• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy, wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w terminie od 01.02. -  29.02.br. Do wniosku należy dołączyć: faktury VAT (oryginał do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach naboru wniosków przysługującego w 2024 r.

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

  • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
  • średniej rocznej liczby DJP bydła.

Limit ustalany jest jako suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj.:

 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,

·    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,

·    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.: 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń
 

·    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

       58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,

·    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,

·    liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:

  • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminie:

  • do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego.

DRUK WNIOSKU z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Edyta Urbańska

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka