• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WÓJT Z ABSOLUTORIUM I KWIATAMI

           Władze gminy Chełmża podsumowały ubiegły rok. Podczas sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za miniony rok i jednogłośnie udzielili Wójtowi Jackowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości prawie 1,4 mln zł. Była to okazja, aby sobie wzajemnie podziękować za dobrą i konstruktywną współpracę wójt – kadra – radni.

         Ostatecznie dochody budżetowe Gminy Chełmża  w 2017 roku wyniosły niecałe 40,5 mln zł, a po stronie wydatków odnotowano prawie 42  mln zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 408.671 zł. W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 28,4% planowanych dochodów oraz dochody własne stanowiące 32,9 %. Dotacje celowe stanowiły w planie dochodów 38,7%. Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 13.750.492 zł, w tym do najwyżej wykonanych należą: podatek od nieruchomości i udziały w podatku dochodowym. Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 11.478.487 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej 8.069.189 zł. Z kolei w ramach zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem udział wydatków bieżących stanowił 84,7% , a wydatków inwestycyjnych – 15,3%. Realizacja wydatków ogółem za 2017 rok wyniosła 39.332.544 zł to jest 93,8 % planu. Istotnym miernikiem pracy samorządu jest wysokość wydatków na inwestycje. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.656.520 zł co stanowi 88,2% planu rocznego.

            Tak jak na całokształt sprawnego funkcjonowania samorządu składają się bieżące utrzymanie działalności samorządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, inwestycje gminne, zobowiązania wynikające z umów partnerskich, liczne wydarzenia to  podobnie usługi administracyjne także odzwierciedlają skalę aktywności samorządu. Dokładnie odzwierciedla to liczba dokumentów, która jest przetwarzana w ciągu roku. Do Urzędu Gminy w zeszłym roku wpłynęło 8 tys. 990 pism, czyli średnio 24 dokumenty dziennie. Pracownicy urzędu wysłali natomiast 14 tys. 246 , czyli średnio 39 dokumentów dziennie.

KO

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka