• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

        Wójt Gminy Chełmża, informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym Gmina Chełmża przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 19 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@gminachelmza.pl.
Formularze złożone po tym terminie mogą zostać nieuwzględnione.

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Chełmża.
Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru odpadów będzie znany po wyłonieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.
W przypadku nieotrzymania  przez Gminę Chełmża dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w programu nie będzie on realizowany.

Formularz wniosku

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Pomoc dla pogorzelców BabaLudy