mieszczący się przy ul. Paderewskiego 11.

Kierownik GOPS w Chełmży

                                                                                                 Anna Bykowska

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka