• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

AZBEST POD KONTROLĄ

          Wójt Gminy Chełmża przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają wójtowi gminy,
  • podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają bezpośrednio marszałkowi województwa,

drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Przypominamy, że złożenie "Informacji o wyrobach zawierających azbest" jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Druk informacji

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia