• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

UWAGA - ATAKUJE PTASIA GRYPA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

           W związku z potwierdzoną informacją o wystąpieniu Ptasiej Grypy na terenie sąsiedniej Gminy Lisewo, część miejscowości naszej Gminy Chełmża znalazła się w strefie zagrożonej tj. w powiecie toruńskim – Obszar zagrożony ( od 3 do 10 km od ogniska). W Gminie Chełmża to miejscowości: Liznowo, Skąpe, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Szerokopas, Świętosław, Bocień, Zajączkowo, Witkowo, Zelgno. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańców wymienionych miejscowości z obszaru zagrożonym Ptasią Grypą obowiązują określone zakazy i nakazy. Na granicy strefy zostają rozstawione tablice ostrzegawcze.

NAKAZUJE SIĘ: 

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych  do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;

5)  posiadaczowi ptaków:

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących
z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

- oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,

- przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa
w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

- stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków,   każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,

- przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

- niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii             o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych  w gospodarstwie.

ZAKAZUJE SIĘ:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego  środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów  wytwarzających  lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych  i wylęgowych;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

7) organizowania polowań na ptaki łowne.

Poniżej w załączeniu ,,Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego” zawierającym nakazy i zakazy dla mieszkańców strefy zagrożonej.

E. Kaniecki

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka