• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Odpady komunalne  pytania i odpowiedzi.

 

1. Czy można wprowadzić częstszy odbiór odpadów segregowanych niż raz na kwartał?

Odpady komunalne segregowane (tj. tworzywa sztuczne, metale,  opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, szkło)  odbierane będą nie rzadziej niż cztery razy w roku zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem, przy czym odpady komunalne biodegradowalne ( w tym odpady zielone) odbierane będą  nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem. 

Jest możliwe zwiększenie częstotliwości wywozów przy czym może to, spowodować zwiększenie planowanych kosztów.

 

2. Jaki odsetek osób nie  posiadał do tej pory podpisanych umów na wywóz odpadów i jakie były dotychczasowe koszty obsługi systemu?

Przyjmujemy, iż na terenie Gminy Chełmża na dzień dzisiejszy jest ok. 2.300 gospodarstw domowych z tego umów  nie posiadało ok. 1/3 gospodarstw domowych. Obecne koszty ponoszone przez rodzinę w związku z wywozem odpadów kształtowały się na poziomie ok. 216 zł/ rok.

 

3. Czy Gmina jest przygotowana do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, czy wysegregowane odpady nie zostaną ponownie zmieszane podczas ich zbiórki?

Firma, która w imieniu gminy będzie obsługiwała system gospodarki odpadami zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Przedsiębiorstwa, które będą zajmowały się odbiorem  odpadów, pod groźbą kar będą zobligowane do zbiórki selektywnej.

 

4. Czy osoby, które dzierżawią pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych  będą musiały je oddać i zakupić nowe?

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka firma będzie obsługiwała mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów, dlatego też nie można przewidzieć czy pojemniki powinny wrócić do ZGK w Chełmży.

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie będzie możliwe w miesiącu styczniu tj. z chwilą opracowania warunków przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

 

5. Czy można zamiast worków do szkła wprowadzić pojemniki ?

Regulamin utrzymania czystości i porządku stanowi, iż: do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki  o następujących ujednoliconych kolorach:

 1)NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe;

 2)ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;

 3)BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

 4)BIAŁY z przeznaczeniem na szkło;

 Worek lub pojemnik do zbiórki odpadów musi ponadto posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w worku / pojemniku.

Udzielenie ostatecznej odpowiedzi będzie możliwe w miesiącu styczniu tj. z chwilą opracowania warunków przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

 

6. Czy  stawka opłat  za wywóz odpadów będzie znana przed wyborem odbiorcy odpadów? Czy istnieje możliwość modyfikowania stawki?

Stawka za wywóz odpadów będzie znana  przed wyborem odbiorcy.  W Gminie Chełmża planuje się  przyjęcie stawek wynikających z kalkulacji jeszcze w miesiącu listopadzie br.  Wysokość stawki może być modyfikowana.

 

7. Jaka jest proponowana stawka opłaty za wywóz odpadów?

W sprawie ustalenia  stawki opłat za wywóz odpadów został powołany zespół ds. kalkulacji opłat.  Obecnie zostały przedłożone radzie gminy dwa projekty uchwał.

Pierwszy projekt uchwały zakłada ustalenie opłaty na jednego mieszkańca  (proponowana stawka  około 7 zł/osobę).

Drugi projekt uchwały przewiduje ustalenie równego obciążenia dla każdego gospodarstwa domowego niezależnie od liczby członków rodziny. (proponowana stawka około 25 zł/gospodarstwo domowe).

 

8. Czy jest przewidywana możliwość dofinansowania  stawki za odbiór odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości dofinansowania stawek opłat za wywóz odpadów.

Ewentualne wsparcie byłoby możliwe jedynie w oparciu o przepisy dotyczące pomocy społecznej.

 

9. Czy były analizowane inne możliwości ustalenia stawki za odbiór odpadów?

Ustawa przewiduje cztery możliwości  ustalenia stawek opłat za wywóz odpadów tj. według:

  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  2. ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
  3. powierzchni lokalu mieszkalnego,
  4. jednolitej stawki od gospodarstwa domowego.

Wszystkie powyższe warianty naliczania opłaty zostały przeanalizowane. Na chwilę obecną analizy zostały zawężone do wyliczenia stawki na osobę lub na gospodarstwo domowe.

 

10. Co z popiołem?

Popiół (zimny) należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane.

 

11.Czy firma odbierająca odpady będzie wjeżdżała na posesję, czy pojemniki będą musiały być wystawiane do drogi?

W przypadku braku dostępu do pojemników i worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne ( np. braku przejezdności drogi, braku miejsca manewrowego), właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki i worki przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów.

Właściciele nieruchomości do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania    w okresie zimowym. Nie zapewnienie odpowiedniego dojazdu do posesji lub brak miejsca manewrowego skutkować może koniecznością wystawienia pojemników na odpady zmieszane i pojemników lub worków na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej.

 

12. Czy ustawa gwarantuje minimalne stawki za wywóz odpadów?

Ustawa nie przewiduje minimalnych stawek za odbiór odpadów.

  

13. Kto będzie sprawował nadzór nad firma wywożącą odpady?

Kontrolę nad firmą wywożącą odpady będzie sprawowała gmina jako organ podpisujący umowę i zlecający wykonanie usługi.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża stanowi, iż zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów  pracownicy jednostki wywozowej maja  obowiązek natychmiast uprzątnąć.

 

14. Kto jest zobowiązany wystawić pojemnik, czy musi to robić właściciel nieruchomości?

Pojemniki   i  worki  zobowiązany jest wystawiać właściciel nieruchomości.

 

15. Jak będzie naliczana opłata od odpadów segregowanych, jak to będzie sprawdzane?

Opłata za wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych będzie ustalona w drodze uchwały. Mieszkańcy wypełniając deklarację dostarczoną przez Urząd Gminy  określą  sami czy będą prowadzić  w gospodarstwie domowym segregację odpadów.

 

16. Czy mieszkańcy będą płacić za worki do segregowania odpadów?

Mieszkańcy nieruchomości są zobowiązani we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki do segregacji odpadów poprzez ich zakupu lub dzierżawę.

 

17. Czy mieszkaniec może sam  dokonać wywozu odpadów segregowanych ? Czy jest to prawidłowy sposób prowadzenia gospodarki odpadami?

Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, szkło, bioodpady, przeterminowane leki,  chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane   i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież ) można będzie  samemu przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który powstanie na terenie gminy lub do punktu skupu. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania pokwitowania dostarczenia odpadów.

 

18. W jaki sposób zostanie  nałożony obowiązek opłaty jeżeli mieszkańcy nie wypełnią deklaracji?

Mieszkańcy zostaną zobowiązani do 15 marca 2013r. złożyć deklarację określającą sposób prowadzenia gospodarki odpadami w gospodarstwie domowym na podstawie której, zostanie naliczona stawka opłaty za wywóz odpadów.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości  zostanie przeprowadzona kontrola na podstawie, której wójt wyda decyzję  określającą wysokość opłaty.

 

19.Czy wszyscy mieszkańcy muszą podpisać umowy na wywóz odpadów?

W systemie gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. umowę na odbiór odpadów  od mieszkańców podpisze gmina. Mieszkańcy nie będą podpisywać umów  indywidualnych tak jak do tej pory.

 

20. Ile kosztuje oddanie tony odpadów na wysypisku ?

Gminy obowiązuje rejonizacja jeżeli chodzi o wybór wysypiska. Na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina Chełmża została przypisana do składowiska odpadów  w Niedźwiedziu i Osnowie.

Cena przyjęcia odpadów na składowisku w Niedźwiedziu wynosi 238,30 brutto, natomiast w Osnowie 245,86 zł brutto. Po 1 stycznia 2013r.  prognozowane są podwyżki stawek.

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka