Urząd Gminy Chełmża

GRANTY NA AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW

        W naborach planowanych na przełomie 2018/2019 LGD planuje środki na granty po maksymalnie 50 tys. złotych na aktywizację społeczną. W sumie na granty służące aktywizacji społecznej LGD ma budżet w wysokości ok. 1 mln złotych na lata 2019-2020. Granty mają być realizowane dla mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża.Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95%.

        Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Ponadto animator LGD wspiera zainteresowane podmioty w kreowaniu inicjatyw, które będą dofinansowane ze środków grantu. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

        Po pierwszych naborach wniosków w zakresie projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” ( współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.228.2017 ), które odbyły się we wrześniu 2018 roku, czas na przygotowanie kolejnych projektów o powierzenie grantów.

       W naborach planowanych na przełomie 2018/2019 LGD planuje środki na granty po maksymalnie 50 tys. złotych na aktywizację społeczną w następującym zakresie:
- działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby młodzieżowe oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
- działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej.
 
W sumie na granty służące aktywizacji społecznej LGD ma budżet w wysokości ok. 1 mln złotych na lata 2019-2020.

Ponadto LGD ma środki na 4 granty po maksymalnie 150 tys. na projekty w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Granty mają być przeznaczone na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które przyczynią się co poprawy ich sytuacji tj. większej aktywności społecznej lub zawodowej. Granty mają być realizowane dla mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża.

O grant mogą się ubiegać  wszystkie podmioty (posiadające osobowość prawną) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95%.

Każdy projekt objęty grantem powinien zostać przygotowany przy wsparciu doradczym i animacyjnym pracowników biura LGD po wcześniejszym umówieniu terminu  i miejsca spotkania.

Poniżej prezentujemy przykładowe pomysły na projekty rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

Projekt nr 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych działań aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej.
Etap I - Określenie ścieżki reintegracji przy udziale psychologa i doradcy
Etap II Aktywizacja społeczna:
•    Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne – stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez terapeutę/psychologa
•    Poradnictwo prawne i obywatelskie – dyżury specjalistów
•    Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste, treningi kompetencji i umiejętności społecznej
•    Wizyty studyjne
•    Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.
Elementy towarzyszące:
- Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
- Koszty przejazdów na zajęcia

Etap III Aktywizacja zawodowa:
•    Doradztwo zawodowe, trener pracy, pośrednictwo pracy
•    Kursy/szkolenia zawodowe
•    Elementy towarzyszące
•    Staże/zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców
Elementy towarzyszące
- Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
- Stypendium szkoleniowe i stażowe
- Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie/staż
- Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych

Projekt nr 2: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej:
Celem jest integracja mieszkańców, tj. osób wykluczonych wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów gminy, w tym świetlic wiejskich, domów kultury, bibliotek:
•    Stworzenie miejsc integracji wielopokoleniowej, w tym organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych po. prelekcja filmów, wyjazdy do kina, teatru, opery, zaproszenie „ciekawych osób” - osób z pasją, spotkania ze specjalistami,
•    Organizowanie debat i konsultacji społecznych przy współudziale mieszkańców,
•    Organizowanie warsztatów pracy twórczej o charakterze terapeutycznym np. kulinarnych, garncarskich, szydełkowania,
•    Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych: piłkarzyki, szachowy, gry planszowe, taneczne, ruchowe
•    Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne
•    Poradnictwo prawne i obywatelskie
Koszty:
- Wynagrodzenie psychologa, terapeuty, animatora, prelegenta, trenera
- zakup biletów, wynajem autokaru
- catering
- zakup gier planszowych
- zakup materiałów na warsztaty

W przypadku, gdy w projekcie będą uczestniczyły osoby niesamodzielnie, należy je rozumieć jako osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt nr 3: Działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
Projekt skierowany  jest do rodzin z dzieci z niepełnosprawnościami  i/lub rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

•    diagnoza potrzeb
•    wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, prawne – stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez terapeutę/psychologa
•    usługi wspierające osobę z niepełnosprawnościami- tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik, asystent osoby niepełnosprawnej
•    usługi wspierające rodziców:- doradztwo, szkolenia, warsztaty np. stworzenie Akademii rodziny- cykliczne spotkania dla rodziców, a także zajęcia dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
•    wsparcie w postaci asystenta rodziny, mediatora
•    zajęcia integracyjne, edukacyjne, sportowe

Przykładowe koszty:
- wynagrodzenie psychologa, terapeuty, prawnika, asystenta, przewodnika, tłumacza, mediatora, trenera, doradcy
- wynajem sali
- materiały szkoleniowe, pomocnicze na zajęcia
- koszty dojazdu
- catering

Projekt nr 4: Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym
Projekt powinien być realizowany w oparciu o Minimalne standardy pracy Klubu Młodzieżowego (zał.)
•    Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Klubie Młodzieżowym, w tym:
1/pomoc w nauce,
2/prowadzenie zajęć plastycznych,
3/prowadzenie zajęć tematycznych,
4/rozwijanie zainteresowań,
5/gry i zabawy,
5/promowanie zdrowego stylu życia,
6/prowadzenie gazetek okolicznościowych, bloga lub videobloga Klubu
7/pogadanki na temat ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, ekologii, odżywiania itp.
•    Zajęcia naukowo-techniczno-badawcze w Klubie Młodzieżowym, w tym:
1/rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi,
2/wzmocnienie kompetencji kluczowych: naukowo–technicznych i informatycznych,
3/uzupełnianie i ugruntowanie wiedzy z m.in. z matematyki, fizyki, chemii i techniki,
4/rozwijanie zainteresowań poznawczo-naukowych.
•    Zajęcia taneczno-teatralno-kabaretowe w Klubie Młodzieżowym,
•    Zajęcia z pedagogiem lub psychologiem lub psychopedagogiem w Klubie Młodzieżowy
Na indywidualnych spotkaniach terapeuta:
1/stworzy warunki do rozwoju samodzielności,
2/ukaże alternatywy spędzania czasu wolego,
3/będzie rozwijał kreatywności i spostrzegawczość,
4/kształcić odpowiedzialność (w tym za: środowisko, zdrowie, rodzinę, kolegów itp.),
5/realizować elementy programów profilaktycznych (zdrowy styl życia, zapobieganie nałogom, przeciwdziałanie przemocy i agresji)
6/wzmacniał poczucie własnej wartości,
7/kształcić poczucie dumy i przynależności do społeczności własnej wsi, gminy oraz postawy i nawyki związane z bezpieczeństwem,
8/rozmawiać z uczestnikami o bieżących potrzebach i problemach ludzi młodych.
•    Zajęcia z fotografii i filmu w Klubie Młodzieżowym

Przykładowe koszty:
- wynagrodzenie pracownika klubu, psychologa, terapeuty, trenera, doradcy, prelegenta
- wynajem sali do prowadzenia klubu
- wyposażenie klubu
- materiały szkoleniowe, pomocnicze na zajęcia
- catering

Projekt nr 5: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej: usługi wzajemnościowe, samopomocowe
Celem jest organizacja Banku Czasu, który organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, w szczególności  wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykonanej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas ten można wykorzystać poprzez powierzenie wykonanie trudnej dla siebie czynności innej osobie. Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Godzina pomocy przy pracach domowych jest warta tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie.

Zadania:
•    Realizacja działań samopomocy w oparciu o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorodne formy wsparcia m.in.: szycie, haft, podwożenie samochodem, wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pielęgnacja ogródka, warsztaty międzypokoleniowe – osoby starsze opowiadają o tradycjach, wspólne przygotowanie potraw tradycyjnych.
•    Działania aktywizujące społeczność w ramach lokalnych projektów i inicjatyw społecznych (np. obchody Aktywnych Społeczności, Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej, realizacja działań animacyjnych w przestrzeni podwórek,  czy mobilnej przestrzeni zabawy w okresie wakacyjnym, dyżury w Punkcie Informacyjnym dot. rewitalizacji społeczno-gospodarczej, wolontariat w świetlicy, czynna współpraca z lokalnymi organizacjami, instytucjami na rzecz społeczności lokalnej.
•    Rozwój dialogu społecznego  poprzez udział i organizację m.in. konferencji, wizyt studyjnych.

Przykładowe koszty:
- wynagrodzenie animatorów warsztatów i moderatora banku czasu
- wynajem pomieszczeń i urządzeń do realizacji cyklicznych spotkań
- wyposażenie pomieszczeń
- materiały na warsztaty, inicjatywy,
- koszty uczestnictwa i organizacji konferencji, wizyt studyjnych , inicjatyw aktywizacyjnych
- catering.


       

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.