• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść


Dofinansowanie zakupu
podręczników w roku szkolnym 2011/2012 „Wyprawka szkolna”
Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652).

Uczniowie uprawnieni do skorzystania z dofinansowania :

uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I- III szkoły podstawowej,uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasie III gimnazjum;uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Podmioty uprawnione do występowania o pomoc:

rodzice,opiekunowie prawni,rodzice zastępczy,za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.
Składanie wniosków:

wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012,zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników termin składania wniosków ustala Wójt Gminy - wnioski na dofinansowanie należy składać w terminie do 31 sierpnia 2011 r.
Kryterium dochodowe przyznania pomocy:

kwota dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie,możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna,w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kopii orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wartość pomocy:

180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2011/2012 kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum, ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2011/2012 kształcenie w klasach I-III gimnazjum,210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2011/2012 kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Warunki otrzymania dofinansowania:

warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie do dyrektora szkoły dowodu zakupu podręczników (imiennie wystawiona na ucznia bądź rodzica faktura VAT lub rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu zakupu podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”).


Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka