• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  CHEŁMŻA
Z  DNIA  15 CZERWCA 2011  ROKU

w sprawie wyboru ławników


1. Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu informuję, że Rada Gminy Chełmża na kadencję 2012-2015 będzie wybierała:
1) 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych,
2) 3 ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu w tym: 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

2. Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów  powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin :
1) prezesi  właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i  zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze
i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

3. Ławnikiem może być wybrany ten, kto ( art.158)  :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie
8) w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca  szczególną znajomość spraw pracowniczych.

4. Ławnikami nie mogą być (art.159) :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

5. Sposób zgłaszania kandydatów na ławników :
1) Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać w Urzędzie Gminy ( biuro nr 1). Wzór karty jest również dostępny na stronie  www.gminachelmza.pl.
2) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie należy dołączyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
e) Dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w ppkt. a, b, c i d winny zawierać datę nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
3) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Dokument winien zawierać datę nie wcześniejszą niż  3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

6. Kandydatury można zgłaszać w Urzędzie Gminy ul. Wodna 2 ( biuro nr 19) w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 650-60-76 lub  675-60-77 (w. 46)

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata

Lista osób popierających kandydata

   Wójt Gminy
Jacek Czarnecki

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka