• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 listopada 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych.

W dniu 30 września 2021 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XLVIII/298/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określiła nową wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny), w kwocie 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4895 i wchodzi w życie 1 listopada 2021 r.

Mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny kompostownik i kompostującym w nim bioodpady, przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 0,50 zł (od stawki obowiązującej opłaty) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem ilości produkowanych i oddawanych odpadów przez mieszkańców, co jest równoznaczne ze wzrostem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki. W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku, ilość odpadów komunalnych w naszej gminie od stycznia do lipca tego roku wzrosła o ponad 501 ton! W tej puli największy przyrost notowany jest w segmencie odpadów komunalnych zmieszanych 296,61 ton oraz opakowań ze szkła 81,38 t i z tworzyw sztucznych 52,64 t.

Warto zaznaczyć, że od  01 stycznia 2021 r. obowiązuje umowa uwzględniająca ustawową zmianę sposobu wynagradzania dla przedsiębiorcy wykonującego odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Dotychczasowa ryczałtowa forma miesięcznego wynagrodzenia zmieniona została na wynagrodzenie naliczane jako iloczyn rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów od mieszkańców i ceny za 1 Mg danego rodzaju odpadów komunalnych.

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. nastąpił wzrost wynagrodzenia przedsiębiorcy odbierającego odpady średnio o 43.000 zł miesięcznie.

Powyższe okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie 18,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość nie jest dłużej możliwe.

Do właścicieli nieruchomości zostały wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.

W przypadku jeśli nie otrzymali Państwo zawiadomienia o wysokości opłaty i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 675 60 76 wew. 50.

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia