• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

O g ł o s z e n i e

Wójta  gminy  chełmża
Z  dnia  15  czerwca  2007 roku

w sprawie wyboru ławników


1. Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu informuję, że do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 będzie wybierała trzech ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu, w tym: 2 do orzekania w sprawach cywilnych i 1 do orzekania w sprawach karnych.

2. Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów  powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin :
1) prezesi  sądów,
2) stowarzyszenia ,
3) organizacje związkowe,
4) organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
5) grupy co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze
     i zamieszkujących stale na danym terenie.

3. Ławnikiem może być wybrany ten, kto ( art. 158):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
     i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat.
6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

4. Ławnikami nie mogą być ( art. 159) :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej .
9) radni Gminy, której rada dokonuje wyboru ławników
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

5. Sposób zgłaszania kandydatów na ławników :
1) Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie    
     zgłoszenia, którą można pobrać w Urzędzie Gminy ( biuro nr 1
     lub 19).
         Wzór karty jest również dostępny na stronie www.gminachelmza.pl  
         oraz www.ms.gov.pl
2) Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą 
    imiona, nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i 
    własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających
    kandydata.
3) Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
a) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
    wydawaniu dowodów osobistych,
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
c) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
d) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do
    wykonywania funkcji ławnika.
Koszty opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

6. Kandydatury można zgłaszać w Urzędzie Gminy ul. Wodna 2 ( biuro nr 1 lub 19 ) w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Gminy tel.( 056) 675-60-76 do 78 ( wew. 46 i wew. 32).

   Wójt Gminy

Jacek Czarnecki

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka