• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zacznij od nowa – aktywne działanie

Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży będzie realizował projekt systemowy „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany będzie w zakresie  działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, długotrwale bezrobotnych kobiet ( zarejestrowanych w PUP) nie posiadających aktualnych kwalifikacji zawodowych.
Celem projektu jest aktywna integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa 12 kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które wyłonione zostały w wyniku analizy danych dot. bezrobocia oraz profilu klientów opieki społecznej na terenie gminy Chełmża.
Główne działania projektowe w zakresie aktywnej integracji społecznej obejmują kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu w postaci zajęć motywacyjno – aktywizujących, doradztwa zawodowego, pomocy finansowej jak również kursu dla opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych.  Dzięki realizacji projektu, uczestniczki zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na efektywne poszukiwanie zatrudnienia i umożliwią sprawne poruszanie się po rynku pracy. Ponadto spowoduje wzrost samooceny, motywacji i aktywności, jak również podniesie wiarę we własne możliwości. Dodatkowo cztery petentki, które ukończą kurs zostaną zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chełmża.
Rezultat projektu zakłada powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegrację społeczną kobiet objętych działaniami projektowymi.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka