• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2020'

Złóż deklarację bez wychodzenia z domu

        W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego utworzona została dodatkowa interaktywna wersja dokumentu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Zachęcamy do elektronicznego złożenia dokumentu.

Czytaj więcej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2020'

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2019'

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2019'

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2018'

 • -

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

          A to taka podręczna ściąga, która podpowie każdemu z nas jak segregować odpady komunalne w Gminie Chełmża. Na pewno wszystkim już wiadomo, że każdemu rodzajowi odpadów przypisany jest odpowiedni kolor worka lub pojemnika.

 • -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - MAJ 2018'

           W miesiącu maju w gminie szykują się duże porządki w gospodarstwach domowych, a to za sprawą  planowanej zbiórki odpadów  wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Termin odbioru  odpadów będzie pokrywał się z majowym terminem odbioru odpadów niesegregowanych. W związku z tym będzie w tym terminie możliwość wystawienia sprzętów wielkogabarytowych.

 • -

Sprzątanie Świata - WIOSNA 2018'

PORZĄDKUJEMY NASZE OTOCZENIE

            W dniach 13-14.04.2018 r. odbędzie się na terenie Gminy Chełmża tradycyjnie już wiosenna akcja Sprzątania Świata. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane czystością naszej gminy do wzięcia w niej  udziału. Osoby chętne mogą zgłaszać się do sołtysów gdzie otrzymają worki i rękawice oraz zostanie im wskazany teren do sprzątania.

 • -

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2018'

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.

 • -

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2017'

         Zamieszczony poniżej  harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2017 r. obowiązywać będzie w II półroczu bieżącego roku. Harmonogram dotyczy terminów: odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu; odbioru odpadów segregowanych: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale i odbioru bioodpadów.

 • -

         Poniżej zamieszczony harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, który obowiązywać będzie w I półroczu 2017 roku. Harmonogram podobnie jak poprzednie dotyczy terminów: odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, odbioru odpadów segregowanych: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale i odbioru bioodpadów. Wydruk dostępny w UG Chełmża w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 • -

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2016'

      Poniżej zamieszczony harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 r. obowiązywać będzie w II półroczu bieżącego roku. Harmonogram dotyczy terminów: odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

 • -

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

       Poniżej zamieszczamy do wglądu harmonogram wywozu odpadów komunalnych  z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 r. obowiązujący w I półroczu bieżącego roku. Harmonogram dotyczy terminów: odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu; odbioru odpadów segregowanych: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale i odbioru bioodpadów.
 

 • -

JAK KORZYSTAĆ Z PSZOK-a

PSZOK w Chełmży

       Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmży czynny jest nowoczesny, w pełni wyposażony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przeznaczony jest on do obsługi ponad 25 tys. mieszkańców Chełmży i Gminy Chełmża. Do PSZOK przyjmowane są różne rodzaje  odpadów. Jak dokładnie należy korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mówi o tym poniższy Regulamin.

 

Okresowe kontrole azbestowych pokryć dachowych

        Każdy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości na której znajduje się  budynek którego dach jest wykonany z płyt zawierających azbest – tzw. eternitu,  zobowiązany jest do wykonywania okresowej kontroli dachu.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004r.  w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71 poz. 649) przeprowadzenie takiej kontroli jest obowiązkowe.
Wyroby azbestowe  znajdujące się w budynku powinny być ocenione  w czasie przeglądu technicznego  zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

          Na podstawie  umowy Nr 64/2014 z dnia 23.12.2014r  odbieraniem  i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Chełmża zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży Sp. z o.o. ul. Toruńska 1 dysponujący Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Regulamin PSZOK dostępny jest tutaj.

Anna Krupska

Sprawozdawczość

        Na podstawie  art. 9n oraz  art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazania  Wójtowi Gminy Chełmża sprawozdań (do końca miesiąca następnego po zakończeniu kwartału).

 • -

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w I półroczu 2015'

         Mając na celu prawidłowe funkcjonowanie systemu segregacji odpadów komunalnych przypominamy mieszkańcom,  że na terenie Gminy Chełmża obowiązuje następująca kolorystyka pojemników / worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: NIEBIESKI, ŻÓŁTY, BRĄZOWY I BIAŁY.
 

 • -

ZGK ODBIERZE OD NAS ODPADY

         Informuje się mieszkańców gminy, że w dniu 23 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży została zawarta umowa na realizację zadania dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz utworzenia, utrzymania i obsługi Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Chełmża. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

 • -

ŚMIECI W II PÓŁROCZU 2014 r. - HARMONOGRAM WYWOZU

       Do wiadomości mieszkańcom Gminy Chełmża przekazujemy  harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości w okresie od lipca do grudnia br.  Odbiorcą odpadów w dalszym ciągu jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży.

GDZIE PO WORKI NA ODPADY

         Worki na segregowane odpady komunalne można zakupić w siedzibie ZGK Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, u kierowcy obsługującego śmieciarkę odbierającą  zmieszane odpady kumanalne, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chełmża oraz w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 11 w Chełmży ( budyneg administracyjny UG Chełmża).

WYWÓZ ODPADÓW W 2014 r - NOWY HARMONOGRAM

      Z początkiem nowego 2014 roku w gminie będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. Podobnie jak w roku mijającym, odbiorcą odpadów będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży. 

 • -

PRECZ Z AZBESTEM - Nabór wniosków

       Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmie demontaż, zabezpieczenie i utylizację azbestowych pokryć dachowych natomiast nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie. Nabór wniosków do do dnia 31.12.2013 r.
 

 • -

       Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży ponad 600 tys. zł  zainwestował w budowę  nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK), który przeznaczony jest do obsługi ponad 25 tys. mieszkańców Miasta   Chełmża i Gminy Chełmża. Wczoraj na terenie Zakładu miało miejsce uroczyste otwarcie tego nowoczesnego i w pełni wyposażonego Punktu. Udział w spotkaniu wziął Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z PSZOK-a nieodpłatnie w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Chełmża a ZGK.

Harmonogram odbioru odpadów

W dniu 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży została zawarta umowa  na realizację zadania dot. odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy. W związku z powyższym do publicznej wiadomości podany zostaje harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości. 

Gdzie i kiedy płacimy za odpady komunalne

       Rada Gminy Chełmża na Sesji w dniu 29 maja 2013 r.  określiła pewne zasady w celu  ułatwienia mieszkańcom Gminy Chełmża wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek za odbiór odpadów

       W dniu 29 maja 2013r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę w sprawie obniżenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z jednoosobowych gospodarstw domowych.
 

 • Plakat konkursowy.

Gospodarowanie odpadami - edukacja w szkołach

Dzieci i młodzież segregują śmieci
        W szkołach z początkiem tego roku rozpoczęła się edukacja z zakresu selektywnej zbiórki śmieci. Każda ze szkół zobowiązana została do opracowania programu edukacyjnego w zakresie poprawnej zbiórki selektywnej odpadów w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do realizacji opracowanych przez szkoły programów wskazani zostali nauczyciele koordynatorzy. 

 • -

KOMUNIKAT dotyczący gospodarki odpadami od 1 lipca br.

       Przypominamy, że w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na segregowane odpady komunalne poprzez ich zakup lub dzierżawę. Pojemniki do zbiórki odpadów muszą być dostosowane do systemu wywozu odpadów tj. do ich mechanicznego opróżniania. Pojemniki lub worki do zbiórki odpadów segregowanych muszą odpowiadać  kolorystyce i oznakowaniu wynikającym z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża. 

Przetarg na odpady komunalne w gminie

        Z wyznaczonym na dzień 08.05. br  terminem składania ofert w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża zostały złożone dwie oferty przez dwóch wykonawców.
 

 • -

Mieszkańcu, siegnij po informacje

      Od 1 lipca 2013 roku Gmina Chełmża przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 • -

Gospodarka odpadami

       Z dniem 01 stycznia 2012r. weszła w życie  znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Wysokość opłaty za wywóz  i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalają właściciele nieruchomości na podstawie składanych deklaracji, które należy dostarczyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r  do Urzędu Gminy Chełmża Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, ul. Wodna 2. Druk deklaracji dostępny jest poniżej. Za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych opłata będzie naliczona w wysokości 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Osoby, które nie będą prowadziły segregacji odpadów zapłacą  50 zł miesięcznie. 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka