• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Ogłoszenie Wójta gminy chełmża z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru ławników

 1. Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu informuję, że do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 będzie wybierała trzech ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu, w tym: 2 do orzekania w sprawach cywilnych i 1 do orzekania w sprawach karnych.
 2. Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
  1. prezesi sądów,
  2. stowarzyszenia,
  3. organizacje związkowe,
  4. organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
  5. grupy co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na danym terenie.
 3. Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158):
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat.
  6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 4. Ławnikami nie mogą być (art. 159):
  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6. duchowni,
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9. radni Gminy, której rada dokonuje wyboru ławników; Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 5. Sposób zgłaszania kandydatów na ławników:
  1. Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać w Urzędzie Gminy (biuro nr 1 lub 19). Wzór karty jest również dostępny na stronie www.gminachelmza.pl oraz www.ms.gov.pl,
  2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imiona, nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata,
  3. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
   1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
   3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
   4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszty opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 6. Kandydatury można zgłaszać w Urzędzie Gminy ul. Wodna 2 (biuro nr 1 lub 19) w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. +48 (56) 675 60 76, +48 (56) 675 60 77, +48 (56) 675 60 78 (wew. 46 i wew. 32).

Wójt Gminy Jacek Czarnecki

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka