• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

PLANY MIEJSCOWE DO WGLĄDU

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektów planu miejscowego dla miejscowości – Brąchnówko i Browina, Nowa Chełmża i Skąpe, Głuchowo i Kończewice. Zostaną one wyłożone do publicznego wglądu od 19 stycznia br. Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

O wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamia Wójt Gminy Chełmża. Dotyczy:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Brąchnówko i Browina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy,

w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, Chełmża, w godzinach 900 - 1400 w dniach pracy Urzędu Gminy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem tel. 56 6756076 lub 77 wew. 47.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża na stronie www.bip.gminachelmza.pl   zakładka /planowanie przestrzenne/projekty planów zagospodarowania przestrzennego(2018).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się:

 • w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko, adres: Brąchnówko nr 13A,
 • w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skąpe, adres: Skąpe nr 18A,
 • w dniu 16 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchowo, adres:  Głuchowo nr 15A.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dyskusja odbędzie się z zachowaniem aktualnych na dzień dyskusji obostrzeń i ograniczeń sanitarnych tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych po wejściu na teren obiektu, zachowanie dystansu od innych uczestników dyskusji oraz innych środków ostrożności.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Wójta Gminy Chełmża:

 • w formie papierowej, na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub
 • w formie elektronicznej na adres: info@gminachelmza.pl   lub
 • za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy.

Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.

Złożona uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwy jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r.

Uwagi i wnioski można składać: 

 • w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę e-mail: info@gminachelmza.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chełmża. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl 

 

 

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia