• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • Clipboard01

AKTYWNI SENIORZY W GMINIE CHEŁMŻA

Gmina Chełmża ogłasza nabór do Projektu pn. ,,Aktywni  Seniorzy w Gminie Chełmża”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2.

Projekt realizowany  będzie w okresie:  01.09.2020 – 29.11.2021.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Chełmża przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno, Kiełbasin.

Projekt skierowany jest do 40 osób wymagających wsparcia, w wieku powyżej 60 r.ż. zamieszkałych Gminę Chełmża, w tym  do 32 kobiet i 8 mężczyzn.

Grupą docelową w Projekcie stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają  opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), zamieszkujące w Gminie Chełmża.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, które wynosi:

1)  dla osoby samotnie gospodarującą kwotę  1.051,50 zł   lub

2) dla osoby w rodzinie kwotę 792 zł. oraz  pochodzące ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez osoby ubiegające się o miejsce w Klubie Seniora.

Kolejnymi kryteriami do spełnienia przez osoby ubiegające się o miejsce w Klubie Seniora są:

 • korzystanie z programu PO PŻ (żywność z Caritasu),
 • osoby doświadczające wykluczenia społecznego (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub chorujące przewlekle dostarczając zaświadczenie lekarskie),

3) korzystanie z pomocy finansowej GOPS,

4) osobista sytuacja (osoba w rodzinie, osoba samotnie gospodarująca, osoba doznająca przemocy domowej).

W każdym utworzonym Klubie Seniora może wziąć udział 10 osób, w tym 8 kobiet i  2  mężczyzn.

W ramach utworzonych  Kubów planuje się:

 1. realizować zajęcia i warsztaty mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie aktywności w życiu społecznym – w ramach tego zadania zaplanowano zajęcia kulinarne,  zajęcia florystyczno - rękodzielnicze, zajęcia z nauki tańca, zajęcia
  z animatorem czasu wolnego;
 2. realizowanie działalności prozdrowotnej do której należeć będą m.in. organizacja spotkań z pielęgniarką, indywidualne i grupowe porady psychologa;
 3. realizowanie działalności kulturalnej, w ramach której planuje się m.in. organizację wyjazdów poświęconych zwiedzaniu i podziwianiu obiektów kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizowanie 3 wycieczek do: Bydgoszczy, Torunia, Lubostronia;
 4. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, w ramach których organizowane będą zajęcia sportowe;
 5. organizowanie warsztatów z zakresu wizażu z udziałem: fryzjera, kosmetyczki, wizażystki,
 6. organizowanie imprezy integracyjnej wieńczącej Projekt.

Zajęcia odbywać się będą w utworzonych Klubach 2 razy w tygodniu i trwać będą
4 godziny. Wszystkie zajęcia dostępne będą dla wszystkich Uczestników.  Każdy Uczestnik będzie miał prawo zdecydować, w jakich zajęciach chce wziąć udział. Jeżeli będzie chciał wziąć udział we wszystkich zajęciach, to będzie istniała taka możliwość.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dodatkowo dla uczestników oferujemy:

- bufet kawowy,

- zakup całego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć zaplanowanych w Projekcie,

- pełne pokrycie kosztów planowanych wycieczek,

- opiekę wolontariuszy do każdego Klubu Seniora.

Podstawą  do zgłoszenia każdej zainteresowanej osoby chcącej wziąć udział w Projekcie będzie formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do Regulaminu rekrutacyjnego. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Biurze Projektu oraz na stronie Gminy Chełmża www.gminachemza.pl. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Paderewskiego 11 w godzinach jego pracy (od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 ), za pośrednictwem maila lub drogą pocztową. Dopuszczalna też będzie możliwość telefonicznego zgłoszenia udziału w Projekcie, wówczas formularz zgłoszeniowy częściowo będzie wypełniany przez telefon, a następnie w czasie wizyty domowej pracownika socjalnego lub podczas organizowanego spotkania w świetlicach  wiejskich, w których będą utworzone Kluby Seniora.

Wszelkie informacje o Projekcie udziela Biuro Projektu.

Dane finansowe:

Całkowita wartość Projektu: 292.498,38  PLN

Kwota dofinansowania: 248.623,62  PLN

Wkład własny Gminy Chełmża: 43.874,76  PLN

Źródło dofinasowania: Europejski Fundusz Społeczny

Realizator Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża

Koordynator projektu: Anna Bykowska

e-mail: annabykowska@gminachelmza.pl

Biuro Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża, Pok. Nr 6 (I piętro)

Tel. 56 6756019 lub 535885037

e-mail: annabykowska@gminachelmza.pl

 

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka