• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

K O M U N I K A T

Informuję mieszkańców Gminy Chełmża, że w okresie od 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w związku z tym:

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Chełmża ogłasza nabór kandydatów     na rachmistrzów spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. , którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Chełmża.

1. Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrza spisowego:

1) ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia ( wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem, nie posiadające zatrudnienia na pełen etat);

2) znajomość obsługi komputera;

3) pełna sprawność fizyczna, umiejętność łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzanie zaufania u osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady, asertywność, umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;

4) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność  oraz umiejętność organizacji pracy własnej;

5) preferowane będą osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie Gminy Chełmża.

2. W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

1) imię i nazwisko

2) adres zamieszkania

3) telefon i adres e-mail

4) datę urodzenia

5) miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy, w przypadku studentów - nazwę szkoły, w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty, w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu poświadczającego  wykształcenie średnie,

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 20 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna, pok. nr 19 (sekretariat).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Chełmża po 20 grudnia br lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

5. Wybór kandydatów na rachmistrzów nastąpi na podstawie wyniku testu, który odbędzie się w dniu 23 grudnia 2010r. o godz. 900 w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża.

6. Na podstawie informacji GUS dla Gminy Chełmża ustalono 4 rachmistrzów i 1 osobę rezerwową.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie ( terminy szkoleń zostaną podane w późniejszym okresie), uzyskać pozytywną ocenę oraz złożyć przyrzeczenie. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Gotowość do pracy rachmistrzów – od 31.03.2011r. do 30.06.2011r.

Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.

Gminny Komisarz Spisowy

        Jacek Czarnecki

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka