Urząd Gminy Chełmża

ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

          Tegoroczne wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 28 sołectwach gminy za nami. Znamy wyniki wyborów na pięcioletnią kadencję 2019 - 2024. Zabrania wyborcze w sołectwach przebiegły bez zakłóceń, choć niektóre z nich budziły spore emocje wśród mieszkańców danych sołectw.

UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego br. w sprawie składania przez zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich zeznania podatkowego CIT8.

          Ministerstwo Finansów przypomina, że KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po dniu 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT pierwszy rok podatkowy KGW może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs ten, to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Dofinansowanie utylizacji azbestu

          Gmina Chełmża będzie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019. Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej Fundusz). Dofinansowanie obejmować będzie demontaż,  transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji  w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % kosztów stanowią środki własne wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.
Osoby, które w roku 2019 zamierzają skorzystać z dofinansowania proszone są o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do obiektu, pozwoleniem na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej, informacją o wyrobach zawierających azbest oraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2  w terminie do dnia 08.03.2019 r.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na  stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża; tutaj( Ochrona środowiska) lub można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, w godz. 8:00 – 14:00, w dniach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 18.

A.Ojdowska

SOŁTYSI WYBRANI - STARZY I NOWI

         Zakończył się  cykl 28 zebrań związanych z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach i cieszyły się dużym zainteresowaniem. W siedmiu sołectwach  urząd sołtysa mieszkańcy powierzyli nowym kandydatom. Wśród 28 sołtysów Gminy Chełmża sprawujących  tę funkcję, połowa to kobiety.

20 lat za nimi…

Ośrodek Zdrowia w Zelgnie świętował swój  jubileusz
          20 lat temu w naszej gminie  powołany został Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. Z tej okazji 15 lutego br. odbyła się uroczystość uświetniająca ten okrągły jubileusz.      

KARTA DUŻEJ RODZINY - warto skorzystać!

KARTA  DUŻEJ   RODZINY   DLA  WSZYSTKICH  RODZIN  TROJGA   I  WIĘCEJ  DZIECI
         Od stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą również ubiegać się wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wiek rodziców jak i wiek dzieci nie ma tu znaczenia. Najistotniejsze jest to, iż rodzice posiadali co najmniej troje dzieci.Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

PROPOZYCJA SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

        Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach komputerowych. Szkolenia skierowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje oraz należą do jednej z trzech grup: osób z wykształceniem maksymalnie średnim, osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia), osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Inicjuj z FIO na start – spotkania informacyjne

            Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUJ Z FIO na start” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Najbliższe  spotkania informacyjne ws. grantów już jutro 15.02. br w Toruniu w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, ul. Marii Konopnickiej 13, sala warsztatowa godz. 10.00. W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. zasady najnowszej edycji konkursu i realizacji projektu.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

         Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.02.br. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych jest nieczynne w związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w sekretariacie pok. nr 19 (I piętro).

ROLNICY NA WYJEŹDZIE

         W minioną sobotę 9 lutego br. grupa chętnych rolników z gminy uczestniczyła we wspólnym wyjeździe na MAZURSKIE AGRO SHOW do Ostródy. Ta wystawa już od pięciu lat co roku otwiera sezon wystaw rolniczych i jest najważniejszym wydarzeniem branżowym dedykowanym rolnikom z północno-wschodniej Polski. Tym razem tę regionalną wystawę odwiedziło aż 42,1 tys. osób!
 

ZDROWIE Z POGODĄ

         Chociaż jeszcze trwa zima, to w gminie już myślą o wiośnie. Mowa o  gotowej kolejnej edycja  corocznego gminnego programu rekreacyjno-sportowego „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina”.  A POGODA, która towarzyszy jego realizacji, to… gminna grupa uczestników rekreacji. To właśnie oni  wraz z wiosną zainaugurują  aktywny tryb życia mieszkańców w nadchodzącym sezonie. Zapewnią im to kijki nordic walking i  rowery.

KRUS INFORMUJE

         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r. Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.

PROO dla NGO

       PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, które odbędzie się 25 lutego br.

  • DSC_0345

SPECJALISTA POMOŻE

       Masz problem? Nie radzisz sobie z niekontrolowanym piciem? Szukasz wsparcia i pomocy w przeciwdziałaniu przemocy domowej, jesteś osobą współuzależnioną ? Potrzebujesz porady terapeuty/psychologa ? Odpowiedzi na wymienione formy pomocy i wsparcia od lutego tego roku mieszkańcom gminy pomaga znaleźć pani Marta Mania – psycholog i terapeuta uzależnień z gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.

CENTRUM UPORZĄDKOWANE

         W listopadzie 2018 roku Gmina Chełmża zakończyła realizację projektu w zakresie rewitalizacji pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie”. W ramach przedsięwzięcia wykonano w centrum miejscowości remont drogi o dł. ok. 260 mb, w tym jej poszerzenie do 4,0 mb celem zapewnienia jej minimalnej szerokości. Wykonano również zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe i poziome ruchu drogowego.
       

Fundusz Sołecki w 2019 roku

Pieniądze dla sołectw
           W gminie  wyliczona wartość Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wynosi dokładnie 597 224,28 zł. Na co zostaną przeznaczone te środki - o tym mieszkańcy poszczególnych sołectw sami zdecydowali podczas ubiegłorocznych wrześniowych zebrań sołeckich.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

          UWAGA! W harmonogramie zebrań wiejskich w sołectwach opublikowanego w styczniowym numerze KURENDY pojawiły się błędy w  datach i godzinach niektórych zebrań sołeckich. Dotyczy to dokładnie sołectw: Brąchnówko, Browina, Dziemiony i Zelgno. Za błędy edytorskie bardzo przepraszamy i jeszcze raz poniżej podajemy poprawny Harmonogram zebrań wiejskich na rok 2019".

Nie tylko Rio de Janeiro się bawi

          Właśnie trwa karnawał, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich w gminie już po raz piąty uznały, że  warto wykorzystać ten czas na wspólne spotkanie z koleżankami. A do tego  z dodatkiem fantazji – bo i tym razem odważyły się na kolorowe i zabawne stroje lub eleganckie maski i kreacje i świetnie się bawiły. W podtrzymaniu tej karnawałowej tradycji w gminie  pomagają swoim zaangażowaniem i pomysłowością panie z KGW w Grzegorzu i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

PIĘKNY JUBILEUSZ 70.LECIA KGW w KUCZWAŁACH

         70 lat wspólnej pracy, podtrzymywania rodzimej tradycji kulinarnej, organizacji życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego swojej wsi, a także wielu przyjaźni i sukcesów. Wszystkie dotychczasowe dokonania i osiągnięcia pań uhonorowane zostały Medalem Honorowym za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

ROLNIKU - KRUS INFORMUJE - zasady pobierania zaliczek w roku 2019'

           Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.
W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że  w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

ROLNIKU - KRUS INFORMUJE

Obowiązki ciążące na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach.
          Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym podatki.gov.pl objaśnienia podatkowego z dnia 18 stycznia 2019 r., które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Bezpośredni link do objaśnienia podatkowego https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe/

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY CHEŁMŻA O ZWOŁANIU ZEBRAŃ WYBORCZYCH

        W związku z podjęciem w dniu 15 stycznia 2019 r. przez Radę Gminy Chełmża uchwały nr V/49/19 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz  rad sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża informuję, że Zebrania Wyborcze odbędą się w dniach od 4 do 15 lutego 2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania wyborczego.
2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2018 rok.
4.    Sprawozdanie z wykonania sołeckiego planu finansowo-rzeczowego za 2018 rok.
5.    Podjęcie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2018 rok – głosowanie.
6.    Przeprowadzenie wyborów:

1) przedstawienie procedury wyborczej,
2) wybór komisji wyborczej (głosowanie jawne),
3) przeprowadzenie wyborów sołtysa,
4) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności rady sołeckiej (głosowanie jawne),
5) przeprowadzenie wyborów rady sołeckiej.

7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wójt Gminy Chełmża
(-)Jacek Czarnecki

NOWY PŁATNIK - ZUS INFORMUJE

        Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

  • logo

ARMIA WZYWA

        Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą, muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską.       

AZBEST obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości

          Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie: dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być właściwie wykorzystywany i sukcesywnie eliminowany, przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Ostateczny termin zakończenia usuwania azbestu został określony w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają wójtowi, natomiast przedsiębiorcy marszałkowi województwa.

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

A.Ojdowska

Sprzedaż nieruchomości w Pluskowęsach

        Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pluskowęsy. Sprzedaż działki o numerze 205 w drodze przetargu odbędzie się 26 lutego w Urzędzie Gminy Chełmża. Wielkość działki 0,05 ha, cena wywoławcza 23 000,00 zł + 23% VAT. 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.