• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

IZBY ROLNICZE - WYBORY za pasem

        W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz izb rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja br. Wybory do samorządu zawodowego rolników odbędą się w tym dniu na terenie całego kraju. Gmina na czas wyborów   zabezpieczy lokal wyborczy oraz siedzibę dla okręgowej komisji  wyborczej.  Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządzony zostanie  także  przez  Urząd  Gminy.
         Czynne  i bierne prawo w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, którymi z mocy prawa są: osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby i  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.
         Toteż członkami izby rolniczej uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są wyłącznie podatnicy podatku rolnego będący właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Pozostali podatnicy podatku rolnego nie są członkami samorządu rolniczego.
         Spis osób uprawnionych do głosowania udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu począwszy od dnia jego wyłożenia. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie osobie zainteresowanej wzięciem udziału w wyborach sprawdzenia spisu i  w razie stwierdzenia nieprawidłowości  złożenia zażalenia do organu, który sporządził spis.

Więcej o organizacji wyborów na www.kpir.pl  w zakładce „O nas”.

KO

Pochodzenie grafiki: Google


 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
INSTRUKCJA