• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI I JEGO OBOWIĄZKI

Na właścicielach nieruchomości spoczywają obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych  powstałych na terenie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłe (jako ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków), zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie na wezwanie przeprowadzających kontrolę pracowników Urzędu Gminy Chełmża umów i dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników i transportu.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Chełmża.

Obowiązkiem Wójta Gminy, zgodnie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy jest prowadzenie co najmniej raz na dwa lata kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole w terenie przeprowadzane będą na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm).

Zgodnie art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 Kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa wyżej.  Utrudnianie lub udaremnianie jej przeprowadzenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Właściciele nieruchomości będą również wzywani do Urzędu Gminy celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że przedstawiane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zbiornika bezodpływowego lub osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

UWAGA ! Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa stanowi wykroczenie. Brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych podlega na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  karze grzywny.

A. Ojdowska

Referat GKOŚ

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka