• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ROSNĄ OPŁATY ZA ODPADY

         Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi rosną i będą rosły. Od 01 marca 2020 r.  wzrastają koszty związane z gospodarką odpadami. To efekt  nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń towarzyszących. Zmiana przepisów prawa spowodowała drastyczny wzrost kosztów składowania odpadów w Instalacjach Komunalnych odbierających odpady dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży.
Dodatkowo wzrosła opłata marszałkowska za składowanie śmieci, koszty systemu selektywnej zbiórki odpadów, koszty energii oraz rośnie płaca minimalna.
       Zdaniem UOKiK, duży wpływ na wzrost kosztów gospodarki odpadami miała zmiana polityki Chin, które były największym importerem odpadów plastikowych i papierowych. W pewnym momencie przestały je przyjmować, co przełożyło się na wysoki wzrost cen składowania śmieci w Europie w tym w Polsce.
Na wzrost kosztów wpływa też wzrost ogólnej ilość zebranych odpadów przy braku malejącej jednocześnie ilości odpadów zmieszanych. Polska wciąż nie osiąga wymaganych przez Unię Europejską wskaźników udziału składowania w zagospodarowaniu odpadów komunalnych (które powinniśmy osiągnąć do 2020 r.), gdyż nadal niedostatecznie dużo odzyskuje się z odpadów surowców i energii, a przekazuje się je głównie na składowiska. Konsekwencją powyższego jest właśnie wzrost opłaty za składowanie.

           Od 2021 r. będzie miała kolejna podwyżka wywołana nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana ustawy niesie ze sobą min: zwiększenie rodzaju odpadów przyjmowanych na PSZOK, zmianę (zwiększenie) częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, zmianę sposobu rozliczania z przedsiębiorstwem odbierającym odpady z terenu gminy na podstawie masy zebranych odpadów, zwiększenie i zmiana obowiązków przedsiębiorstwa odbierającego odpady z terenu gminy, zwiększenie ilości procedur administracyjnych związanych z niewłaściwą segregacją odpadów (decyzje administracyjne), konieczność wprowadzenia restrykcyjnego systemu kontroli mieszkańców, zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów.

Patryk Zabłocki, Kierownik Ref. GKOŚ

 

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka