• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STYPENDIA PRZYZNANE

Stypendia z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2022/2023 są już przyznane. Stypendium otrzyma pierwszych 31 uczniów z listy rankingowej, którzy mogą pochwalić się średnią ocen od 4,78 do 5,71, czyli świadectwem z paskiem. Uroczysta gala wręczenia stypendiów zaplanowana jest na 21 października br. w Zelgnie.

Na ten cel samorząd Gminy Chełmża przeznaczy 46.650 zł. Fundusz Stypendialny tworzą środki własne Gminy Chełmża, darowizny osób fizycznych: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Radni Gminy Chełmża  oraz środki pochodzące z loterii dożynkowej gazety gminnej KURENDA.

Termin składania wniosków o stypendium upłynął z końcem lipca br. Wpłynęło łacznie 55 wniosków (w tym 1 nie spełniał kryteriów formalnych). Średnia ocen uzyskanych przez uczniów w ostatnim roku szkolnym wynosiła od 4,00 do 5,71. Osoby o przyznaniu bądź odmowie stypendiów poinformowane zostały pisemnie.

Zgodnie z uchwałą nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych - stypendium z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego może być przyznane uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • uczy się w szkole ponadpodstawowej (liceum, technikum);
  • jest mieszkańcem Gminy Chełmża;
  • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki. Stypendium jest przyznawane na rok szkolny od 1 września do 30 czerwca i wynosi 150 zł miesięcznie. Stypendysta, który wykazał się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzymuje dodatkowe jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium.

Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej sporządzanej ze średnich ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym. Ilość przyznanych stypendiów jest ograniczona limitem środków w budżecie Gminy Chełmża przeznaczonych na stypendia. Stypendia przyznaje się do wyczerpania limitu środków.

 

K.Orłowska

Foto. Stypendia 2021'

 

 

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Skąpe