• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

PIORIN informuje


         Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stało się obowiązkiem stosowanie integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana w ww. ustawie jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
        Mając na uwadze wymienione przepisy zabiegi chemiczne w ochronie roślin powinny zostać poprzedzone działaniami lub metodami ograniczającymi zużycie środków ochrony roślin.
Podczas przeprowadzanych kontroli inspektorzy PIORIN, w zależności od typu uprawy, będą weryfikować spełnienie następujących wymagań:
- stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
- stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,
- wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, - stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
- przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,
- ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
         Osoby wykonujące zabiegi chemicznej ochrony roślin muszą: dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów na organizmy nie będące celem zabiegu, w szczególności - owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych, ograniczać liczbę zabiegów i ilość stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum oraz przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie środków.
Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi powinno:
- być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów
- uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym, z uwzględnieniem: progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych
- wynikać z opracowań naukowych określających optymalne terminy wykonania zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych lub informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze.

       Producenci rolni, którzy prowadzą uprawy zgodnie z wymogami Integrowanej Produkcji Roślin i uzyskują potwierdzenie tego działania certyfikatem IP, mają gwarancję spełnienia wymogów integrowanej ochrony roślin. Mając na uwadze powyższe Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca do zgłaszania się producentów rolnych do dobrowolnego systemu Integrowanej Produkcji Roślin nadzorowanego przez Inspekcję.


 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka