• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • DSCN6955

NOWE DLA KGW

          Jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Co zmieniają nowe przepisy w ich funkcjonowaniu? KGW zyskują niezależność, osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje. Są też wymogi, o których też trzeba będzie pamiętać. To wszystko było tematem spotkania informacyjnego zorganizowanego dla KGW z Gminy Chełmża. W Gminie Chełmża obecnie funkcjonuje 25 kół. Członkinie same muszą zdecydować o dokonaniu wpisu do rejestru, który uczyni je organizacjami społecznymi w pełnego tego słowa znaczeniu.
             Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą o KGW, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło i ma ono obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wówczas zyskuje osobowość prawną. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
W jaki sposób KGW może pozyskiwać pieniądze?
Majątek koła powstaje:
•    ze składek członkowskich,
•    darowizn,
•    spadków, zapisów,
•    dochodów z własnej działalności – także gospodarczej,
•    dochodów z majątku koła
•    z ofiarności publicznej.
KGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań.
Członkinie koła nie mogą podzielić się tym, co dostaną lub zarobią jako KGW. "Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych". Ustawa określa cele ich działalności.
Kto może należeć do KGW ?
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. W działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich określa, że celem koła jest:
1.    prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2.    prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3.    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4.    inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5.    upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6.    reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7.    rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
8.    wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.
       Koło gospodyń wiejskich zgłasza do rejestru liczbę swoich członków. Ma na to czas do 28 lutego każdego roku i podaje wówczas listę aktualną na 31 grudnia poprzedniego roku, czyli 28 lutego 2019 r. KGW zgłasza członkinie należące do koła 31 grudnia 2018 r.
Do listy należy dołączyć oświadczenia członków koła o miejscu zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Jeśli skład osobowy KGW nie zmienił się, nie trzeba składać ponownie listy.
Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1) osiągają przychody wyłącznie z:
•    działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
•    sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
•    tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
•    tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;
2) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;
3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich wynosi w 2018 r. 90.000.000 zł.

Wszystkie wytyczne i dokumenty potrzebne przy rejestracji KGW dostępne są pod adresem http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Wydruki dokumentów i pomoc w ich uzupełnieniu można także uzyskać w Urzędzie Gminy - najbliższy wtorek 11.12.br biuro nr 1 i nr 6 w godz.od 7.30 - 13.00.
 

Opr.K.Orłowska

Foto:K.Orłowska

 

 • DSC_0354
 • DSC_0355
 • DSC_0356
 • DSC_0357
 • DSC_0359
 • DSC_0361
 • DSC_0362

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka