• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZARZĄDZENIE NR  42/07

WÓJTA GMINY  CHEŁMŻA

z dnia  01 sierpnia  2007r.


w sprawie   otwartego  konkursu ofert na realizację w II półroczu  2007 roku zadań  Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu  2007 roku zadań  Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  :

1)       szkolenie dla dzieci i młodzieży obejmujące:

       a) organizację treningów , zajęć sportowych ,

       b) organizację zawodów i rozgrywek,

       c) udział w zawodach i rozgrywkach nie objętych realizacją kalendarza
             Kujawsko- Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego,

       d) zakup sprzętu sportowego. 

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów, w tym
     również niepełnosprawnych , popularyzujących rozwój kultury fizycznej.

§ 2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

§ 3. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§4. Termin składania ofert upływa z dniem  06 wrzesień 2007 r. 

§ 5. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Chełmża;

2)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża;

3)    w dzienniku o zasięgu lokalnym.

 

§ 6. Wzór karty oceny merytorycznej oferty stanowi Załącznik nr 2, wzór oferty stanowi Załącznik nr 3, wzór umowy stanowi Załącznik nr 4, wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 5, wzór ewentualnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania wynikającej z przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez Oferenta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka