• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

GOPS – posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku na Sesji Rady Gminy Chełmża została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015, stanowiąca uzupełnienie Lokalnego Programu  Pomocy Społecznej na lata 2006- 2013.

Podstawą opracowania Strategii stanowiły dokumenty i materiały sprawozdawcze oraz analizy z lat 2005 – 2007 GOPS i Urzędu Gminy. Dodatkowo zostały wykorzystane informacyjne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w Toruniu pochodzące z ostatniego Spisu Powszechnego na terenie Gminy.

Strategia opiera się na diagnozie problemów społecznych występujących na terenie Gminy. Jest podstawą do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz do pozyskania środków z programów finansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy pomocowych. Strategia liczy 67 stron, zawiera między innymi charakterystykę przestrzenno – demograficzną Gminy, opis zasobów naturalnych, problemy edukacyjne, zasobów gruntów rolnych oraz sieci komunikacyjnej i wodno – kanalizacyjnej. Ponadto Strategia zawiera diagnozę obecnych i przyszłych problemów Gminy, a także szans rozwojowych i zagrożeń (zawarta jest analiza SWOT). Dokument oparty jest na analizie kluczowych problemów społecznych takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo i marginalizacja społeczna, uzależnienia oraz problem osób w wieku podeszłym.

Misją Strategii jest dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych ze społeczeństwa.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka