• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy

Od 15 marca rusza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni skontaktować się z certyfikowanym doradcą, który stwierdzi czy w gospodarstwie spełnione są wszystkie kryteria dostępu do programu, zaproponuje, jakie pakiety można realizować oraz pomoże sporządzić pięcioletni plan działań rolnośrodowiskowych dla gospodarstwa.
Wniosek na realizację Programu rolnośrodowiskowego należy złożyć w Powiatowym biurze ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja.

Kryteria dostępu do programu

Rolnik może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, jeżeli:
1) posiada numer identyfikacyjny w ARiMR;
2) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni UR nie mniejszej niż 1ha;
3) zobowiąże się do realizacji Programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;
4) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
5) zobowiąże się do przestrzegania wymogów, wynikających z poszczególnych pakietów/wariantów rolnośrodowiskowych. Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, jest zobowiązany do:. zachowania trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwie,. prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz działań agrotechnicznych,. przestrzegania innych wymogów określonych w poszczególnych pakietach i ich wariantach. Pakiety rolnośrodowiskowe Działanie Program rolnośrodowiskowy obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W każdym pakiecie są warianty rolnośrodowiskowe, do których przypisane są konkretne szczegółowe zadania określone w rozporządzeniu.
Na naszym terenie największym zainteresowaniem cieszą się dwa pakiety:

1.Rolnictwo zrównoważone
2.Ochrona gleb i wód
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko.
Wariant 1.1 – Zrównoważony system gospodarwania

Wymogi wariantu 1.1
• wariantem objęte jest całe gospodarstwo rolne, a płatność rolnośrodowiskowa dotyczy tylko gruntów ornych;
• przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, przy zastosowaniu co najmniej trzech gatunków roślin, każdego z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wieloletnich;
• obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania oraz zastosowaniem prawidłowego doboru i następstwa roślin w płodozmianie i określeniem dawek azotu;
• obowiązek koszenia lub wypasu na trwałych użytkach zielonych;
• zakaz stosowania osadów ściekowych;
• maksymalna dawka azotu (pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych) na gruntach ornych nie powinna przekraczać 150 kg N/ha, a na trwałych użytkach zielonych 120 kg N/ha;
• obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej - 360 PLN/ha

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe;
Wariant 8.2. Międzyplon ozimy;
Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy.
Polega na ograniczeniu zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego poprzez utrzymywanie roślinności na gruntach ornych w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku gatunków roślin, w okresach między dwoma plonami głównymi oraz na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.
Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe
Wsiewki poplonowe są to rośliny wsiane wiosną w rosnącą roślinę ozimą (najczęściej zboże) lub razem z siewem roślin jarych.
Wymogi wariantu 8.1.:
- wsiewanie roślin (wsiewka) w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy; - sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach; - możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od 1 marca; - dopuszczalny wypas; - biomasa wsiewki poplonowej powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym; - możliwość przemiennego stosowania wsiewki poplonowej na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat; - niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę.
Na terenie całego gospodarstwa objętego programem rolnośrodowiskowym, istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej - 330 PLN/ha
Wariant 8.2. Międzyplon ozimy
Międzyplon ozimy jest wysiewany po zbiorze późno dojrzewających zbóż (pszenica, pszenżyto, owies).
Wymogi wariantu 8.2.:
- wykonanie siewu roślin poplonowych (rośliny ozime) do końca września; - stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;
- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon; - biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
- możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;
 - możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od 1 marca; - możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej - 420 PLN/ha
Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy
Siew międzyplonu ścierniskowego następuje zaraz po sprzęcie plonu głównego (np. żyta, jęczmienia) na początku sierpnia. Zasiew może być jednogatunkowy lub wielogatunkowy (mieszanka). Biomasa międzyplonowa pozostawia na zimę okrywę ochronną tzw. mulcz.
Wymogi wariantu 8.3.:
- wykonanie siewu roślin poplonowych (rośliny jare) do końca września;
-stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;
 - biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym; - możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;
- możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od 1 marca; - możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.
Wysokość płatności rolnośrodowiskowej - 400 PLN/ha
Szczegółowych informacji na temat programu rolnośrodowiskowego udzielają doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży, ul. Bydgoska 7 tel. 56 675 22 60

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka