• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

BON ENERGETYCZNY - DLA KOGO I ILE

Od 1 sierpnia br. do 30 września br. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

DBALI O SWOJE SOŁECTWA

Wójt Gminy Chełmża Bartosz Szprenglewski w obecności Sołtysów nowej kadencji podziękował sołtysom, którzy zakończyli sprawowanie tej spolecznej funkcji. To osoby, które funkcję sołtysa pełniły w minionej kadencji 2019 - 2024. Ustępującym Sołtysom Wójt wręczył podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz swoich sołectw i Gminy Chełmża. Na pewno wiele w tych sołectwach na przestrzeni minionych pięciu lat zmieniło się i ulepszyło w dobrym kierunku, aby mieszkańcom mieszkało się i żyło lepiej.  Podziękowania jako już byli sołtysi z obecnych na spotkaniu w dniu 9 lipca br. odebrali: Franciszek Piróg (Sołectwo Grzegorz), Krzysztof Talarek (Sołectwo Grzywna), Ewa Kasprzak (Sołectwo Kiełbasin), Wiesław Wójtowicz (Sołectwo Nowa Chełmża), Piotr Zając (Sołectwo Pluskowęsy), Katarzyna Machalewska (Sołectwo Strużal), Piotr Brzeski (Piotr Brzeski), Ewa Kokoszka (Sołectwo Świętosław), Jolanta Sarnowska (Sołectwo Zajączkowo), Stanisława Stasieczek (Sołectwo Zelgno). Swoją pracę wykonywaliści bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, że jest to ciężka praca i bardzo często niedoceniana - powiedział na podsumowanie Wójt Bartosz Szprenglewski.

POPRACUJĄ DLA SWOICH SOŁECTW

Nowo wybrani sołtysi w Gminie Chełmża oficjalnie rozpoczęli swoją kadencję, która obejmie lata 2024-2029 i odbyli pierwszą wspólną naradę z Wójtem Gminy Bartoszem Szprenglewskim. Swoje lokalne społeczności reprezentuje w Gminie Chełmża 28 sołtysów. Wśród nich obecnie, to 15 pań i 13 panów. Najdłużej urzędującym sołtysem z 30-letnim stażem na chwilą obecną jest Andrzej Ośmiałowski, sołtys Liznowa.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z rozpoczęciem okresu letniego, zwierzęta gospodarskie i domowe narażone są na niekorzystne warunki pogodowe w postaci wysokich temperatur i upałów. Przegrzanie, oparzenie słoneczne i udar, to tylko  niektóre przykłady tego, jak zwierzęta mogą cierpieć w skutek działania wysokiej temperatury w najcieplejszym okresie roku. Wobec tego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przypomina o obowiązkach, które ciążą na wszystkich posiadaczach zwierząt zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz.1580).

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących podziału Sołectwa Świętosław

Wójt Gminy Chełmża - Bartosz Szprenglewski ogłosił konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Świętosław. Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz pozyskanie dodatkowych informacji i sugestii w sprawie propozycji podziału Sołectwa Świętosław. 
Obecnie w skład Sołectwa Świętosław wchodzą dwie wsie: wieś Bocień oraz  wieś Świętosław.  Projekt zakłada podział Sołectwa Świętosław na dwa odrębne sołectwa tj. Sołectwo Bocień obejmujące wieś Bocień oraz Sołectwo Świętosław obejmujące wieś Świętosław. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest według określonego harmonogramu.

Spadki ciśnienia wody

Ze względu na pogorszoną jakością wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Nawrze, w drugim tygodniu lipca będą wykonywane prace związane z wymianą złóż filtracyjnych odżelaziaczy. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody w wodociągu dla mieszkańców miejscowości Nawra, Bogusławki, Kończewice, Głuchowo, Bielczyny, Skąpe, Browina i Brąchnówko. Prace będą trwały przez dwa dni robocze. Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy. Jednocześnie chcielibyśmy uspokoić Klientów Spółki, że woda NIE zawiera szkodliwych dla człowieka bakterii. Pracownicy Spółki będą prowadzić płukania problematycznych odcinków sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Zakładu Usług Komunalnych

WODKAN Sp z o.o.

OKIENKO TRANSFEROWE DO KOŃCA LIPCA

Został miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej emerytury. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat a kobiety 50 lat,  mogą zdecydować czy składki będą trafiać tylko do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. Oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE albo zapisywaniu jej wyłącznie na subkoncie w ZUS-ie można złożyć tylko do 31 lipca. Do 31 lipca przyszli emeryci mogą zmienić decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na II filar.

PROJEKTY MIEJSCOWEGO PLANU DO WGLĄDU

Wójt Gminy Chełmża zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pluskowęsy i w miejscowości Kuczwały nad Jeziorem Chełmżyńskim wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca do 31 lipca br.  w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul.Wodna 2, 87-140 Chełmża, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Od 1 lipca 2024 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych.

W dniu 28 maja 2024 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr III/11/24 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określiła nową wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny), w kwocie 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 3526 i wchodzi w życie 1 lipca 2024 r.
Mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny kompostownik i kompostującym w nim bioodpady, przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 0,50 zł (od stawki obowiązującej opłaty) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.

W przypadku jeśli nie otrzymali Państwo zawiadomienia o wysokości opłaty i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 675 60 76 wew. 50.

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIUM

Wnioski o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2024/2025 można składać w terminie od 01.07. - 31.07.br. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża przy ul. Paderewskiego 11a w Chełmży, II piętro. O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki.

ZASŁUŻONA EMERYTURA

Na zasłużoną emeryturę z Urzędu Gminy Chełmża odeszła Pani Marta Rygielska – przez 34 lata pełniąca funkcję Skarbnika Gminy Chełmża. Swoje życie w całości dzieliła pomiędzy dużym zaangażowaniem w sprawy zawodowe, a życie rodzinne. Zawsze oddana służbie publicznej w świadomości spoczywającej na jej barkach odpowiedzialności.

Wydarzenie kulturalno - historyczne "MY Naród – Dźwięki Solidarności"

29 czerwca 2024 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalno-historyczne, zatytułowane "MY Naród – Dźwięki Solidarności", które przeniesie uczestników w czasy PRL-u, pokazując historię walki o wolność. Wydarzenie będzie miało miejsce na specjalnie przygotowanym terenie – w powstającym Parku Inscenizacji Historycznych i Inicjatyw Kulturalnych w Kończewicach tuż za Kopcem "Ziemia Polaków". 

LGD ZIEMIA GOTYKU - NOWA STRATEGIA GOTOWA

Przyszłość Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku i możliwości pozyskania środków na realizację pomysłów przez mieszkańców w ramach Strategii na lata 2023-2029 - to tematy, które zostały przedstawione uczestnikom konferencji z udziałem przedstawicieli mieszkańców LGD Ziemia Gotyku. Między innymi kluby seniora, młodzieżowe, rodzica i ośrodki edukacji dorosłych, rozwijanie przedsiębiorczości, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, błękitno - zielonej, lokalne inicjatywy społeczne, uzyskają dofinansowanie w ramach nowej Strategii LGD Ziemia Gotyku.

GMINA PRZYSTĄPIŁA DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO

Do 19 lipca br. mieszkańcy Gminy Chełmża mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego – dokumentu planistycznego, który obejmie obszar całej gminy. To bardzo ważny dokument przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ten plan wskaże m.in. w jakich częściach gminy będą mogły powstawać drogi, osiedla mieszkaniowe, budownictwo jednorodzinne czy zakłady pracy. Wnioski do projektu planu ogólnego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w formie elektronicznej albo papierowej.

ZAPOBIEGAMY UPADKOM SENIORÓW

Gmina Chełmża w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim rozpoczyna kolejną edycję programu profilaktyki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", który adresowany jest do osób w wieku od 60 roku życia, głównie mieszkańców Gminy Chełmża. Przed zajęciami seniorzy wezmą udział w badaniu kwalifikacyjnym, na które składają się testy sprawnościowe, testy psychologiczne, skład ciała, EKG, wykonane przez lekarza specjalistę wyznaczonego przez koordynatora Programu

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Zapraszamy hodowców trzody chlewnej z terenu Gminy Chełmża na szkolenie w zakresie bioasekuracji ASF. Szkolenie ma związek z wystąpieniem na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego ogniska ASF u dzika oraz z planowanym poszerzeniem obszarów objętych ograniczeniami. Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu w dniu 25 czerwca br. o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko.

NA SPOTKANIU O BUDOWIE BIOGAZOWNI

W dniu 8 czerwca br. w Pluskowęsach odbyło się  otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące budowy biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Chełmża na działkach 82/2, 82/3, 83. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Chełmża Pan Bartosz Szprenglewski. W czasie spotkania omówiono główne założenia inwestycji. Przedstawiono wykonaną ekspertyzę i odniesiono się do wartości merytorycznej raportu.

Konkurs PIĘKNA ZAGRODA - zapraszamy do udziału

Zachęcamy mieszkańców Gminy Chełmża do udziału w konkursie powiatowym „PIĘKNA ZAGRODA”. Założeniem konkursu jest podnoszenie atrakcyjności wizerunku polskiej wsi poprzez dbałość o estetykę w gospodarstwach, poprawę warunków higieniczno – sanitarnych gospodarstw, a także aktywizacja postaw i integracja środowiska wiejskiego.

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY - 9.06.2024'

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Gmina Chełmża organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania ( Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.). W związku z tym, uruchomione zostają na terenie Gminy Chełmża niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne.

WYBORY EUROPEJSKIE - KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY!

Samorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa w całym regionie mają szansę na nagrodę za pomysłową, a w przypadku samorządów także skuteczną kampanię, która skłoni mieszkańców do licznego udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykle istotnym wydarzeniem, które wpływa na kształtowanie polityki Unii Europejskiej, a tym samym na nasze codzienne życie. Wspólne decyzje podejmowane na szczeblu europejskim mają realny wpływ na lokalne społeczności, gospodarkę, prawa obywatelskie oraz wiele innych aspektów naszego funkcjonowania w ramach Unii.

KRUS informuje - NOWE KWOTY PRZYCHODU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 czerwca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5.703 zł 20 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 10.591 zł 60 gr.

Przystanek JP2. Wiara kultura dobro

Przystanek JP2. Wiara kultura dobro - wydarzenie, które jest absolutnym novum w programie Święta Województwa. Adresowane do młodych ludzi – z panelami dyskusyjnymi (ekologia, sztuczna inteligencja, wolontariat, wolność-pokój-demokracja, relacje nauka-religia, sport), warsztatami, projekcją filmową i koncertem ojca Stana Fortuny CFR, franciszkanina z Bronxu, charyzmatycznego hiphopowca i rapera – zapowiada się jako najlepsza w regionie impreza, po prostu hit czwartkowego (6 czerwca) popołudnia i wieczoru. Wszystko w przestrzeni Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy Woli Zamkowej w Toruniu.

ZUS INFORMUJE - Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Po narodzinach dziecka ubezpieczony rodzic powinien jak najszybciej zgłosić swoją pociechę do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu maluch będzie mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z chwilą zarejestrowania jego narodzin w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia, jako członka rodziny. 

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - ZMIANA REGULAMINU

Drodzy Seniorzy !  Ogólnopolska Karta Seniora wyrobiona przed datą 1 października 2023 r. jest nieważna. Jednakże informacja nie dotyczy posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora, którzy wyrobili taką kartę po 1 października 2023 roku, a tym samym opłacili członkostwo w Programie. Każdy senior może ponownie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora w nowej edycji, jeśli dołączy do Klubu Posiadaczy Karty, czyli stanie się członkiem wspierającym działalność Klubu. Opłata członkowska wynosi  35 zł za rok  lub  50 zł za dwa lata.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

WEBINAR z cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Webinar poświęcony termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze”. Webinar, na który każdy zainteresowany może się już zarejestrować https://forms.office.com/e/rrtvL2F1uq ).

BIOGAZOWNIA NOWA CHEŁMŻA - RAPORT DO WGLĄDU

Informujemy, że w terminie 30 dni tj. od dnia 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu Raport o oddziaływaniu na środowisko z dnia 31 lipca 2023 r. pn. Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Chełmża na działkach 82/2, 82/3, 83 obręb Nowa Chełmża, Gmina ChełmżaPlanowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

 

Sprzedaż nieruchomości Dziemiony

Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Dziemiony. Cztery nieruchomości zostaną sprzedane w dniu 25 czerwca br.

KONKURS DLA KGW

Drogie Panie z KGW ! Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?” Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

KSeF - PRZESIĘBIORCY GOTOWI NA 1.02.2026'

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r. 9 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. W drugim projekcie legislacyjnym ministerstwo przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowej e-faktury.

GMINA CHEŁMŻA STATYSTYCZNIE

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przekazał gminom województwa kujawsko - pomorskiego zestaw wybranych danych statystycznych za 2023 rok. Przekazane dane charakteryzują sytuację społeczno - ekonomiczną gmin województwa: stan ludności, przyrost naturalny ludności, ruch migracyjny, liczbę mieszkań oddanych do użytkowania oraz podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON oraz liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

SOŁTYS ROKU POWIATU TORUŃSKIEGO - trwa nabór wniosków

Trwa nabór do XII edycji powiatowego konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego". Konkurs ten jest okazją do uhonorowania i docenienia zasłużonych i wyróżniających się w swoich środowiskach sołtysów. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 31 maja br. – decyduje data stempla pocztowego. Wybrani w konkursie sołtysi, stają się symbolem aktywności i zaangażowania na rzecz rozwoju swojego sołectwa. Taka osoba nie tylko radzi sobie z problemami dnia codziennego, ale także myśli o rozwoju swojego sołectwa w obszrach infrastruktury, kultury, edukacj, współpracy z lokalnymi przedstawicielami sektorów samorządowego, społecznego i prywatnego oraz integracji lokalnej społeczności. 

DYŻURY ZUS - skorzystaj z zaproszenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne dyżury eksperckie. W dniach 20-24 maja pod telefonem czekać będą eksperci, których będzie można zapytać m.in. o emerytury, renty, zasiłki, rehabilitację leczniczą, świadczenie przedemerytalne, ulgi w spłacie należności, 800+, czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

STRATEGIA LGD W LICZBACH

CZAS NA PODSUMOWANIE. Powoli zbliżamy się do pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku na lata 2016-2023. Tak więc czas na podsumowanie w liczbach. Łączny budżet LGD Ziemia Gotyku wyniósł ponad 21,5 MLN ZŁ.

Konkursy na dyrektorów szkół

Wójt Gminy Chełmża ogłosił konkursy na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Grzywnie oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie.

MIESZKAŃCU - dołącz do systemu powiadamiania SMS

Przypominamy mieszkańcom, że w gminie działa bezpłatny system powiadamiania SMS’ami. Nadawcami treści SMS’ów są pracownicy Urzędu Gminy. Każdy mieszkaniec, posiadający telefon komórkowy, aby otrzymywać wiadomości SMS związane z danym tematem jak m.in. ostrzeżenia i zagrożenia, środowisko, imprezy kulturalne i sportowe, może zapisać się do interesującej go grupy lub kilku grup. Warto skorzystać z tego udogodnienia.

NOWA RADA NA NOWĄ KADENCJĘ

W nowej Radzie Gminy Chełmża na 15 radnych ośmioro zasiada w niej po raz pierwszy. To będzie dla nich spore wyzwanie i doświadczenie, bo szybko będą musieli nauczyć się procedur, swoich praw i obowiązków. Nasi radni to osoby w większości czynne zawodowo. Są wśród nich między innymi długoletni samorządowcy, pracownicy administracji, broker, przedsiębiorcy, rolnicy i wojskowy. W prezydium Rady zasiadają: Stanisława Stasieczek – przewodnicząca, Patrycja Dejewska i Mirosław Trzpil – obaj Wiceprzewodniczący. W Radzie Gminy pracuje sześć Komisji. 

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.

ŚLADY CZASU. MIESZKAŃCY GMINY CHEŁMŻA I ICH ŻYCIE NA STAREJ FOTOGRAFII

Zapraszamy do oglądania internetowej wystawy na którą składają się 4 kolekcje kilkudziesięciu starych zdjęć zebranych od mieszkańców Gminy Chełmża przez biblioteki gminne. Na wystawie można zobaczyć fotografie z okolic Grzywny, Głuchowa, Zelgna i Skąpego przedstawiające życie i obraz minionych lat: święta, uroczystości rodzinne, życie szkolne, życie społeczne od lat przedwojennych do lat 90-tych minionego wieku.

Powróćmy jak za dawnych lat….

ZADZIAŁAJĄ LOKALNIE

Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Termin składania wniosków  potrwa do 3 czerwca br. Organizacje, które są zainteresowane złożeniem wniosku, zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dnia 14 maja br. o godz. 16.30 w Lisewie ( ul. Łebińskiego – siedziba Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych).

WÓJT I RADA GMINY PO ŚLUBOWANIU

Na sesji Rady Gminy nowej kadencji 2024 - 2029, która odbyła się 7 maja, ślubowanie złożyli nowy wójt  Bartosz Szprenglewski oraz nowo wybranych 15 radnych. Pierwszej części posiedzenia przewodniczyła Stanisława Stasieczek  – najstarsza wiekiem radna. Ślubowanie wójta i radnych było jednym z najważniejszych punktów porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy Chełmża  kadencji 2024 – 2029. Po ślubowaniu nowy wójt wygłosił swoje expose.

Zmiana godzin pracy

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Chełmża czynny bedzie do godziny 14:00, kasa do godziny 13:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Uzgodnienia budowy linii najwyższych napięć relacji Grudziądz - Płock

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) prowadzą konsultacje przebiegu nowej linii elektroenergetycznej 400 kV między stacjami Grudziądz i Płock. Prawie 120 - kilometrowa linia będzie przebiegać przez teren 18 gmin na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a za budowę odpowiadać będzie  wykonawca wyłoniony w przetargu.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegać będzie linia, rozpoczęły się w lutym 2024 r.  PSE przedstawia założenia projektowe, przewidywaną trasę i lokalizację infrastruktury na danym terenie.

Dotychczas swoje opinie przekazało prawie 80 proc. właścicieli działek, przez które przebiegać będzie linia. Zbierane uwagi są analizowane przez projektantów trasy i jeżeli to możliwe, uwzględniane w planowanej trasie linii.

Spotkania organizowane przez PSE miały charakter dyżurów informacyjnych. Właściciele działek, przez które linia będzie przebiegać, otrzymali imiennie zaproszenia, ale z dyżuru mógł skorzystać każdy mieszkaniec. Plakaty z informacjami o spotkaniach były wywieszone na tablicach sołeckich, w urzędach gmin oraz na gminnych stronach internetowych.

Wcześniej założenia projektowe dotyczące nowej linii omawiano z wójtami, a następnie prezentowano radom gmin, przez które linia ma przebiegać. Dzięki takiemu podejściu już na wczesnym etapie prac koncepcyjnych, projektanci poznali plany rozwojowe gmin i mogli uwzględnić potrzeby lokalnych społeczności.

Budowa linii rozpocznie się w 2028  roku, a jej uruchomienie planowane jest na 2030 rok. Linia przebiegać będzie przez gminy: Stara Biała, Gozdowo, Brudzeń Duży, Tłuchowo, Wielgie, Lisewo, Płużnica, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Obrowo, Czernikowo, Kikół, Lipno (gm. wiejska), Dobrzyń nad Wisłą i Mochowo.

Więcej informacji o inwestycji:

https://inwestycje.pse.pl/liniagrudziadzplock/

Uwagi dotyczące inwestycji można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie inwestycji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są strategiczną spółką Skarbu Państwa, której zadaniem jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego. Działalność PSE nie ma charakteru komercyjnego, a jej inwestycje służą zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Są one finansowane z taryfy przesyłowej, ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie spółka realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii. Do 2036 roku zbuduje prawie 5 tys. km torów linii 400 kV i 28 nowych stacji elektroenergetycznych oraz zmodernizuje 110 istniejących.

II TURA wyborów samorządowych rozstrzygnięta

21 kwietnia w drugiej turze głosowania Bartosz Szprenglewski zwyciężył w walce o fotel wójta Gminy Chełmża. Bartosz Szprenglewski ( Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty Bartosza Szprenglewskiego) otrzymał od mieszkańców 2014 głosów - to poparcie na poziomie 53,74 %. Jacek Czarnecki ( Komitet Wyborczy Wyborców WIEŚ) zyskał 1734 głosy, co dało mu 46,26 % poparcia.

 

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009 – 2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

  • FOTO BISNESS

WÓJT GMINY Z NOMINACJĄ DO NAGRODY

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki w ramach programu „Odpowiedzialnie z Naturą” nominowany został do nagrody redakcji BUSINESS MAGAZINE oraz EKORYNEK.CO za inwestycję w rozwój OZE w regionie kujawsko-pomorskim. To pierwsza samorządowa farma fotowoltaiczna w regionie, źródło zielonej energii dla mieszkańców gminy Chełmża. Blisko 1800 paneli o łącznej mocy 1 MW jest skupionych na powierzchni ok. 1,5 ha.

TRWA KONKURS "AMBERONE BLISKO NAS"

Trwa nabór wniosków w konkursie " AmberOne Blisko Nas" do dnia 10 maja br. Celem konkursu jest wyłonienie pięciu najlepszych  projektów na rzecz polepszenia jakości życia w danej miejscowości. Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne i grupy nieformalne. Nagroda w konkursie wynosi 7 tys. zł.

ZUS ZAPRASZA

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne,które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu. W kwietniu odbędzie się ich jeszcze kilkanaście. Tematyka telefonicznych konsultacji jest różnorodna. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jednocześnie bydgoski i toruński oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online, które odbędą się w kwietniu. Zaplanowano cztery webinaria.

TEMATY ROLNICTWA NA EUROPEJKSKIM FORUM

Przyszłość europejskiego rolnictwa była tematem konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, z udziałem europarlamentarzystów i przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE) oraz przedstawicieli hiszpańskiego regionu Walencja, w którym rozwinięte rolnictwo jest, poza turystyką, podstawą gospodarki. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.  Tematem wystąpienia gospodarza naszego województwa jest zaakceptowany w marcu w komisji merytorycznej projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024' wyniki

Za nami wybory samorządowe w Gminie Chełmża. Wybraliśmy nowych przedstawicieli do Rady Gminy Chełmża. W wyborach na Wójta pójdziemy ponownie do urn 21 kwietnia br. Dla wyboru Rady Gminy Chełmża utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.

WESOŁEGO ALLELUJA

Z okazji zbliżających się  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH składamy serdeczne życzenia zdrowia,

pokoju oraz wszelkiej pomyślności.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełnią nas wiarą i miłością,

dadzą siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwolą z ufnością spojrzeć w przyszłość.

Życzymy, aby w każdym domu zagościła radość i nadzieja odradzającego się życia.

Wesołego Alleluja !

życzą

Przewodniczący RG Chełmża       Wójt Gminy Chełmża

Janusz Iwański                            Jacek Czarnecki

 

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY

Informujemy mieszkańców, że w dniu wyborów samorządowych II tura - zarządzonych na dzień 21.04.2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Rozkłady jazdy dostępne są na stronie Urzędu Gminy i zostaną umieszczone w tygodniu przed wyborami na przystankach autobusowych na obszarze Gminy Chełmża. 

 

 

PAMIĘTAJCIE - "Czwartek dla zdrowia"

Kontynuujemy aktywne czwartki w PRZYSTANI SENIORA w Pluskowęsach. W nabliższy czwartek 4.04.br. zapraszamy seniorów na spotkanie integracyjne przy kawce w ramach cyklu spotkań CZWARTKI DLA ZDROWIA godz. 16.00. Przyjdź i zobacz, bo warto. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkołach, bibliotekach  lub telefonicznie do dnia 3 kwietnia do godz. 12.00 pod numer tel. 56 6756019  lub  604121399.

Konkurs SPOSÓB NA SUKCES

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału  w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Jest to konkurs na najlepsze działania kreujące przedsiebiorczość na obszarach wiejskich. Konkurs promuje innowacyjne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich. Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkusie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działaności zewnętrznych źródeł dofinansowania. Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia br.

BIOGAZOWNI W NOWEJ CHEŁMŻY STOP !

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej wśród mieszkańców Gminy Chełmża i Miasta Chełmża nie milknie dyskusja w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie lokalizacji i budowy biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Chełmża. Obawy mieszkańców są całkowicie zrozumiałe. Z oczywistymi obawami i sprzeciwami mieszkańców gminy zgadzają się Wójt i Radni Gminni, czego dowodem jest przyjęte w dniu 5.02.br. stanowisko władz gminnych wyrażające sprzeciw dotyczący zaproponowanej lokalizacji przedsięwzięcia w Nowej Chełmży.

ZALESIE - TEST DLA NOWYCH INWESTYCJI

Kolejne z inwestycji w Gminie Chełmża na sezon już gotowe. Ośrodek wypoczynkowy w Zalesiu wzbogacił się o boisko wielofunkcyjne, pumptrack, park linowy i ściankę wspinaczkową dla małych dzieci. Nowością na pewno jest elektryczny wyciąg dla narciarzy wodnych. Z podobnych w regionie można skorzystać obecnie tylko w Myślęcinku i we Włocławku. W najbliższą sobotę 23 marca zapraszamy mieszkańców gminy i sympatyków czynnej rekreacji na wspólny test wspomnianych inwestycji. Przy udziale publiczności przetestowane zostaną narty wodne tzw. wakepark i jazda na deskorolce czyli skatepark. Z testem nowych urządzeń startujemy o godz. 11.00.

SEZON REKREACYJNY ZAINAUGUROWANY

Grupa 44 osób wzięła udział w wyjeździe rekreacyjnym tradycyjnie inaugurującym w Gminie Chełmża program „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina” edycja 2024’. To był wyjazd pełen pozytywnej energii dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Tym razem obrany kierunek wyjazdu to Kaszuby.

Sprzedaż nieruchomości w Zajączkowie

Wójt Gminy Chemża ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we wsi Zajączkowo.Przetarg na sprzedaż działki nr 14 o pow. 0,1991 ha, KW nr TO1T/00010454/0 odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00.

FESTIWAL Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów KGW

Festiwal „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie przygotowane, aby szerzyć dziedzictwo kulinarne, promować zdrowy styl życia, ekologię oraz polską kulturę i tradycję. Festiwal wspiera lokalne społeczności, promuje polskie produkty oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy. Polska Od Kuchni zwraca uwagę na Koła Gospodyń Wiejskich, które są wizytówką każdego regionu. Reprezentują one swoje talenty oraz opowiadają o obszarach swojej działalności.
Trasa Festiwalu odwiedza kolejno każde z województw, a wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Poszczególne przystanki odbędą się w okresie od maja do września. 

STOP BIOGAZOWNI W NOWEJ CHEŁMŻY

W PLUSKOWĘSACH w dniu 12 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie budowy biogazowni w Nowej Chełmży. Organizatorem spotkania był Urząd Gminy Chełmża. Podczas spotkania została omówiona procedura jaka toczy się obecnie w Urzędzie Gminy Chełmża związana z budową wspomnianej inwestycji. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z dokładnym schematem postępowania w sprawie budowy biogazowni.

SPOTKANIE INFORMACYJNE WS.BIOGAZOWNI

W związku z informacjami jakie krążą wśród mieszkańców dotyczące budowy biogazowni w Nowej Chełmży, zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża na spotkanie informacyjne.
Podczas spotkania:
➡️ omówiona zostanie procedura jaka toczy się w Urzędzie Gminy Chełmża związana z budową wspomnianej inwestycji
➡️przedstawione zostanie Stanowisko Gminy Chełmża w przedmiotowej sprawie.
➡️Termin i miejsce spotkania:
12.03.br. godz. 18.00 – Pluskowęsy 71 (sala gimnastyczna - budynek poszkolny).

Ankiety dotyczących zagospodarowania bioodpadów

Zwracamy się do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach z prośbą o pilne wypełnienie poniższej ankiety w terminie do dnia 15 marca 2024 r.

Ankieta posłuży do oszacowania  ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych) na terenie Gminy Chełmża w 2023 roku.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Chełmża przy obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć  do Urzędu Gminy Chełmża  (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 15 marca 2024r. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmża, mailem na adres info@gminachelmza.pl lub za pośrednictwem platformy  e-PUAP.

Dodatkowe informacje i druk ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmża  ( lub telefonicznie: 675 60 76 wew. 50).

 

UWAGA ! ĆWICZENIA DRAGON-24

W dniach 25 luty - 14 marca br. Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie organizuje największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych ( sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24. Działalność Sił Zbrojnych podczas ćwiczenia na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego będzie obejmować w szczególności rejon Miasta Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, nie wykluczając pozostałych rejonów województwa.

JEST KONKURS ! UPIECZ CIASTO WIELKANOCNE

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie kulinarnym pn. „Tradycyjne ciasto wielkanocne”. Tematem konkursu  jest wykonanie jednego z trzech tradycyjnych ciast wielkanocnych, takich jak mazurek, baba wielkanocna lub sernik. Takie konkursy, a przy ich okazji spotkania, kultywują zwyczaje i tradycje kulinarne regionu, w tym wypieku świątecznych ciast, nieodłącznego elementu Świąt Wielkiej Nocy. 

MASZ PYTANIA DO ZUS ? Skorzystaj z dyżurów telefonicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, rozliczania PIT emerytów i rencistów przez ZUS,  świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, zasiłków czy ulg w działalności gospodarczej. Pierwszy dyżur dotyczyć będzie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Eksperci dyżurować będą 26 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96  oraz 27 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 60.

ROLNICY - RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

W terminie od 29.02.br. do 15.03.br. potrwa nabór wniosków na szkody spowodowane suszą w roku 2023. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

UWAGA SOŁECTWA - KONKURS Czyste Sołectwo 2024'

Ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Za każdą zebraną tonę elektroodpadów sołectwo otrzymuje 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą może płacić wszędzie! Sołectwa, które skorzystały już z karty w poprzednim roku wiedzą jak wygodne jest to rozwiązanie.

DZIENNY DOM SENIORA w Pluskowęsach

Dzienny Dom ,,Senior+” w Pluskowęsach pn. PRZYSTAŃ SENIORA funkcjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmża. Stanowi ośrodek wsparcia dla nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów w wieku 60+. Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 730 do  1530. DDS+ będzie zapewniał ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów.

No i Mamy To ! – Naszą Przystań Seniora

Szczęśliwie dopłynęliśmy do Niej Wspólnie z Wójtem Gminy Chełmża Jackiem Czarneckim, GOPS-em, Gminną Radą Seniorów i liczną Ekipą 60 Plus z całej Gminy Chełmża. Oczywiście na czele z Klubem Seniora ,,Ale Babki i Super Dziadki”. Podczas uroczystego otwarcia w dniu 15 lutego br. nową placówkę dla seniorów w Pluskowęsach odwiedzili ważni goście, w tym przedstawiciele samorządów jak Wiceprzewodnicząca Rady Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Katarzyna Lubańska z Radnym Sejmiku Leszkiem Plucińskim, Wiceprzeodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski i Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz radni Gminy Chełmża z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Stanisławą Stasieczek i Mirosławem Trzpilem. Obecnością z gości dopisali również sołtysi, księża z dekanatu z Dziekanem ks. kan. Krzysztofem Badowskim, kierownictwo UG Chełmża, dyrektorzy gminnych szkół i placówek kulturalnych, pracownicy Ośrodka Zdrowia w Zelgnie oraz goście z przyjaznych Klubów Seniora, u których gościli wcześniej nasi seniorzy. Po wielu ciepłych słowach, ciekawych prezentacjach i uroczystym przecięciu wstęgi był Wielki Tort, Fajerwerki i wspaniałe upominku dla Seniorów.

Biogazownia „pod lupą” Wójta i Radnych

Podczas obrad Komisji i Sesji  w dniu 5 lutego br. Radni Gminy Chełmża zajęli się tematem biogazowni. Mając na uwadze interes Gminy Chełmża oraz jej mieszkańców, Wójt oraz Radni wyrazili sprzeciw dotyczący zaproponowanej lokalizacji przedsięwzięcia w Nowej Chełmży. Na wniosek Wójta, Radni zabezpieczyli środki na wykonanie przez specjalistów ekspertyzy materiałów dostarczonych przez wnioskodawców tj. firmy West Wind Energy Polska Sp. z o.o. oraz Orlen S.A. Transmisja obrad dostępna poniżej.

 

STARTUJE GMINNA REKREACJA

Tradycyjnie jak co roku, rusza gminny program "GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina", który zainaugurowany zostanie wyjazdem rekreacyjnym. Tegoroczny wyjazd powiedzie uczestników na Kaszuby w dniach 15-16.03.br. Uczestnicy wyjazdu, oprócz zwiedzania Chojnic i ich okolicy, zaliczą marsz nordic walking trasą wiodącą przy malowniczym jeziorze Charzykowskim. Wyjazd jest częściowo odpłatny. Koszt od jednego uczestnika to 140 zł.

CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie". Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. Dla kogo nabór ? Dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Nabór potrwa do 28.06.br.

Komunikat biogazownia

Komunikat Wójta Gminy Chełmża
z dnia 1 lutego 2024 r.

Informuję, że w dniu 31 stycznia br odbyłem spotkanie z Prezesem Zarządu WestWind Energy Polska Sp. z o.o. Panem Feliksem Kurpiers oraz przedstawicielami Orlen S.A. dyr. Urszulą Sochaczewską i dyr. Marcinem Górką w sprawie przedstawienia uwag oraz argumentacji,  co do braku zasadności lokalizacji  przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej i instalacji wytwarzania bioLGN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Nowa Chełmża”. W rozmowie zobowiązałem inwestora do wskazania innej lokalizacji przedsięwzięcia. 

        Wójt
Jacek Czarnecki

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminach podanych w załączonym ogłoszeniu.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

W związku z upływającym w dniu 31 stycznia terminem złożenia „informacji o wyrobach zawierających azbest” , przypominanmy że obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają wójtowi, natomiast przedsiębiorcy marszałkowi województwa. Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informacja o wyrobach zawierających azbest(druk)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy, wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w terminie od 01.02. - 29.02.br. Do wniosku należy dołączyć: faktury VAT (oryginał do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach naboru wniosków przysługującego w 2024 r.

WIECZÓR PRZEDSIĘBIORCY I KOLEJNE PODKOWY

To uroczyste wydarzenie z udziałem przedsiębiorców odbyło się w Gminie Chełmża już po raz ósmy. Organizatorami spotkania byli Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Leszek Pluciński i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. To spotkanie jak zawsze zgromadziło wielu przedsiębiorców, w tym też byłych laureatów szlachetnej Podkowy w kat. przedsiębiorczość, ale i nie tylko. Do tej pory łącznie wręczonych zostało w Gminie Chełmża 80 Szlachetnych Podków / w tym aż 56 w kat. Przedsiębiorczość.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka