• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZAPOBIEGAMY UPADKOM – program z udziałem seniorów

W minionym 2023 r. zrealizowana została w gminie już szósta edycja programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina Chełmża uczestniczyła w programie jako partner Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego . Do udziału w programie zakwalifikowanych zostało 26  osób – mieszkańców gminy. Zajęcia prowadzone były od 11 września do 21 grudnia. Uczestnicy czynnie brali udział w zajęciach aktywności fizycznej. Ćwiczenia odbywały się trzy razy w tygodniu w sali sportowej  w SP w Kończewicach oraz w Pluskowęsach. Realizację programu  podsumował test sprawdzający, który dał pogląd realizatorowi na efekty zdrowotne uczestników osiągnięte w wyniku systematycznie wykonywanych  ćwiczeń ruchowych.

AKTYWNE FERIE 2024' NA STRZELNICY

Zapraszamy młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania ferii zimowych na strzelnicy wirtualnej, znajdującej się w Centrum Integracji i Rekreacji w Pluskowęsach. Zajęcia odbywać się będą od 11 do 25 lutego br., w godzinach 8.30-10.30, 10.40-12.40, 12.50-14.50, 15.00-17.00, 17.10-19.10. Dwugodzinny panel składać sie będzie z ok. 30 - min. zajęć teoretycznych (BHP na strzelnicy, bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią, zasady oddawania strzału - celowanie, oddychanie, naciskanie języka spustowego, postawy strzeleckie) i 90 min. zajęć strzeleckich. Prosimy o przybycie do obiektu na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież od 10 r.ż. pod opieką pełnoletniego opiekuna oraz osoby dorosłe.

DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU

Rozwój usług internetowych, nauka zdalna, dostęp do platform streamingowych powoduje przesyłanie przez sieć Internet zwiększonej ilości danych, a co za tym idzie konieczność rozwoju coraz to nowocześniejszych technik dostępu do internetu. W związku z utworzeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji interaktywnej mapy umożliwiającej sprawdzenie: zasięgu internetu, planowanych inwestycji, zgłoszenia zapotrzebowania dostępu do szybkiego internetu, zachęcamy Państwa do skorzystania z tego narzędzia. Pod adresem: https://internet.gov.pl widoczne są budynki wraz z punktami adresowymi. Po kliknięciu w punkt adresowy wyświetlana jest informacja możliwości podłączenia szybkiego internetu lub o planach na dofinansowanie z funduszy unijnych KPO lub FERC podłączenia wskazanego punktu adresowego do szybkiego internetu. Warto sprawdzić, jakie plany ma Ministerstwo Cyfryzacji w odniesieniu do naszego punktu adresowego, a w razie konieczności zawnioskować o ujęcie w planach naszego punktu adresowego.

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ !

Pod bezpłatnym nr telefonu 800 154 030, codziennie od godziny 7 do godziny 21 dyżuruje dwóch  konsultantów: psycholog i prawnik, którzy udzielają wsparcia i pomocy osobom borykającym się z problemami rodzinnymi, zagrożonym przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy seksualną, oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w tym od alkoholu.

WSPARCIE DLA RODZIN

Przy Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:00 – 19:00 swoją działalność prowadzi Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi lub innymi uzależnienia oraz dla ich rodzin. Punkt prowadzi terapeuta ds. uzależnień Violetta Kujawińska.

PORADY W OFERCIE MIESZKAŃCOM

Mieszkańcy Gminy Chełmża mogą w roku bieżącym korzystać z punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mieści się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23.

Nasi mieszkańcy - STATYSTYKI ROKU 2023

Liczba mieszkańców ogółem na koniec roku wyniosła 9429. Odnotowaliśmy w minionym roku 70 urodzeń. Urodziło się 29 dziewczynek i 41 chłopców. Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to Antonina, Helena, Julia i Zuzanna, a chłopcom - Antoni i Aleksander.

KOLĘDOWANIE po góralsku

W naszej gminie gościła Kapela OCHODZITA - kapela góralska z Isdebnej. Kapela zaśpiewała w Grzegorzu, Grzywnie, Nawrze i Dźwierznie. Z jej udziałem wysłuchaliśmy najpiękniejszych polskich kolęd oraz tradycyjnych góralskich pastorałek. Na góralskie kolędowanie przybyło bardzo wiele osób z całymi rodzinami.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające. Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), wstrzymaj się ze złożeniem wniosku do ZUS-u o świadczenie wspierające. Bez decyzji WZON-u, ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat.

KRUS informuje

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno  - rentowych w 2024 r. W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2024 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2023.

OTWARTE KONKURSY DLA ORGANIZACJI

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Dotującym jest Zarząd Powiatu Toruńskiego. Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2024 wynosi 452 tys. złotych, czyli o prawie 80 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim !

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA !

W imieniu Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego, Pracowników UG Chełmża i Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Iwańskiego razem z Radnymi, składamy serdeczne podziękowania za nadesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy za życzenia złożone osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej. Było nam niezmiernie miło przyjąć te liczne wyrazy Państwa pamięci. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za życzenia, proste słowa przepełnione ciepłem i życzliwością, a w Nowym Roku 2024’ życzymy zdrowia i samych sukcesów !

Konsultacje Strategii ZIT MOF Torunia

Do 22 stycznia 2024 r. potrwają konsultacje Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Strategia ZIT to dokument, który określa wspólne cele samorządów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia i wspiera realizację inwestycji przewidywanych do dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy zgłaszać przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie http://www.zit-torun.pl/

LEPSZE ZDROWIE I ESTETYKA

W tym roku udało się jeszcze zrealizować kolejny projekt, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz estetyki wsi Browina. W sąsiedztwie terenu rekreacji, posadzonych zostało 100 sadzonek drzew. Gmina Chełmża otrzymała dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz- System https://www.gaz-system.pl/pl

AKCJA ZIMA - DROGI W GMINIE

Koordynacją akcji na terenie gminy zajmuje się Referat Zarządzania Siecią Drogową Transportu i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Chełmża. Utrzymanie dróg zimą zależy od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy. Drogi położone na terenie gminy dzielą się na drogi gminne i drogi wewnętrzne będące własnością gminy a ich utrzymanie Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w gminie są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i bezpiecznego  funkcjonowania komunikacji szkolnej.

GRUDNIOWE DYŻURY TELEFONICZNE W ZUS-ie

Placówki ZUS w regionie zapraszają na grudniowe eksperckie dyżury telefoniczne. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, emerytur, rent, zasiłków, czy świadczeń dla rodziny- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

KONCERT WIGILIJNY w ZELGNIE

Zbliża się powoli najpiękniejszy czas, który zdarza się raz do roku, to oczywiście magiczne, pełne radości i miłości Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji  Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i Szkoła Podstawowa w Zelgnie zapraszają na Koncert wigilijny, który odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 17.00 w sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie. W programie: występ uczniów SP Zelgno, kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów Gości i koncert zespołu POLSKIE KWIATY „GORE GWIAZDA”

 

RENCIŚCI I EMERYCI DOROBIĄ WIĘCEJ

Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli jeszcze więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Bezpieczny limit przychodu wynosi ponad 5 tys. zł brutto. Wiele osób pracuje na emeryturze czy rencie. Część z nich musi jednak uważać na graniczne kwoty przychodu- 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

MIESZKANKA W POTRZEBIE – NIESIEMY POMOC

W nocy z 25/26.11.br. spłonęło mieszkanie w wielorodzinnym budynku w Kończewicach. Należało natychmiast opanować ogień w mieszkaniu, który poważnie zagrażał całemu budynkowi i rodzinom w nim zamieszkałym. Na miejscu działały zastępy PSP i OSP: JRG w Chełmży, OSP KSRG Kończewice, OSP Kuczwały. W chwili tragedii gminne służby zajęły się poszkodowaną, zapewniając jej tymczasowe schronienie. Na chwilę obecną Gminny Ośrodek Pomocy w Chełmży poszukuje dla p. Lidii mieszkania, najlepiej w Kończewicach lub w najbliższej okolicy.

PODZIĘKOWANIE

Za nami wspaniałe uroczyste obchody uczczenia tegorocznej 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Obchody wieńczące kilkutygodniowe przygotowania.

Sprzedaż nieruchomości w Skąpem

Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Skąpe. Nieruchomość oznaczona jest  w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 187/2 o powierzchni 0,2540 ha. oraz zapisana jest w księdze wieczystej KW TO1T/00032469/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

ZUS zaprasza na Dzień Seniora

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizuje ciekawe wydarzenia dla seniorów. W tym roku oddział ZUS w Toruniu Dzień Seniora przygotowuje w kilku terminach i miejscach. Hasło przewodnie obchodów tego święta to "Senior menager ds. własnego bezpieczeństwa". 15 listopada obchody Dnia Seniora odbędą się w placówkach ZUS-u w Grudziądzu,
ul. Wybickiego 39 oraz w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. 1000-lecia 25. W godz. od 9.00 do 12.00 na Sali Obsługi Klientów ZUS w Grudziądzu seniorzy będą mogli skorzystać z porad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Policji. Z kolei w Golubiu-Dobrzyniu w godz. od 10.00 do 11.00 będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji z przedstawicielami organizacji działających na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Święto seniorów obchodzone będzie również 16 listopada w Inspektoracie ZUS we Włocławku.

 „Bezpieczny Senior” - ZUS zaprasza

13 listopada w godz. 11-14.00 w Auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie dedykowane Seniorom, pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Tego dnia Seniorzy będą mogli  uczestniczyć w ciekawych prelekcjach i pogadankach, które będą dotyczyły między innymi tematu bezpieczeństwa Seniorów w Internecie i codziennym otoczeniu. Wśród wykładowców będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Miejskiej Policji, czy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

FLAGA DLA KAŻDEGO PIERWSZAKA

Już po raz kolejny flagi narodowe otrzymali pierwszoklasiści ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, aby na 11 listopada razem z rodzicami mogli je wywiesić przed domami. Dzieci z dużym entuzjazmem przyjęły „prezent” w postaci flagi i  wykazały się niezwykle dużą, jak na swój wiek, wiedzą patriotyczną. Flagi pierwszakom wręczyli Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Wiceprzewodnicząca rady Gminy Stanisława Stasieczek.

KOMUNIKAT !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje do zapoznania się rozporządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów znajdujących się w granicach województwa kujawsko - pomorskiego. Na obszarze zagrożonym wystapieniem choroby zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu i gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących na niewoli na targach, pokazach, wystawach itp. Środki zapobiegawcze określne zarządzeniem  stosuje się do czasu jego uchylenia.

Wnioski w ramach „CIEPŁE MIESZKANIE – II NABÓR”

Gmina Chełmża, w związku z planowanym ubieganiem się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach II naboru do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” .

 

OGŁASZA NABÓR DEKLARACJI WSTĘPNYCH UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

CEL PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej.

 

BENEFICJENCI

Dofinansowanie, udzielane będzie:

1.      osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy (w ramach części 1-3 Programu),

2.      wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych w budynku, w ramach części 4 Programu.

 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1.      dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

− podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

− podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

− najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2.      rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

− do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

DEKLARACJA

nie stanowi żadnego zobowiązania, ma jedynie na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór.

Wypełnioną deklarację można:

•    złożyć w biurze podawczym Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,87- 140 Chełmża lub
•    wysłać pocztą na adres: Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub
•    przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: info@gminachelmza.pl

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 24.11.2023 r.

Szczegóły programu „Ciepłe Mieszkanie” nabór II wraz z załącznikami:

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor

 Wzór wniosku:

https://www.bip.gminachelmza.pl/plik,36202,deklaracja-docx.docx

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości w Zajączkowie

Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zajączkowo stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża.

SPOŁECZNIK ROKU

Starostwo Powiatowe w Toruniu po raz kolejny ogłasza nabór w konkursie „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego 2023”. Społecznicy są  i działają wśród nas. Angażują się w życie społeczne aktywizując mieszkańców do wspólnych akcji i przedsięwzięć. Wspierają najbardziej potrzebujących. W czynieniu dobra działają bezinteresownie. Są pracowici, odpowiedzialni, przyjaźni dla ludzi i aktywni. Tacy są społecznicy powiatu toruńskiego. Konkurs  „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” ma na celu promowanie i docenienie ich działalności.

Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

KRUS zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

ROZWIĄŻ KURS I WYGRAJ HULAJNOGĘ !

Po raz piąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.  Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosowane zostanie 50 hulajnóg. W działaniu mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009 –2017.

O GMINIE CHEŁMŻA W LAPBOOKU - KONKURS

Zachęcamy uczniów ze szkół Gminy Chełmża do udziału w konkursie na lapbooka MOJA MAŁA OJCZYZNA, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach. Zadaniem uczestników jest wykonanie lapbooka  poświconego Gminie Chełmża z uwzględnieniem miejsc pamięci, ciekawych wydarzeń i uroczystości, walorów przyrodniczych i rekreacyjnych. Prace należy składać u organizatora do dnia 26.10.br. Podsumowanie konkursu zaplanowane jest podczas gminnych obchodów rocznicowych Święta Niepodległości 5.11.br. w Kończewicach. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

TAK ZAGŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY CHEŁMŻA

Frekwencja podczas przeprowadzonych wyborów do Parlamentu i Senatu RP w dniu 15 października w Gminie Chełmża wyniosła 65,21 proc. Najwyższą odnotowano w Grzegorzu. A tak rozłożyło się poparcie dla poszczególnych partii. W gminie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 1935 osób ( 41,96 proc.) przed  Koalicją Obywatelską, na którą zagłosowały  1052 osoby (22,82 proc.). Trzecie miejsce - tak samo jak w całej Polsce - zajęła Trzecia Droga (759 głosów, 16,68 proc.), następne Nowa Lewica (396 głosów i 8,59 proc.). Dalej była Konfederacja ( 334 głosy, 7,24 proc.). Uzyskana frekwencja w referendum to 41,98 proc.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIACH

Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Dobre rady dla Rady” finansowanego z NoweFIO 2021 – priorytety 2-4. Szkolenia odbywają się online na platformie ZOOM. W szkoleniach mogą brać udział członkowie Konwentu, wszystkich Rad Pożytku, pracownicy JST, organizacje pozarządowe i wszystkie inne osoby zainteresowane społeczeństwem obywatelskim.

DZIAŁA TRANSPORT PUBLICZNY

W Gminie Chełmża mieszkańcy mogą korzystać z transportu publicznego. Gmina Chełmża w porozumieniu z Powiatem Toruńskim realizują dwie linie autobusowe. Dzięki temu mieszkańcy z bardziej odległych miejscowości mogą w ciągu dnia dotrzeć do pobliskiego miasta - Chełmży.

WSZYSTKO O WYBORACH

Wszystko o wyborach w jednym plakacie - godziny otwarcia lokali wyborczych, gdzie i jak oddać swój głos, teren obwodu głosowania, dokładna siedziba komisji wyborczej, jak skorzystać z bezpłatnego transportu i jak zagłosować. To wszystko wyborcom przekazujemy w poniższej informacji.

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY

Mieszkańcom naszej gminy zapewniamy bezpłatny dowóz autobusami na wybory. Poniżej publikujemy rozkłady jazdy autobusów obowiązujące w dniu 15 października br. 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego. Mieszkańcy naszej Gminy będą głosować w 14 obwodach głosowania. Sześć lokali komisji obwodowych umożliwia głosowanie osobom niepełnosprawnym. Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokali wyborczych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i na wiejskich tablicach ogłoszeń.

Na kiszenie kapusty do ZELGNA

W Zelgnie w Centrum Tradycji i Kultury powstaje kolejne  miejsce przywołujące wspomnienia i promujące lokalną tradycję. Jest to Izba Tradycji, która zgromadziła już do tej pory wcale niemały zbiór eksponatów, ofiarowany przez lokalnych mieszkańców. Uroczyste zainaugurowanie działalności tego miejsca zaplanowano na 30 października br.

NAGRODY DLA SOŁECTW ZA NAJCIEKAWSZE INICJATYWY

Sołtysi, członkowie rad sołeckich mogą wziąć udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada br. Na zwycięzcę czeka 5 tysięcy złotych !

ZUS pomaga zadłużonym przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, dzięki którym płatnik składek zyskuje czas na wyjście z trudnej sytuacji. Gdy w firmie pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać z ich rozwiązaniem. Dług odsuwany w czasie rośnie. Jest na to rada. Wystarczy zawrzeć ugodę z ZUS-em.

WIELKIE ŚWIĘTO W BRĄCHNÓWKU

29 września społeczność Brąchnówka uczciła zakończenie znaczącej dla siebie inwestycji – budowę nowej świetlicy wiejskiej. Wydarzenie to dla mieszkańców z pewnością pozostanie niezapomnianym dniem, wypełnionym szeregiem uroczystości i atrakcji mających na celu uhonorowanie tej inwestycji.

Edukacja.gov.pl

Edukacja.gov.pl - to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni. Docelowo usługa będzie umozliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, juz od samego poczatku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim. W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich uczelni, publicznych i niepublicznych.

W GŁUCHOWIE ZIEMNIAK KRÓLEM

Święto Ziemniaka KARTOFLISKO  w Głuchowie, to rodzinny festyn połączony z degustacją dań z ziemniaka, a główną z nich to ziemniak parowany w parniku podawany  z dodatkami.  To już kolejna edycja tego wydarzenia w Głuchowie i w Gminie Chełmża. Były ciekawe wystawy, konkursy kulinarny „Rarytas z ziemniaka”, plastyczny „Cudaki ziemniaki”, sprawnościowe w pin ponga i z ziemniakami w roli głównej.

OBWODNICA CHEŁMŻY - konsultujemy gotowe warianty

Rusza kolejny etap prac nad wytyczeniem optymalnego przebiegu obwodnicy Chełmży . Dziś (11 września) rozpoczynamy konsultacje społeczne. Będzie można ocenić trzy warianty przygotowane przez projektanta. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach. 

Seniorzy mają swoją Radę

Swoją I Kadencję rozpoczęła Rada Seniorów Gminy Chełmża. Na pierwszym posiedzeniu Wójt Jacek Czarnecki nowym członkom Rady wręczył zaświadczenia o nabyciu statutu członka Rady.
W skład Rady wchodzą: Iwona Drożyńska – przewodnicząca, Henryk Fałkowski - z-ca przewodniczącego, Krystyna Chmiel – sekretarz i członkowie: Elżbieta Kujawska, Barbara Majewicz, Marianna Rolbiecka i Czesława Zych.

STYPENDIA im. Jacka Luntkowskiego przyznane !

Stypendium im. Jacka Luntkowskiego w roku szkolnym 2023/24 otrzyma pierwszych 35 uczniów z listy rankingowej  ze średnią ocen od 4,77 do 5,72. Wszyscy stypendyści posiadają świadectwa z paskiem. Ubiegających się o stypendium było 52 uczniów. To miesięczne "kieszonkowe" za wzorową naukę wynosi 150 zł.

STYPENDIA SZKOLNE 2023/24 - TERMIN UCIEKA !

Wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy można składać w terminie od 01.09. - 15.09.br.  Warunkiem udzielenia stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia – miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 600 zł netto. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto za m-c sierpień ! Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówki”.

GMINNI REPREZENTANCI W KPIR

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 105 w Chełmży członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej Powiatu Toruńskiego zostali: Włodzimierz Romanowski zam. Zelgno i Witold Brudniak zam. Browina. Najważniejsze zadania KPIR związane są bezpośrednio z doradztwem realizowanym na rzecz rolników i mieszkańców wsi poprzez działające struktury biur powiatowych jak również aktywnie uczestniczących w tym procesie samych radnych powiatowych izby. Rolnicy do KPIR  mogą zwracać się o indywidualną pomoc z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie, opracowywania programów rolno-środowiskowych.

STYPENDIA DLA 5 NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Do  10  października studenci z Gminy Chełmża mają czas, aby ubiegać się o stypendium. Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom z listy rankingowej ustalonej na podstawie  średniej ocen z egzaminów. 
Studenci osiągający wybitne wyniki sportowe, rangi mistrzowskiej lub międzynarodowej, otrzymają stypendium niezależnie od średniej ocen. Dodatkowym kryterium poza wynikami w nauce branym pod uwagę przy przyznawaniu stypendium będą osiągnięcia sportowe, działalność społeczna, wolontariat lub osiągnięcia w konkursach. 
Stypendium może otrzymać student, który spełnia warunki określone w Gminnym programie stypendialnym. Wspomniany  Gminny program skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie  w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów dziennych.  O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który poza tym, że na stałe mieszka w Gminie Chełmża, nie ukończył 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył  studia pierwszego stopnia.  Wysokość przyznanego stypendium wynosi miesięcznie 250,00 zł i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy tj. w okresie od października 2023 r. do lipca 2024 r. W celu ubiegania się o stypendium, student powinien złożyć wniosek na obowiązującym formularzu razem  z wymaganymi załącznikami: zaświadczeniem z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki  w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta. Zaświadczenie powinno zawierać informację wyłącznie o średniej ocen z egzaminów uzyskanych na zakończenie I i II semestru w roku ubiegania się o stypendium, bez uwzględnienia  ocen z ćwiczeń.  
Decyzję  o przyznaniu stypendium podejmie komisja powołana przez Wójta Gminy Chełmża. Wnioski należy składać w terminie od  25  września 2023 r.  do  10 października 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro budynku). Więcej informacji nt. stypendium można uzyskać pod tel. 56 6756019. 

Poniżej w  załączeniu druk wniosku o stypendium wraz z Gminnym programem stypendialnym oraz Klauzulą informacyjną.

Kierownik GOPS
Anna  Bykowska

KONKURS KULINARNY

KGW Głuchowianki w Głuchowie zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym "Ziemniaczany rarytas". Konkurs ten od ostatnich lat towarzyszy organizowanemu tutaj Świętu Ziemniaka - KARTOFLISKO, które odbędzie się już w najbliższą sobotę 9 września br. Konkurs kierowany jest KGW i lokalnych organizacji i osób indywidualnych. Gotową potrawę należy dostarczyć do Organizatora w dniu wydarzenia do świetlicy wiejskiej do godz. 14.30. Potrawy konkursowe oceni Komisja Konkursowa. powołana przez Organizatora.

AKCJA ŚMIECI WIELKOGABARYTY

Na terenie gminy w miesiącu październiku przeprowadzona zostanie akcja odbioru wielkogabarytów z terenu nieruchomości. W tym celu ustalona została trasa z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych. WIELKOGABARYTY wystawiamy w dzień odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w miesiącu październiku obok pojemników lub boksów śmietnikowych. Prosimy o sprawdzenie daty odbioru w harmonogramie i wystawienie odpadu na dzień przed wywozem. Szczegóły wywozu określa Harmonogram odbioru wielkogabarytów z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2023 r.zamieszczony poniżej.

PODZIĘKOWANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży składa serdeczne podziękowanie Panu Radnemu Henrykowi Fałkowskiemu za wielkie serce i okazałą pomoc oraz życzliwość przy organizacji imprezy - Taneczne zakończenie lata dla seniorów z terenu Gminy Chełmża, organizowanej w dniu 2 września  w ,,Przystani Seniora” w Pluskowęsach.

Organizatorzy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej rozpoczęto  prace nad opracowaniem projektu budżetu  na rok  2024 oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2036.
W związku z tym radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje i stowarzyszenia  a także inne podmioty z terenu Gminy mogą składać stosowne wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy Chełmża do dnia  29 września 2023 r.
Wnioski szczegółowo uzasadnione z przybliżonym kosztem zadania do projektu budżetu  można  składać w Biurze Obsługi Interesanta  budynku Urzędu Gminy w Chełmży lub pocztą elektroniczną  na adres; info@gminachelmza.pl

Złożone przez Państwa wnioski są analizowane i stanowią materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu . Wnioski nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej .

Wzór wniosku


Jacek Czarnecki

Wójt Gminy Chełmża

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY TEGOROCZNE DOŻYNKI

Powiatowo - Gminne Dożynki odbyły się Grzywnie. Było to widowiskowe przypomnienie polskiej tradycji. W odświętnym korowodzie dożynkowym brało udział 35 delegacji dożynkowych z całego powiatu – łącznie  200 osób. Pod sceną złożono  30 chlebów dożynkowych, 18 wieńców i 10 ozdób dożynkowych !

KOMUNIKAT - Dożynki Powiatowo - Gminne w Grzywnie imprezą masową

Informujemy wszystkich uczestników Dożynek Powiatowo - Gminnych, które odbędą się na terenie rekreacyjnym w Grzywnie w dniu 26 sierpnia br., że impreza ta, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Chełmża z dnia 1 sierpnia 2023 r.  jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 660). W związku z powyższym, podczas jej trwania obowiązuje regulamin imprezy masowej i regulamin terenu imprezy masowej, które podajemy poniżej do publicznej wiadomości.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu

W związku ze zbliżającymi się wyborami do izb rolniczych przewidzianymi na dzień 24 września 2023 r. informujemy, iż w terminie od  25 sierpnia do 1 września 2023 r.  w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 w godzinach pracy urzędu tj. 7:00-15:00 udostępniony będzie do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok
OBWIESZCZENIE


Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 105 w Chełmży podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:
1.    Przewodniczący Komisji – Stanisława Stasieczek
2.    Zastępca przewodniczącego Komisji – Grażyna Brzana
3.    Sekretarz Komisji – Agnieszka Krzemień
4.    Członek Komisji – Agnieszka Wiercioch
5.    Członek Komisji -  Bogdan Cichy
Siedziba komisji mieści się w Chełmży

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:
a)    w dniu 25.08.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.
b)    w dniu 28.08.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.
c)    w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.
Po tej godzinie kontakt pod nr telefonu 606-113-779 lub 609-807-316

 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY TORUNIA (MOFT) z obszarami rozwojowymi

Zostały wyznaczone obszary rozwojowe MOFT ( Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia) i korytarze transportowe MOFT. Przestrzeń i sposób jej zagospodarowania ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu transportowego, ale też dla mobilności czy jakości życia mieszkańców.

Konkurs na LOKALNE EKOPRAKTYKI

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Powołanie Rady Seniorów Gminy Chełmża

W związku z powołaniem Rady Seniorów Gminy Chełmża Wójt Gminy Chełmża informuje, że kandydatów do Rady Seniorów można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2023 r. 

Ograniczone godziny pracy

W dniu dzisiejszym(18.08) Urząd Gminy Chełmża oraz ZE-AS Gminy Chełmża czynne będą do godziny 14:00.

DOŻYNKI W GRZYWNIE – 26.08.2023’

Zespół BOYS będzie gwiazdą tegorocznych Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się w sobotę 26 sierpnia w Grzywnie. Uroczystości rozpocznie uroczysta msza święta. Do udziału we wspólnym dożynkowym świętowaniu zapraszają Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Przewodniczący Społecznego Komitetu Dożynkowego w Grzywnie Mirosław Trzpil.

Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw  – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 24 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/rozwoj-malych-gospodarstw-zasady-udzielania-pomocy

Program:

– Dofinansowanie dla małych gospodarstw w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
– Nabór wniosków i wysokość wsparcia
– Kryteria dostępu
– Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu

SUSZA - SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH

W związku z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie wystąpienia suszy na terenie Gminy Chełmża przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych. Termin składania wniosków do Urzędu Gminy upływa z dniem 11 sierpnia 2023 r. Producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku przez aplikację “zgłoś szkodę rolniczą”. Zgłoszenie w aplikacji jest wiążące i obowiązkowe, a szacowanie przez komisję będzie  rozwiązaniem opcjonalnym, które nie zastępuje złożenia wniosku w aplikacji. Jak informuje Wojewoda, jeśli komisja nie oszacuje straty, a rolnik zgłosił straty w aplikacji, to otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję, bez zgłoszenia straty przez rolnika w aplikacji, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i ubieganie się o wsparcie. Do złożenia wniosku w aplikacji wymagane jest  posiadanie profilu zaufanego.

FOLIE I ODPADY ROLNICZE ODEBRANE !

Z udziału w gminnym projekcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. skorzystało w roku bieżącym 64 rolników. Łącznie zebrano 40,16 Mg (ton) odpadów, które zostaną poddane odzyskowi. Program  został zrealizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13 792,54 zł brutto, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

Własna działalność na emeryturze. Jakie składki ?

Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza koniec aktywności zawodowej. Wielu seniorów będąc na emeryturze, decyduje się założyć własną firmę. Warto wiedzieć jakie składki muszą opłacać. Jedyną składką, jaką musi płacić emeryt prowadzący działalność gospodarczą, jest składka zdrowotna, chyba że spełnia warunki, aby i z tego obowiązku być zwolnionym. Składki na ubezpieczenia społeczne z działalności może natomiast opłacać dobrowolnie. Jeśli przystąpi dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to obowiązkowego będzie także ubezpieczenie wypadkowe. Co ważne przedsiębiorca emeryt nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zwolniony jest również z opłacania składki na Fundusz Pracy.

STRONA www KRUS dostępna na platformie GOV.pl

Od 1 sierpnia 2023 r. portal KRUS dołącza do rządowej platformy gov.pl. Strona internetowa Kasy dostępna będzie pod adresem www.gov.pl/krus. Na nowej witrynie internetowej rolnicy znajdą wszystkie dotychczasowe informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników. Dzięki stronie Kasy na platformie gov.pl rolnicy będą mieli dostęp do jednolitych i ustandaryzowanych informacji oraz e-usług w jednym miejscu. Tak jak dotychczas w serwisie Kasy dostępne będą informacje z zakresu m.in. ubezpieczenia społecznego rolników, świadczeń, prewencji wypadkowej, rehabilitacji leczniczej, czy orzecznictwa lekarskiego. Rolnicy pobiorą wszystkie niezbędne wnioski i formularze. 

14. emerytura na stałe dla emerytów i rencistów

19 lipca prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze, czyli kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie będzie wypłacane corocznie. Termin wypłaty zostanie ogłoszony w rozporządzeniu. Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Termin wypłaty zostanie ogłoszony w rozporządzeniu.

Zmiana terminów wywozu odpadów komunalnych

Informujemy, że od  sierpnia 2023 r. ulegną  zmianie terminy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża w związku z czym przedstawiamy Państwu zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów obowiązujący do 01 sierpnia do 30 grudnia 2023 r. Funkcje powiadomienia o terminie odbioru odpadów komunalnych dostępne są na platformie https://epodatki.gminachelmza.pl

ZUS zachęca do e-wizyt

Z pracownikiem ZUS możemy porozmawiać online bez konieczności odwiedzania placówki. Wystarczy zarezerwować e-wizytę na dogodny dla siebie dzień i nawiązać połączenie. Z takiej możliwości w regionie od początku roku skorzystało  3,8 tys. osób. Dzięki e-wizytom w bardzo prosty sposób bez wychodzenia z domu każdy może skonsultować się z pracownikiem ZUS i załatwić większość spraw obsługiwanych przez Zakład, od emerytalnych, rentowych, po zasiłki, potwierdzenie profilu PUE, świadczeń rodzinnych czy kwestie związane z prowadzeniem firmy.  Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych. Usługa dostępna jest też w języku migowym. Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, a także niewidzące i niedowidzące. ZUS pomyślał także o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z konsultacji online w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.

UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH

W 2022 roku minęło 25 lat  funkcjonowania programu „Odnowy Wsi” w województwie opolskim, które było prekursorem tego programu. Wsie tego województwa wyróżniają się estetyką, wysoką jakością życia mieszkańców, ładem przestrzennym i dbałością o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W dniach 11-15 lipca 2023 roku delegacja Gminy Chełmża odwiedziła cztery Gminy Województwa Opolskiego. Warto uczyć się od najlepszych i dlatego grupa naszych mieszkańców odwiedziła gminy województwa opolskiego, które były  wielokrotnie wyróżniane za inicjatywy oddolne, modernizację centrów wsi, zmiany jakości życia, budowę infrastruktury społecznej, oraz  jej pielęgnowanie i pomnażanie. Spotkaliśmy się z burmistrzami oraz liderami wiejskimi, którzy mówili nam o sukcesach, ale też trudnościach, czy nawet porażkach. Wszyscy zgodnie podkreślali, że autorami sukcesów są aktywni mieszkańcy stanowiący  największy lokalny kapitał - mówi organizatorka wyjazdu Stanisława Stasieczek, radna i sołtyska Zelgna.

Susza rolnicza

W związku z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie wystąpienia suszy na terenie Gminy Chełmża informuje się rolników o możliwości składania wniosków w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych. Producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku przez aplikację “zgłoś szkodę rolniczą”. Zgłoszenie w aplikacji jest wiążące i obowiązkowe, a szacowanie przez komisję będzie  rozwiązaniem opcjonalnym, które nie zastępuje złożenia wniosku w aplikacji. Jak informuje Wojewoda, jeśli komisja nie oszacuje straty, a rolnik zgłosił straty w aplikacji, to otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję, bez zgłoszenia straty przez rolnika w aplikacji, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i ubieganie się o wsparcie. Do złożenia wniosku w aplikacji wymagane jest  posiadanie profilu zaufanego.

Aplikacja zgłoś suszę rolniczą będzie dostępna pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Wzór wniosku o opcjonalne szacowanie start przez komisje terenową znajduje się w poniżej.

POMYSŁOWY WITACZ DOŻYNKOWY 2023'

"Pomysłowy witacz dożynkowy 2023" - to już piąta edycja wojewódzkiego konkursu na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko - pomorskim. Nagroda za I miejsce to 3.000 złotych.Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach slomianych scenografii przy drogach publicznych, w centrach wsi i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy z województwa kujawsko - pomorskiego. Gmina może zgłosić tylko jeden witacz dożynkowy przygotowany przez sołectwo.

BEZPIECZNE ŻNIWA z zasadami BHP

Wzorem lat ubiegłych apelujemy do wszystkich rolników indywidualnych zamieszkujących teren Gminy Chełmża, aby w czasie tegorocznych żniw przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy pracach polowych i w ruchu drogowym. Wykorzystywane przy żniwach kombajny, ciągniki przewożące słomę i inne maszyny rolnicze muszą być prowadzone przez osoby z kwalifikacjami, a do tego – z doświadczeniem.

CZYSTE SOŁECTWO - projekt dla sołectw

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL serdecznie zapraszają do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”. Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.

DROGIE PANIE - BADAJMY SIĘ

W zgiełku codziennych aktywności często zapominamy o własnym zdrowiu. Zachęcamy, aby w okresie wakacji pomyśleć o nadrobieniu zaległości w badaniach profilaktycznych. Jeśli tylko będzie okazja, poświęćmy kilka minut na mammografię w Ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

E-PODATKI DOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCA

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Chełmża zakończono wdrożenie portalu internetowego e-Podatki. Portal przeznaczony jest dla osób posiadających nieruchomość na terenie gminy Chełmża. Portal posiada wiele możliwości:

·       funkcje umożliwiające sprawdzenie stanu płatności i zobowiązań podatku od osób fizycznych oraz opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,

·       możliwość opłacenia powyższych zobowiązań w formie online tak jak wykonywane jest w sklepach internetowych,

·       włączenie indywidualnych powiadomień w formie email i/lub PUSH o zbliżającym się terminie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańca,

·       składanie pism elektronicznych do urzędu w formie bardziej przyjaznej użytkownikowi niż ma to miejsce na portalu ePUAP.

Portal e-Podatki dostępny jest pod adresem internetowym https://epodatki.gminachelmza.pl

KONKURS "Przyjazna wieś"

W konkursie "Przyjazna wieś" Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł ! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

75 LAT TRADYCJI

75 lat tradycji, działalności, wyjątkowych wydarzeń, konkursowych sukcesów, przekazywania wiedzy i szerzenia kultury. Koło Gospodyń Wiejskich w Szerokopasie  1 lipca br.  w otoczeniu miejscowej świetlicy wiejskiej świętowało piękny jubileusz - jubileusz 75-lecia swojej działalności na rzecz kultury i tradycji. Jubileuszowe wydarzenie było idealną okazją do wielu wspomnień, do wręczenia podziękowań dla osób, które przyczyniają się do prężnego funkcjonowania i rozwoju Koła.

STYPENDIA POMOSTOWE

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH  - celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjatkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów ( w wysokości 7 000 zł rocznie - przekazywane w 10 ratach) na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH w roku akademickim 2023/2024 nadal będzie realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości  wspólnie z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2023/2024 można składać w terminie od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża przy ul. Paderewskiego 11a w Chełmży, II piętro. 

GMINA CHEŁMŻA Z HITEM

Gmina Chełmża nagrodzona została zaszczytnymi  tytułami w finałowej puli wyróżnień i nagród w konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT Regionów.  Finałowa gala HIT 2023’ odbyła się na zamku w Gniewie w dniu 22 czerwca.

Gmina Chełmża otrzymała HIT – II stopnia 2023’ „ za pierwszą samorządową farmę fotowoltaiczną w woj. kujawsko – pomorskim oraz działania w zakresie samowystarczalności energetycznej”. Drugie wyróżnienie – GRAND PRIX Gospodarczo – Samorządowy HIT Pomorza oraz Pomorza i Kujaw przyznano Gminie w kat. SAMORZĄDNOŚĆ. Otrzymane trofea dla Gminy Chełmża osobiście odebrał podczas gali Wójt Jacek Czarnecki.

Konkurs dla młodzieży MOJA WIZJA ZERO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w  V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym". Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie –  międzynarodowej kampanii społecznej, która  ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

BĘDZIE GMINNA RADA SENIORÓW

Radni Gminy Chełmża przyjęli uchwałę, która umożliwi powołanie Rady Seniorów Gminy Chełmża i nadanie jej statutu. Gminna Rada Seniorów ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

STOP UPADKOM SENIORÓW - rusza PROGRAM

Gmina Chełmża w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim rozpoczyna kolejną edycję programu profilaktyki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", który adresowany jest do osób w wieku od 60 roku życia, głównie mieszkańców Gminy Chełmża. Planowana liczba uczestników programu – 35 osób.

 • 20230606_165134

NAWRA I MAESTRO NA SCENIE

Nawra w roku bieżącym będzie jednym z ważniejszych miejsc w Gminie Chełmża na kulturalnej mapie wydarzeń. W otwartej przestrzeni miejscowego zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego zaplanowane zostało aż pięć imprez letnich. Jedną z ciekawszych na pewno jest wydarzenie kulturalne o nazwie "Nawrzańskie Echa - Koncert Fortepianowy pod Gwiazdami". Koncert odbędzie się 29 czerwca br. o godzinie 19:30 w malowniczej scenerii parkowej, skrywającej zabytkowy Pałac Sczanieckich w Nawrze. Do udziału w koncercie zapraszają  Fundacja Kraj Wspaniały, Kujawsko - Pomorskie Centrum Dziedzictwa  w Toruniu i Wójt Gminy Chełmża.

UWAGA SOŁTYSI - WNIOSKI O ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE OD 1 LIPCA

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

WYMIEŃ PIEC

Czyste powietrze – weź dotację – wymień piec. Poniżej informacje o dotacjach i możliwościach wymiany kotłów. Pozostaje coraz mniej czasu na wymianę starych pieców. Zgodnie z zapisami uchwały  Nr VIII/136/19 Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw :

od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy);

od 1 stycznia 2028 r. obowiązuje zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy lub kotłów spełniających wymagania ekoprojektu;

od 1 stycznia 2024 r. obwiązuje zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, niespełniających wymagań ekoprojektu, w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, np. kominków.

Rekrutacja dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat do Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie!

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2023 r. trwa rekrutacja dzieci w wieku do 3 lat do Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie. 
Dzieci zakwalifikowane zostaną objęte opieką u dziennego opiekuna od dnia 01.09.2023 r.
•    Odpłatność wynosi 400 zł miesięcznie + 8 zł dzienna stawka żywieniowa.
•    Dzienni opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.30. 
•    Do Punktów Opieki Dziennej będą również przyjmowane dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Chełmża.

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Ogłoszenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników znajduje się tutaj.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - DRUGI TERMIN

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w terminie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Badanie GUS'u

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. realizowane będzie badanie "Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych". Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą administracja, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Rusza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielona jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 2021-2023 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zadanie będzie wykonywała firma wyłoniona przez Gminę Chełmża zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach sierpień – październik 2023 r.

Osoby, które w roku 2023r. zamierzają skorzystać z dofinansowania proszeni są o składanie wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami w Urzędzie Gminy Chełmża w terminie do dnia 16.06.2023 r.  Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmża oraz na stronie internetowej  https://www.bip.gminachelmza.pl/5857,druki-do-pobrania). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.

Nabór nie dotyczy osób, które biorą udział w realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od jesieni 2022 r. programie wymiany nawierzchni dachów, w ramach której demontowane są pokrycia wykonane z wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 2021-2023 został rozszerzony o część 2 Programu gdzie beneficjentami programu są wyłącznie beneficjenci działania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W konsekwencji wprowadzonych zmian, po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Wójt Gminy Chełmża uruchomi niezwłocznie nowy nabór wniosków o dofinansowanie.

NABÓR WNIOSKÓW - NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Startuje nabór wniosków na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w związku z wymianą źródła istniejącego. Przedmiotem dofinansowania objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowe źródło ciepła o wyższej sprawności jak kotły na paliwa stałe; kotły gazowe; kotły olejowe; kotły elektryczne; pompy ciepła. Koszty kwalifikowane stanowią koszty poniesione przez Beneficjenta po zawarciu umowy. Dotacja wynosi 3 tys. zł. Nabór wniosków 30. 05.br. - 20.06.br. Informacje szczegółowe o naborze wniosków można uzyskać pod nr telefonu - 56 675 60 77 w 54.

KONKURS "Piękna Zagroda"

Wystartowała kolejna edycja konkursu powiatowego  "P I Ę K N A  Z A G R O D A  2023". Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi,wsią piękną, zadbaną i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą wsi, w której praca staje się łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno-sanitarnych gospodarstw. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - najbardziej zadbana działka ogrodnicza - ogródek przydomowy, działka siedliskowa - gospodarstwo rolne (produkcja roślinna) i działka siedliskowa - gospodarstwo rolne (produkcja zwierzęca).

TERMIN UCIEKA - KRUS PRZYPOMINA

31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatkudochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. 

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw  – zasady udzielania pomocy", które odbędzie się 23 maja br. o godz. 10:00. Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

JUBILATKA W ZELGNIE

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie ma już 75 lat ! Przez ten czasz z niewielkiej placówki przekształciła się w nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę dysponującą całkiem zasobnym księgozbiorem. Pierwsze z książek, które zostały wpisane do księgi inwentarzowej biblioteki i dały początek jej księgozbiorowi  to  tytuły „Serce” E.D. Amicis, „Duch puszczy” W. Anczyc i „Chata Wuja Toma” H. Beecher Stowe. Pierwszą lokalizacją biblioteki było Dźwierzno, a dopiero od 1960 roku Zelgno.

Zmiana godzin pracy KASY

Informujemy, iż od 22 maja KASA Urzędu Gminy Chełmża czynna będzie do godziny 12:00.

"O matmo !" w Zelgnie

Nowa, mobilna i interaktywna wystawa pod nazwą „O matmo!”, którą zaprojektowano i wykonano w Centrum Nauki Kopernik pozwala dzieciakom na naukę poprzez zabawę. W dniach 15 i 16 maja wystawa „O matmo!”  gości w Szkole Podstawowej w Zelgnie. W tych dniach uczniowie mogą korzystać nieodpłatnie z interaktywnych eksponatów, eksperymentować z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, zadawać pytania i sprawdzać się nie tylko w działaniach matematycznych.

DROGIE PANIE - ZAPRASZAMY NA BADANIE

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Zadbajmy o zdrowie na wiosnę. Dla siebie, dla bliskich. Zróbmy profilaktyczną mammografię. 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie dostępna - Chełmża – 7 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00 na Rynku.

 • Sołtys roku powiatu toruńskiego 2022

Konkurs "SOŁTYS ROKU"

Powiat Toruński już poraz jedenasty nagrodzi sołtysów w konkursie "Sołtys Roku".  Do konkursu może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia. O tytuł „Sołtysa Roku” ponownie mogą ubiegać się sołtysi, którzy tytuł taki już otrzymali z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu. Natomiast sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

FLORIANY 2023' DLA OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza długo wyczekiwaną przez strażaków ochotników V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Głównym przesłaniem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności. Konkurs FLORIANY ma również za zadanie inspirowanie innych OSP do podejmowania tego typu działalności i współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

3 MAJA - Z GOŚĆMI I RADOŚNIE

W Gminie Chełmża w Kończewicach odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Święta 3 Maja.  W polskiej tradycji 3. Maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dniem kiedy możemy wspólnie celebrować naszą państwowość. I tak było w Gminie Chełmża. Tym razem do wspólnego świętowania 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaproszona została delegacja gości z Gminy Grodzisko Dolne, z województwa podkarpackiego, która dzień wcześniej wzięła udział w obchodach gminnego Święta Strażaka i 150 urodzin OSP Skąpe.Delegacja swoim pobytem ubarwiła gminne uroczystości. Gmina Grodzisko Dolne słynie z pielęgnowania i promowania własnych, niepowtarzalnych i bogatych tradycji regionalnych, a już szczególnym powodem do dumy są istniejące w okresie Wielkanocy „Turki”. Ogółem Gmina Grodzisko Dolne liczy sześć takich oddziałów, które od 2007 roku istnieją pod egidą Stowarzyszenia „Turki Grodziskie”.

 • 100_6635

OSP SKĄPE świętuje 150 urodziny !

6 maja br. zapowiada się w Gminie Chełmża jako wielki dzień dla strażaków ochotników ze Skąpego. Jednostka świętować będzie swoje 150 urodziny i otrzyma nowy sztandar. Nastąpi uroczyste pożegnanie starego sztandaru, który służył jednostce od 1980 roku. Miejsce będzie miało poświęcenie nowego sztandaru i akt nadania nowego sztandaru jednostce OSP Skąpe  na ręce Prezesa jednostki. Następnie nowy sztandar Prezes jednostki odda pocztowi sztandarowemu. Uroczystość związana jest z tegorocznym gminnym Świętem Strażaka, stąd też uhonorowani zostaną odznakami i medalami zasłużeni strażacy - ochotnicy. 

MAJÓWKA Z POTAŃCÓWKĄ

Gminna Majówka Seniorów to co roku wyczekiwane spotkanie integracyjne przez najstarszych mieszkańców Gminy Chełmża. Jest ono zawsze wesołe i radosne, bo tylko taka atmosfera czyni seniorów młodymi duchem i ciałem. Tegoroczne spotkanie odbędzie się już 19 maja w sali sportowej w poszkolnym budynku w Pluskowęsach.

WYSTARTOWAŁ program DZIAŁAJ LOKALNIE

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą wnioskować o granty w kwocie do 6 000,00 zł w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie, którego Gmina Chełmża jest partnerem. Już niebawem odbędą się spotkania szkoleniowe, podczas których omówiony zostanie nowy generator, jak założyć w nim konto, jak złożyć wniosek i jakie są wymogi formalne konkursu. O spotkaniach poinformujemy za pośrednictwem lokalnych mediów społecznościowych. Wnioski można skąłdać w terminie od 01.05. - 01.06.br. za pośrednictwem generatora: http://generatorspoleczny.pl

KONKURS - Świetlice wiejskie - co sie tutaj dzieje ?

Koła Gospodyń Wiejskich mogą wziąć udział w konkursie wojewódzkim pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich i nagrodzenie najlepszych koncepcji rozwoju działalności kół gospodyń wiejskich w 2023 roku.

Konkurs na stanowisko dyrektora SP Kończewice

Można ubiegać się o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach. Oferty należy składać w terminie do 5 maja br. do godz. 14.00. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia określone wymagania zawarte w ogłoszeniu.

NOWA STRATEGIA DLA ZIEMI GOTYKU

W drugiej połowie kwietnia i w maju br. odbędą się liczne spotkania konsultacyjne na całym obszarze LSR, podczas których zostaną zaprezentowane cele, przedsięwzięcia oraz planowany budżet na nową strategię zgodnie z warunkami określonymi w konkursie na wybór LSR. Najbliższe spotkania zespołów tematycznych w siedzibie LGD w Łysomicach.

ZUS - rozliczenie składki zdrowotnej

Kto musi pamiętać o rozliczeniu składki zdrowotnej ? Do 22 maja przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok.

AmberOne Blisko Nas - konkurs

Warto siegnąć po nagrody w konkursie "AmberOne Blisko Nas". Uczestnikami konkursu mogą być między innymi stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, ochotnicze straże pożarne i inne grupy społeczne nieformalne. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 5 maja br.

Konkurs MAJOWE KAPLICZKI PRZYDROŻNE

Przydrożne kapliczki, które na codzień spotykamy w wielu miejscowościach naszej gminy, stanowią o naszej ludowej tradycji kultu i wyraz pobożności naszych przodków. Były wznoszone przy drogach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych, bądź tak zwanych zaporowych – chroniących mieszkańców przed ogniem, zarazą, głodem i wojną. Do dzisiaj przy kapliczkach w miesiącu maj można spotkać gromadki osób odprawiającyh jeszcze tradycyjne nabożeństwa majowe, czy święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Warto je wciąż na nowo odkrywać i poznawać. Stąd też pomysł CIK Gminy Chełmża i Filii Biblioteki Samorządowej w Grzywnie na  konkurs "Majowe kapliczki przydrożne", aby te obiekty, które do dzisiaj się zachowały uwiecznić między innymi na zwykłej chociaż fotografii.

 • grafika

CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. 

KONKURS Z PRZYRODĄ W OBIEKTYWIE

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu naszego regionu. Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Z WĘDKĄ PO PUCHAR WÓJTA

Już po raz trzeci na Jeziorze Chełmżyńskim odbędą się Drużynowe Zawody Spinningowe z Łodzi o Puchar Wójta Gminy Chełmża organizowane przez Przyjaciół Jeziora Chełmżyńskiego. Duże zainteresowanie zawodami dowodzi, że to jedne z najlepszych zawodów spinningowych w kraju ! 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA do... Spotykalni

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Spotykalnie Ziemi Gotyku. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gminy - Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”. W ramach projektu utworzonych zostaje pięć Spotykalni przy ośrodkach kultury lub bibliotekach oraz dodatkowe miejsca przy świetlicach wiejskich.Trzy z takich miejsc powstają w Gminie Chełmża z lokalizacją Dziemiony, Grzywna i Zelgno.

ŚWIĘTA KONIECZNIE Z MAZURKIEM

Pośród  symboli wielkanocnych, także mazurek nie bez powodu pojawia się na suto zastawionym stole. Mazurek wielkanocny, tak jak inne potrawy wielkanocne, ma swoją symbolikę. Jest nagrodą za wytrwałość w okresie wielkiego postu, kiedy powstrzymujemy się od jedzenia mięsa i deserów. Do przygotowania tegorocznego mazurka proponujemy przepis autorstwa naszej mieszkanki p. Ewy Czarneckiej.

BiblioFITteka

W gminnej  bibliotece w Głuchowie odbył się Warsztat Zdrowego Odżywiania. Podczas warsztatu uczestnicy poznali tajniki zdrowego odżywiania, a także dowiedzieli się jak ważna jest aktywność fizyczna, sen, nawadnianie, czy unikanie spożycia cukru i słodyczy.

ZAPRASZAMY NA WYJAZD REKREACYJNY

Wiosna to czas nadchodzącej w sezonie rekreacji ruchowej. W Gminie Chełmża przyjęło się, że okres aktywności sportowej i rekreacyjnej w nowym sezonie inaugurujemy wyjazdem rekreacyjnym w ciekawe zakątki naszego regionu. Tym razem proponujemy naszym mieszkańcom w terminie 21-22 kwietnia br. wyjazd w rejon powiatu inowrocławskiego.

PRACOWITY ROK DLA OSP

Tegoroczne Walne Zebrania w jednostkach OSP dobiegły końca. Były one okazją do podsumowania ubiegłego roku  i przedstawienia planów na rok bieżący. Wszystkie zarządy otrzymały od członków absolutorium.

Nieruchomość w Grzywnie na sprzedaż

Wójt Gminy Chełmża ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Grzywna. Działka nr 230/57 o pow. 0,1302 ha, KW nr TO1T/00106229/4, cena wywoławcza 95 000,00 zł + 23% VAT.

Wystartowała BITWA REGIONÓW dla KGW

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji „Bitwy Regionów” Smaki regionów, dawne receptury i wyjątkowe potrawy przygotowywane z pasją i sercem. To wszystko podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

DOTACJA NA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ

Z dniem 15.03.br. rozpoczął się nabór wniosków  o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być dotowana do wysokości 3.000,00 zł (niezależnie ile budynków zostanie do niej podłączonych).

ŚWIĘTO SOŁTYSÓW

Z okazji Dnia Sołtysa 11 marca składamy naszym sołtysom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz swoich środowisk oraz w życiu osobistym. Często mówią, że tyle sołtys może, ile wieś mu dopomoże. Sprostanie oczekiwaniom wszystkich mieszkańców nie jest łatwe i nie zawsze kończy się sukcesem. Trzeba więc być przygotowanym na wszelką krytykę i bronić swoich interesów. Do osiągniecia sukcesu nieodzowne jest wsparcie i zaangażowanie lokalnej społeczności, bo wiadomo, że razem można zdziałać więcej.

Sołtys to bardzo ważna osoba na wsi. Od jej pozycji, autorytetu i prestiżu w dużej mierze zależy codzienne funkcjonowanie społeczności wiejskiej. To praca wymagająca dużego zaangażowania i odpowiedzialności. Sołtys reprezentuje interesy mieszkańców i stara się, by ich potrzeby były w pełni zaspokojone. Jest liderem lokalnej społeczności. Buduje wspólnotę wokół inicjatyw i projektów, które mają służyć rozwojowi ich „małej ojczyzny”. Od jego pomysłowości i przedsiębiorczości w dużej mierze zależy pomyślne rozstrzygnięcie wielu trudnych spraw. Często fundusze sołeckie nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb mieszkańców. Wielu sołtysów wykazuje się wtedy ogromną kreatywnością, znajdując dodatkowe źródła wsparcia na realizację ważnych inicjatyw społecznych. Gmina Chełmża liczy 28 sołtysów. Wśród sołtysów swoją większość reprezentują panie sołtyski, które zarządzają 16 sołectwami !

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, co oznacza, że jest to jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi.

Poniżej na fotografii Sołtysi Gminy Chełmża w towarzystwie Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego ( grudzień 2022').

K.Orłowska

 

 • DSC_0233

Szkolenie - Płatności bezpośrednie i warunkowość - nowe wymogi w 2023'

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Płatności bezpośrednie i warunkowość – nowe wymogi w 2023 r.", które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00. Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online.

Prawo autorskie dla KG

Już 8 marca rusza cykl szkoleń internetowych „Prawo autorskie dla KGW” zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Pierwszy webinar zaplanowano dla pań z kół gospodyń wiejskich w województwie dolnośląskim. W dalszej kolejności, aż do końca kwietnia, wiedzę z zakresu przestrzegania praw autorskich będą mogły zgłębiać członkinie kół z pozostałych województw. Dla wszystkich przewidziano dwa terminy do wyboru. Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie: www.kgw.edu.pl

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - nabór do Programu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  w całości finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Rekrutacja trwa do dnia 15 marca 2023 r. 

Nabór do programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w całości finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Badania sejsmicznych Bajerze-Chełmża

Wójt Gminy Chełmża informuje o planowanym rozpoczęciu badań sejsmicznych Bajerze-Chełmża 3D. Badania sejsmiczne  będą realizowane na obszarze koncesji nr  51/2008/Ł udzielonej firmie ORLEN Upstream Sp. z o.o.  w terminie od 15 marca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Wykonawcą prac będzie Geopartner Geofizyka Sp. z o.o. 
Informacji o prowadzonych pracach udzielają pracownicy Geopartner Geofizyka Sp. z o.o. - Joanna Płazińska tel. kom. 698 613 795.

Pismo informacyjne

RADA GMINY OBRADOWAŁA

Rada Gminy Chełmża obradowała w dniu 27 lutego br. podczas LXXIV sesji. Pod obrady poddane zostały między innymi sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r. oraz  uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości.

ZMIANA PROCEDURY SPRZEDAŻY WĘGLA

INFORMACJA Z DNIA 23 LUTEGO 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PROCEDURY SPRZEDAŻY WĘGLA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W 2023 r. 

 1. Po wyczerpaniu obecnie zgromadzonych zapasów węgla (asortyment: ekogroszek i orzech) odbiór zakupionego towaru będzie możliwy w składzie i terminie wskazanym w zleceniu wydania, co może oznaczać brak możliwości natychmiastowego odbioru węgla.
 2. Od dnia 28 lutego 2023 r. zostaje ograniczona ilość składów wydających węgiel:
  Wykaz składów wydających węgiel

   Lp.

  Firma

  Adres składu

  Tel. do składu

  1

  PHUAGRIO - Marcin Kannenberg

  Kończewice 32A

  605-243-326

  2

  FHUBober - Rafał Bober

  Zelgno 5

  696-617-824

  3

  Awix-Oil -Andrzej Kończalski

  Grzywna - dawny POM

  510-990-783
  56 675 22 36

  4

  Trans-Talar - Michał Talarek

  Grzywna 112 E - kółko rolnicze

  502-761-908

Sekretarz Gminy Ewa Pudo

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne XX edycja konkursu

Właściciele gospodarstw indywidualnych mogą wziąć udział w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

ODBIÓR ZAKUPIONEGO WĘGLA

Informuję, że od dnia 28 lutego br  nie będzie możliwy odbiór węgla ( sortyment: ekogroszek, orzech) wydawanego przez skład AMRUM – Bartosz Michalski, Bielczyny 10. W związku z powyższym osoby, które zakupiły węgiel  ze wskazaniem w/w składu proszone są o pilny odbiór towaru.

Ewa Pudo

Sekretarz Gminy

DLA MŁODZIEŻY STAŻ W BRUKSELI

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Członkami Parlamentu Europejskiego,  już po raz dziewiąty organizuje staże w Brukseli. W tym roku staże odbędą się w Parlamencie Europejskim, w biurach panów Sikorskiego i Złotowskiego w trzech terminach:
14 kwietnia – 11 maja, 11 września – 7 października, 16 października – 10 listopada.
Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom programu bezpłatny transport do i z Brukseli oraz w pełni wyposażone mieszkanie znajdujące się blisko Parlamentu Europejskiego. Stażyści otrzymają wynagrodzenie za staż w wysokości 1350 euro.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pt. „Zmiany w płatnościach bezpośrednich, w tym ekoschematy”, które odbędzie się dnia 28.02.br. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej UG, ul. Paderewskiego 11 w Chełmży. Celem szkolenia jest przekazanie rolnikom wiedzy na temat zmian, jakie zachodzą w mechanizmach wsparcia bezpośredniego dochodów gospodastw oraz przygotowania rolników do warunków, jakie będa musieli spełnić w związku z tymi zmianami.

50 - LECIE ŚLUBU Z MEDALAMI

Pary małżonków, które doczekały się pięćdziesiątej rocznicy ślubu tj. Złotych Godów mogą zostać odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aby otrzymać takie odznaczenie, wystarczy złożyć do Urzędu Gminy Chełmża wniosek o nadanie medali. Wniosek mogą złożyć Jubilaci lub w ich imieniu, osoby bliskie np. dzieci, wnuczęta. Do wniosku potrzebne są podstawowe dane małżonków ( PESEL, imiona i nazwiska, nazwiska rodowe, data ślubu i adres zameldowania). O odznaczenie mogą się ubiegać wyłącznie obywatele Polski.

ROLNICY - TERMIN UCIEKA !

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z tym, Gmina Chełmża przystąpiła do sporządzenia inwentaryzacji odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona jest poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Zwrot podatku akcyzowego

Jak co roku, także w 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Wnioski  należy  składać w Urzędzie Gminy w terminie od 1 lutego do  28 lutego bieżącego roku. Od 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,20 zł za litr. Dotychczas była to stawka 1,00 zł/l. Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

GMINNA LECZNICA MA 25 LAT !

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie funkcjonuje już 25 lat. Do tej pory placówka przeszła liczne inwestycje, zakupy zwiększające jej potencjał medyczny. W latach 2019 – 2022 w obiekt ośrodka samorząd gminny zainwestował  1,6 mln zł. W roku 2021 do obiektu została dobudowana klatka schodowa wraz z szybem windowym. Z kolei w roku 2022 budynek poddany został termomodernizacji – wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, ściany budynku ocieplono i okna wyposażono w rolety okienne. To nie koniec zmian modernizacyjnych przy ośrodku. W roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja  na prace wewnątrz budynku, które będą kolejnym etapem modernizacyjnym tego obiektu w unowocześnieniu jego standardów w leczeniu pacjentów.

STRAŻACY OCHOTNICY OBRADUJĄ

Trwają walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmża. Zgodnie z przyjętym kalendarzem zebrań odbyły się one już w trzech jednostkach: OSP Kuczwały, OSP Grzegorz i OSP Świętosław. Podsumowano pracę  jednostek za rok 2022, udzielono absolutorium dla zarządów, przyjęto plany działalności i finansowe na rok bieżący. Zebrania takie są też okazją do oficjalnego wstępowania i przyjmowania nowych członków w szeregi jednostek OSP. Dotyczy to przede wszystkim osoby młode, które decydują się na swoją działalność w tym społecznym ruchu. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla OSP o tyle ważna, aby zachować wymianę pokoleniową, która  w OSP następuje bardzo powoli. A to z kolei stanowi zagrożenie dla ciągłości działań organizacji. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju akcje podejmowane przez OSP z Młodymi i dla nich samych.

Ruszył Program PRACOWNIE ORANGE

Pracownie Orange to szansa na wzmocnienie lokalnej aktywności i stworzenie przestrzeni do wspólnych działań w miejscowościach do 40 tysięcy mieszkańców.  Pracownie wyposażone zostają w meble oraz darmowy internet i sprzęt – laptopy, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, lofiroboty. Ale Pracownia to nie tylko nowoczesna przestrzeń spotkań. To przede wszystkim program wsparcia dla osób, które koordynują jej działania w swojej miejscowości. Podnoszą swoje kompetencje liderskie, cyfrowe, uczą się diagnozowania potrzeb i animacji lokalnej. Otrzymują także szereg inspiracji i propozycji aktywności lokalnych.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Wsparcie w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027”, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00. Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online.

WIECZÓR W TLE Z PODKOWĄ

W Gminie Chełmża już po raz siódmy zorganizowany został Wieczór Przedsiębiorcy, podczas którego wręczono „Szlachetne Podkowy”. Wyróżniane są nimi firmy, osoby, instytucje, organizacje, które w minionych latach wniosły wkład w  rozwój i promocję gminnego środowiska lokalnego wokół spraw istotnych i znaczących zarówno dla przedsiębiorców, jak i lokalnej społeczności. Szlachetne Podkowy w Gminie Chełmża wręczane są od roku 2012.

GMINA ZA 2022 W LICZBACH

Liczba mieszkańców ogółem na 1.01.2023 r. wyniosła 9521 ( w tym  9397 stałych i 124 – czasowych). W minionym roku urodziło się w gminie 68 dzieci, w tym 31 dziewczynek i 37 chłopców. Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom - Antonina (3), Maria (3) i Zofia (3), a chłopcom Franciszek (5) i Filip (4).

OBWODNICA CHEŁMŻY - PROPONOWANE KONCEPCJE

Z dniem dzisiejszym 3 luty br. można wyrażać opinie na temat pierwszych koncepcji trasy wojewódzkiej, która wyprowadzi tranzyt z Chełmży. Przygotowane zostały trzy warianty trasy.

ZUS rozpoczął wysyłkę rozliczeń podatkowych  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2022 rok. PIT otrzymają m.in. emeryci, renciści, osoby, które pobrały zasiłki lub inne opodatkowane świadczenie z ZUS w ubiegłym roku.  Formularz podatkowy można także sprawdzić na PUE ZUS. Jest do pobrania w zakładce ”Świadczeniobiorca”.

Atrakcyjne pożyczki unijne dla najmłodszych firm

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. informuje, że w  ofercie unijnych pożyczek  jest m.in. Mikropożyczka, przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, które działają krócej niż 5 lat. Maksymalna kwota Mikropożyczki wynosić 100 000 zł, które firma przeznaczyć może na inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa, takie jak np. zakup wyposażenia lub maszyn, prace remontowe w nowym lokalu. Do 50% kwoty pożyczki można przeznaczyć na cele obrotowe związane z realizowaną z pożyczki inwestycją.

Wycieczki 2022’ podsumowane

Nowy rok, a wraz z nim czas podsumowań. Łącznie przejechanych prawie 3250 km, 420 uczestników, odwiedzonych 17 lokalizacji - tak w skrócie podsumowujemy ubiegłoroczne wycieczki po Polsce z udziałem mieszkańców Gminy Chełmża. Cykl ubiegłorocznych wycieczek pod hasłem "Podróże z biblioteką" zorganizowany został przez biblioteki gminne w Skąpem i Głuchowie.

INTERNET W ZASIĘGU

Cyfryzacja Gminy Chełmża  trwa. Zostały oddane kolejne zasięgi. Sieć światłowodowa NEXERY jest już doprowadzona do blisko 600 gospodarstw domowych w miejscowościach: Browina, Brąchnówko, Dźwierzno, Grzywna, Kończewice, Pluskowęsy, Zelgno.

STARTUJĄ WYCZEKIWANE FERIE

Piątek 27 stycznia jest ostatnim dniem szkolnych zajęć przed dwutygodniową przerwą w nauce. To czas na tzw. doładowanie akumulatorów albo reset, który pozwoli zebrać siły i energię na kolejne niemal sześć miesięcy roku szkolnego 2022/23. Dla tych dzieci, które ferie spędzać będą w domu, bardzo atrakcyjne okazały się ferie organizowane przez gminne biblioteki i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Oferta kierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat w terminie 30.01. – 03.02.br. Mali uczestnicy wezmą udział w proponowanych zajęciach warsztatowych albo zabawowych. Wśród propozycji to planeta małego artysty, nieziemskie wycieczki, zabawy na księżycu czy też kosmiczny wieczór. Niestety listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc bardzo szybko się zapełniły.

„Dobro nie zna granic!” – zgłoś firmę w konkursie Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje firm do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne i państwowe zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”. Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2023 jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,  Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

TUTAJ OTRZYMASZ POMOC

W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebami mieszkańców Gminy Chełmża Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami oraz ich rodzin od poczatku tego roku czynny jest dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodnej 2 w godzinach 16:00 - 19:00. Punkt prowadzi terapeuta ds. uzależnień Violetta Kujacińska.

SENIORZY W DZIAŁANIU

Początek roku bardzo aktywnie rozpoczął się dla członków gminnego Klubu Seniora w Pluskowęsach. Seniorzy rok 2023’ rozpoczęli od przygotowań do Balu Karnawałowego. Spotkania gminnego Klubu stały się już tradycją seniorów, którzy chętnie spędzają tutaj swój wolny czas przy robótkach rękodzielniczych, śpiewach, tańcach. Wystarczą im również nawet wspólne codzienne rozmowy przy kawie i ciastku. A to wszystko pod okiem instruktorki Kamili Olszewskiej.

MOJA SMART WIEŚ - konkurs

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Poszukiwane są pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

STARTUJE PROGRAM NA ROLNICZE ODPADY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z tym, Gmina Chełmża przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

KONKURS PLASTYCZNY OSP rozstrzygnięty !

Uczniowie szkół z gminy wzięli udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP. Hasło edycji konkursu 2022’ to – „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat ! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”. Etap gminny zorganizowany został przez oddział gminnego Zarządu OSP i Szkołę Podstawową w Zelgnie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Nagrodzone w etapie gminnym prace wezmą udział w kolejnym etapie eliminacji.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają wójtowi, natomiast przedsiębiorcy marszałkowi województwa.
Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ

Mieszkańcy Gminy Chełmża mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej  i poradnictwa obywatelskiego. W  roku bieżącym 2023 roku taki  punkt jest zlokalizowany  w  Urzędzie Gminy Chełmża w sali narad od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 19.00.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA

Pragniemy serdecznie podziękować za nadesłane kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023. Było nam niezmiernie miło przyjąć tak liczne wyrazy Państwa pamięci. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za życzenia, proste słowa przepełnione ciepłem i życzliwością, a w Nowym Roku 2023’ z wzajemnością życzymy Wszystkim Państwu  zdrowia i samych sukcesów oraz pomyślności, szczęścia i rodzinnego spokoju dla Państwa rodzin.

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Drodzy Rodzice ! Zadbajcie dla swoich pociech o fantastyczny, aktywny wypoczynek podczas zbliżających się ferii zimowych, a nie ferie przed komputerem. Stąd też Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi Izbami Rolniczymi organizuje zimowisko w Kościelisku. Organizatorzy gwarantują podczas turnusu wycieczki i ciekawe atrakcje. Termin turnusu: 04.02. - 10.02.2023 r. Wpłata rodziców wynosi 700 zł od dziecka. 

Zakup węgla w 2023 roku

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2022 r. zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail  o  możliwości zakupu limitu węgla przypadającego na okres od dnia 1 stycznia  do 30 kwietnia 2023  tj. nie więcej niż 1500 kg.
Uwaga! W przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego zgodnie ze złożonym wnioskiem, albo wykupiono część przysługującego limitu,  ilość paliwa niezakupionego zwiększa limit przysługujący po 1 stycznia 2023 r. 

ZUS zachęca do e-wizyt

Z pracownikiem ZUS możemy porozmawiać online bez konieczności odwiedzania placówki. Wystarczy zarezerwować e-wizytę na dogodny dla siebie dzień i nawiązać połączenie. Z takiej możliwości w regionie od początku roku skorzystało  3,8 tys. osób. Dzięki e-wizytom w bardzo prosty sposób bez wychodzenia z domu każdy może skonsultować się z pracownikiem ZUS i załatwić większość spraw obsługiwanych przez Zakład, od emerytalnych, rentowych, po zasiłki, potwierdzenie profilu PUE, świadczeń rodzinnych czy kwestie związane z prowadzeniem firmy.  Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych. Usługa dostępna jest też w języku migowym. Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, a także niewidzące i niedowidzące. ZUS pomyślał także o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z konsultacji online w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka