• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STYPENDIA ZA NAUKĘ PRZYZNANE

Wnioski o stypendium z funduszu stypendialnego Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2021/2022 zostały rozpatrzone. Łącznie w przyjętym terminie wpłynęło 65 wniosków (w tym 1 nie spełniał kryteriów formalnych). Średnie ocen uzyskanych przez uczniów w ostatnim roku szkolnym wynosiły od 4,13 do 5,69. W roku szkolnym 2021/2022 stypendium otrzyma pierwszych 35 uczniów z listy rankingowej, którzy mogą pochwalić się średnią ocen od 4,90 do 5,69. Na wypłatę stypendiów  Gmina Chełmża przeznaczy 52.650 zł. Fundusz Stypendialny tworzą: środki własne Gminy Chełmża, darowizny od Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego i Radnych Gminy Chełmża. Informacje o przyznaniu bądź odmowie stypendium zostały do wnioskodawców już wysłane pocztą tradycyjną. Wspomniany Fundusz Stypendialny w Gminie Chełmża istnieje już od 2000 roku. Uroczyste wręczenie stypendiów planowane jest  na 15.10.br.

Zgodnie z uchwałą nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych - stypendium z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego może być przyznane uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • uczy się w szkole ponadpodstawowej (liceum, technikum);
  • jest mieszkańcem Gminy Chełmża;
  • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki.

Stypendium im. Jacka Luntkowskiego jest przyznawane na rok szkolny od 1 września do 30 czerwca i wynosi 150 zł miesięcznie. Stypendysta, który wykazał się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzymuje dodatkowe jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium. Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej sporządzanej ze średnich ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym. Ilość przyznanych stypendiów jest ograniczona limitem środków w budżecie Gminy Chełmża przeznaczonych na stypendia. Stypendia przyznaje się do wyczerpania limitu środków.

 

K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia