• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

 

„Nauka to zabawa”
Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia i wycho­wa­nia uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych na terenie Gminy Chełmża.

Prio­ry­tet IX Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach

Dzia­ła­nie 9.1 Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych i zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług edu­ka­cyj­nych świad­czo­nych w sys­te­mie oświaty

Pod­dzia­ła­nie 9.1.2 Wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych uczniów z grup o utrud­nio­nym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sze­nia róż­nic w jako­ści usług edu­ka­cyj­nych

Pro­jekt sys­te­mowy” Indy­wi­du­ali­za­cja pro­cesu naucza­nia i wycho­wa­nia uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych ”  pt. „Nauka to zabawa”

Kwota dofinansowania: 150 654 zł
Reali­za­cja: 31 sierpnia 2013 do 30 sierpnia 2014 r.

Kończy się realizacja projektu , w którym uczestniczyły cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Chełmża. Celem  głównym projektu było wsparcie  indywidualnego rozwoju 147 uczniów i uczennic  dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Przeprowadzono łącznie 1120h zajęć wspierających rozwój uczniów., były to :

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy

 Każdy uczeń uczestniczył w 30 godz. danego typu zajęć prowadzonych  w grupach kilkuosobowych .

W ramach projektu doposażono wszystkie szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Wyposażenie było zgodne z potrzebami uczniów i uczennic powyższych szkół. Zakupiono: programy wspomagające profilaktykę, diagnozę, terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania oraz zagrożonych dysleksją; multimedialne programy wspomagające diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z problemami w nauce umiejętności matematycznych oraz wadami wymowy. Ponadto szkoły otrzymały plansze, tablice i zestawy do ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, domina.. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły  kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostały wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie .

Dzieci świetnie się bawiły z nowymi pomocami, było dużo zabawy i  emocji.

Projekt mocno przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów .

Dziękuję wszystkim prowadzącym zajęcia za zaangażowanie i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków. Dyrektorom szkół , pracownikom ZEASu   dziękuję za efektywną współpracę.

Koordynator projektu

Maria Kaszyńska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Nauka to zabawa”
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Chełmża. 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-mie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt systemowy” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ”  pt. „Nauka to zabawa”
 

Kwota dofinansowania: 150 654 zł
Realizacja: 31 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 r.

Projektem objęte są cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Chełmża. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych w Gminie Chełmża, w sumie 147 uczniów i uczennic. Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie nastąpił w oparciu o przeprowadzoną we wszystkich  szkołach diagnozę sytuacji, dokonaną przez szkolne zespoły nauczycieli. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równość szans kobiet i mężczyzn, w tym zasadę równości płci - wszystkie osoby z grupy docelowej, mogły i mogą uczestniczyć w zajęciach na równych zasadach. Każdy uczeń uczestniczy w 30 godz. danego typu zajęć prowadzonych  w grupach kilkuosobowych .
Cele głównym projektu jest wsparcie  indywidualnego rozwoju 147 uczniów i uczennic  na terenie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmża  dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć i zakup pomocy niezbędnych do realizacji tych zajęć.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia:
1.  Szkoła Podstawowa w Kończewicach:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

2.  Szkoła Podstawowa w Zelgnie:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

2.  Szkoła Podstawowa w Sławkowie:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

2.  Szkoła Podstawowa w Grzywnie:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia z logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy

Łącznie odbędzie się 1120h  zajęć

W ramach projektu doposażymy wszystkie szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic powyższych szkół. Zakupione zostaną: programy wspomagające profilaktykę, diagnozę, terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania oraz zagrożonych dysleksją; multimedialne programy wspomagające diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z problemami w nauce umiejętności matematycznych oraz wadami wymowy. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w plansze, tablice i zestawy do ćwiczeń, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, domina.. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie .

 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka