• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Dofinansowanie zakupu podręczników  w roku szkolnym 2010/2011 „Wyprawka szkolna”

Podstawa Prawna:   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612).

I.              Uczniowie uprawnieni do skorzystania z dofinansowania :

ü     uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I- III szkoły podstawowej,
ü     uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie II gimnazjum;
ü     uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

II.           Podmioty uprawnione do występowania o pomoc:

ü     rodzice,
ü     opiekunowie  prawni,
ü     rodzice zastępczy,
ü     za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

III.         Składanie wniosków:

ü     wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011,
ü     zgodnie z  § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne termin składania wniosków ustala Wójt Gminy - wnioski na dofinansowanie należy składać w terminie do 20 sierpnia 2010 r.

IV.           Kryterium dochodowe przyznania pomocy:

ü     kwota dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie,
ü     możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska  żywiołowa  lub ekologiczna,
ü     w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kopii orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

V.            Wartość pomocy:

ü     170 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2010/2011 kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,
ü     310 zł – dla ucznia klasy II gimnazjum, ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2010/2011 kształcenie w klasach I-III gimnazjum,
ü     200 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującego w roku szkolnym 2010/2011 kształcenie w klasach I-VI szkoły podstawowej.

VI.           Warunki otrzymania dofinansowania:

ü     warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie do dyrektora szkoły dowodu zakupu podręczników (imiennie wystawiona na ucznia lub rodzica faktura VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu zakupu podręczników tylko w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”).           

Wypełnione wnioski składamy do szkół

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka