• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • indeks

DOTACJE NA ROZWÓJ - TO JUŻ W 2019'

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną
          Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (LGD) jest stowarzyszeniem działającym na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża. W 2015 roku LGD przygotowała strategię rozwoju w procesie społecznych konsultacji, badań problemów i potrzeb. W efekcie w 2016 roku LGD zawarła umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023. W sumie LGD dysponuje budżetem ok. 16 mln złotych na działania zaplanowane w LSR. Część z tych środków już trafiła do mieszkańców obszaru w formie dotacji na podejmowanie działalności gospodarczej – 10 premii po 50 tys. zł pozwoliło na utworzenie nowych firm na obszarze LSR. Powstały m.in.: studio tatuażu, bar gastronomiczny, mobilna myjnia parowa, zakład obróbki drewna, firma szkoleniowa, studio graficzne, usługi animacyjne z wykorzystaniem fotolustra, instalacje automatyki budynkowej tzw. „Inteligentne Domy”. Ponadto LGD wsparło także działalność firm już istniejących na lokalnym rynku poprzez dofinansowanie do 60% wartości inwestycji. Łącznie na rozwój przedsiębiorczości ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD ma ok. 3 mln. złotych.  

     W 2019 roku będzie kolejna szansa na ubieganie się o środki na przedsiębiorczość. LGD planuje nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej tzw. premie po 50 tys. złotych oraz granty dla mikro i małych przedsiębiorstw z Miasta Chełmży od 10 do 50 tys. zł. Środki na granty będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P 2014-2020). Ponadto w Chełmży planowane jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. W 2018 roku wniosek na inkubator złożyła do LGD Gmina Miasta Chełmża. Wartość dofinansowania wynosi ok. 1,2 mln złotych.  Inkubator ma być miejscem wsparcia dla nowych firm poprzez preferencyjny wynajem pomieszczeń oraz świadczenie usług księgowych, prawnych i marketingowych.
              W budżecie LSR są także środki dla lokalnych samorządów na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W 2018 roku LGD wybrała do dofinansowania 5 projektów infrastruktury niekomercyjnej: budowa boisk sportowych, pomostu na plaży miejskiej w Chełmży oraz zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Papowie Biskupim; 2 projekty na wyposażenie obiektów prowadzących działalność kulturalną w Gminie Łysomice oraz 1 projekt na renowację zabytku – zabezpieczenie ruin zamku w Papowie Biskupim. Aktualnie LGD prowadzi nabór wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na obiekty infrastruktury. W 2019 roku będzie ponowna szansa na dofinansowanie projektów służących szerokiej społeczności lokalnej z obszaru LSR Ziemia Gotyku.
Innym ważnym obszarem są projekty na rewitalizację społeczno-gospodarczą. LGD ma na ten cel środki w wysokości ponad 3,7 mln zł. Już w 2018 roku LGD wybrała do realizacji 6 projektów rewitalizacyjnych, z czego 5 jest aktualnie realizowanych w Gminie Chełmża i w Gminie Łubianka. W przyszłym roku LGD będzie ponownie ogłaszać nabory wniosków na rozwój infrastruktury rewitalizacyjnej służącej działaniom społecznym dla mieszkańców, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania te mogą zostać także dofinansowane w ramach budżetu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ LGD Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy o nazwie „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Projekt o wartości ok. 2 mln złotych będzie realizowany do 2021 roku. Do LGD będzie można składać wnioski na granty służące aktywizacji społecznej (21 grantów do 50 tys. zł) oraz granty służące aktywizacji społeczno-zawodowej (4 granty do 150 tys. zł). Największą pulę środków LGD ma na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, działań lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych form w zakresie organizowania społeczności lokalnej. LGD planuje szeroką kampanię informacyjną i szkoleniowo-doradczą, służącą wyłonieniu ciekawych inicjatyw na rzecz włączenia społecznego.
LGD angażuje się w promowanie lokalnego dziedzictwa i kultury. W 2018 roku został zrealizowany projekt współpracy z LGD Vistula Terra Culmensis oraz LGD Zakole Dolnej Wisły pod nazwą „Skarby Ziemi Chełmińskiej”, którego celem było promowanie lokalnych zasobów kulturowych i atrakcji turystycznych.  W efekcie projektu powstały foldery promocyjne trzech LGD oraz wspólna mapa, strona internetowa i aplikacja mobilna. Projekt był promowany podczas 10 lokalnych imprez od maja do września 2018 roku.

             Aktualnie LGD wdraża projekt grantowy dofinansowany z PROW o wartości 100 tys. W ramach projektu są realizowane zadania promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz szkolenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego: Festyn Kulturowy w Papowie Biskupim zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie; nagranie i wydanie płyty zespołu „Polskie Kwiaty” realizowane przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża; festyn „Niepodległościowe zakończenie lata” w Łubiance oraz konkurs literacko-plastyczny pod hasłem „Niepodległa Gmina Łubianka” organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Pawła II; „Święto Niepodległości 2018 w Chełmży” w ramach którego miały miejsce warsztaty chóralne z udziałem mieszkańców oraz koncert „Pieśni naszej Ziemi” oraz wystawa „Chełmżyńska Droga do Niepodległości” realizowane przez Stowarzyszenie Tumska 14; „W świecie chełmżyńskich legend”, w ramach którego Towarzystwo Przyjaciół Chełmży przygotuje inscenizację 3 wybranych chełmżyńskich legend, które następnie zostaną nagrane i zaprezentowane w kilku projekcjach oraz rozdystrybuowane w formie płyt. Grant w zakresie ochrony środowiska naturalnego realizowało Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży „Krok w Przód”, które zorganizowało prelekcje oraz warsztaty, a także rajd rowerowy promujący ekologiczny tryb życia.

          W 2019 i 2020 LGD planuje kolejne granty na inicjatywy lokalne oraz akcje proekologiczne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu. O granty o wartości od 5 do 25 tys. zł będą mogły się ubiegać organizacje pozarządowe i instytucje kultury mające siedzibę na obszarze LGD.
Pracownicy biura LGD udzielają informacji, szkolą, doradzają i animują. Zapraszamy do biura LGD znajdującego się w Brąchnówku (pałac I piętro) oraz do odwiedzenia strony http://www.lgd.ziemiagotyku.comwww.lgd.ziemiagotyku.com gdzie znajduje się pełna informacja o działaniach LGD Ziemia Gotyku.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Artykuł opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

  • hotel
  • FOTO 1
  • FOTO2

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka