• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KONKURS GMINNY

„LEGENDY, KTÓRE WARTO POZNAĆ”

 

Regulamin

 

I. Organizator.

Redakcja Gazety Gminy Chełmża „KURENDA”

Adres: Urząd Gminy, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

 

II. Cele konkursu.

1/ Zainspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania i ochrony legend z obszaru Gminy Chełmża.

2/ Zgromadzenie legend obszaru Gminy Chełmża.

3/ Aktywizacja młodego pokolenia w kierunku poznania dziedzictwa regionalnego.

4/ Wzmocnienie identyfikacji młodzieży z dziedzictwem kulturowym  miejsca zamieszkania, budowanie więzi lokalnych.

5/ Kształtowanie postaw patriotycznych u młodych ludzi poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi literackiej związanej z małą ojczyzną, regionem zamieszkania.

6/ Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród społeczności lokalnych poprzez prezentacje nagrodzonych prac.

7/ Popularyzowanie legend obszaru Gminy Chełmża.

 

III. Udział w konkursie.

1/ Konkurs ma formułę otwartą.

2/ Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach :

-                         uczniowie klas II - III

-                         uczniowie klas IV -VI

-                          gimnazjaliści

-                          osoby dorosłe

3/ Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę literacką.

 

IV. Tematyka prac konkursowych.

1/ Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z rodzimym regionem – Gminą Chełmża.

2/ Treścią pracy literackiej powinna być legenda znana lub wykreowana przez uczestnika konkursu dotycząca zabytku ( np. zamek, pałac, dom, kaplica), miejsca ( np. jezioro, staw, góra, jaskinia, mogiła, ruina) lub osoby.

3/ Każda praca konkursowa składa się z treści literackiej tj. tekstu legendy.

 

V. Forma prac konkursowych.

1/ Wydruk :  max. objętość pracy – 4 strony formatu A-4,  dokument w Programie WORD, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

2/ Praca powinna być podpisana:

-                      tytuł legendy

-                      imię i nazwisko autora

-                      dokładny adres i kontakt ( tel., e-mail)

 

3/ Praca konkursowa składa się z wydruku treści literackiej (  1 egz.) i zapisu na nośniku elektronicznym ( płyta CD).

 

VI. Komisja konkursowa powołana przez Redakcję Gazety Gminy Chełmża KURENDA w Chełmży dokona oceny nadesłanych prac w oparciu o następujące kryteria:

1/ Zgodność z tematem konkursu.

2/ Oryginalność prezentowanych treści.

3/ Walory literackie.

4/ Wartość dokumentacyjna ( np. legenda spisana została  na podstawie przekazów najstarszych mieszkańców Gminy Chełmża).

 

VII. Terminarz konkursu.

1/ Pracę konkursową w formie określonej w punkcie V niniejszego regulaminu należy nadesłać w terminie do dnia 15 października 2008 r. na adres organizatora konkursu:

Redakcja Gazety Gminy Chełmża KURENDA, Urząd Gminy, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

2/ Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystości gminnej  Stypendia im. Jacka Luntkowskiego 2008’.

3/ O dokładnym terminie podsumowania i rozdania nagród w konkursie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie .

 

VIII. Nagrody w konkursie.

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Redakcja Gazety Gminy Chełmża KURENDA.

 

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka