• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

„Uczeń na wsi” w Gminie Chełmża

pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

 

         Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie: gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.   

Program realizowany jest od dnia 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

 

2.       Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować koszty:

1)  zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2)  uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)

3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)

Uwaga!  w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów!

3)  kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

4)  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo koszty:

1) opłaty za naukę (czesne),

2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie),

3)  dojazdów do szkoły.

Uwaga!         Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach poszczególnych kategorii programu znajduje się na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI)

 

3.       Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1)  posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)  pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3)  mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

4) dochód brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1531,20 zł.

Uwaga!  W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

 

4.     Jaki jest termin przyjmowania Wniosków w 2009 roku i gdzie należy je składać?

Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki od dnia 1 września do dnia 30 września, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 14 w Chełmży

Wnioski będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI).

 

5.       Jakie dokumenty należy złożyć wraz z Wnioskiem?

Wymagane załączniki do Wniosku zostały określone w pkt 4 formularza Wniosku i są to:

1)  kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2)  oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie,

3)  zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4)  kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5)  kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,

6)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza Wniosku o dofinansowanie.

7)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2008

Za kompletny Wniosek uważa się Wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka