• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

POBÓR -  2008

W dniach  29 lutego i 3 - 4 marca 2008 roku w godzinach 8.00-14.00 w Toruniu przy ulicy Tuwima 9 ( Klub Kameleon),przeprowadzony zostanie przez Powiatową Komisję Poborową  i Lekarską pobór mężczyzn rocznika 1989 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1988 ,1987, 1986,1985,1984, którzy dotychczas nie stawili się do poboru z terenu naszej gminy.

Osoby  stawiające do poboru po raz pierwszy obowiązane są przedstawić komisji:

-         Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

-         Dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki,

-         Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

-         Aktualną fotografię o wymiarach 3x4/ bez nakrycia głowy/

-         Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

 

Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do poboru lub wezwane do powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej obowiązane są zgłosić się do tych komisji przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

Poborowy , który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu , obowiązany jest zawiadomić o tym wójta , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące , najpóźniej w dniu , w którym był obowiązany stawić się do poboru , dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby , które nie zgłoszą się do poboru przed wójtem , właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim , podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności z art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 241 , poz. 2416 , z późn. zm.).

Wszelkich informacji dotyczących poboru udziela Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 , pokój 12 , tel. 675-60-76 wew.45.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka