• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY  CHEŁMŻA

z dnia 4 grudnia 2007 r.

Informuję, że:

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 grudnia 2007 r. wydał        rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Treść Rozporządzenia:

§1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się, co następuje:

1)     Zakaz:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów  z udziałem żywych ptaków;

     b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży,  oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz  każ­dego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na  targowiskach,

c)       utrzymywania kur , kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,

     d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;

2)       nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie Art. 78 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.), kto nie stosuje się do nakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

„ PTASIA  GRYPA „

ZALECENIA

DLA  DROBNOTOWAROWYCH  HODOWCÓW  DROBIU-CHÓW  PRZYZAGRODOWY

 

ZALECA się

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych , do których nie mają  dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem ( zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
 • odizolowanie od innego drobiu , kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem , uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa( głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii , wójtowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

ZALECA się

 •  karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wypuszczania gołębi z gołębników w celu oblatywania.

Powiatowy inspektorat weterynarii – Toruń  - 056/ 655-30-30

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka