• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Sprawozdawczość

Na podstawie  art. 9n oraz  art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazania  Wójtowi Gminy Chełmża sprawozdań (do końca miesiąca następnego po zakończeniu kwartału).
Zgodnie z art.9x ust. pkt.5 przedsiębiorca  odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdania podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
Obowiązujące wzory sprawozdań podane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. „w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych przez podmioty  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  są:
-  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, której zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Matejki 13,  87-200 Wąbrzeźno,
- Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych Osnowo II, której Zarządcą jest Zakład Usług Miejskich ZUM Sp. z o.o. w Chełmnie, ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno.
Regionalne Instalacje określono zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2013 stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012r  dla regionu 2 chełmińsko-wąbrzeskiego obejmującego 167 371 mieszkańców, w tym mieszkańców Gminy Chełmża.

Anna Krupska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny