• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Harmonogram odbioru odpadów

Informuje się mieszkańców Gminy Chełmża, że w dniu 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży została zawarta umowa  na realizację zadania dot. odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy.

Umowa zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Mieszkańcy Gminy Chełmża od 1 lipca 2013 r. będą mogli korzystać  z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży.

PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18  oraz w soboty w godzinach od 10 do 14.

Na PSZOK można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 2. papier i tekturę – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 3. szkło – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 4. bioodpady, w tym odpady zielone – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 5. przeterminowane leki i chemikalia – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 6. zużyte baterie i akumulatory – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 9. zużyte opony - jeden komplet opon (4 szt.) w rozmiarze do 17 cali włącznie, pochodzących z jednego gospodarstwa domowego na rok - bez ponoszenia dodatkowych opłat (opony w większym rozmiarze lub w większej ilości niż               4 szt. będą odbierane za dodatkową opłatą)
 10. tekstylia i odzież - bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty - bez ponoszenia dodatkowych opłat (pozostałe  będą odbierane za dodatkową opłatą);

Mieszkańcy oddający odpady na PSZOK muszą mieć przy sobie dowód osobisty celem udokumentowania ilości oddanych odpadów oraz identyfikacji osób jako mieszkańców Gminy Chełmża.

Mając na celu prawidłowe wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych ZGK. Sp. z o.o. w Chełmży, na zlecenie Gminy Chełmża, dostarczy mieszkańcom po jednym bezpłatnym komplecie worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach:

 1. NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe;
 2. ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;
 3. BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
 4. BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło;

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów zostaną dostarczone do gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy w ostatnim tygodniu czerwca br.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Chełmża zostanie rozpowszechniony również poprzez jego wywieszenie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz na stronie internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl (zakładka gospodarka odpadami).

ZGK Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi sprzedaż worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Worki kupić można w siedzibie spółki zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży oraz w trakcie zbiórki odpadów od pracowników obsługujących teren gminy.

ZGK Sp. z o.o. w Chełmy prowadzi sprzedaż oraz dzierżawę pojemników  przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

W celu zakupu lub wydzierżawienia pojemników należy zgłaszać się  do siedziby spółki, znajdującej się przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży. (tel. do ZGK Sp. z o.o. (56) 675 22 06)

Informuje się mieszkańców Gminy Chełmża, którzy zlekceważyli wcześniejsze informacje oraz wezwania urzędu i nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że z urzędu została wszczęta procedura administracyjna, w wyniku której zostaną wydane decyzje administracyjne nakładające obowiązek uiszczania podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 50 zł od gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi uzyskać można ze strony internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl (zakładka gospodarka odpadami) lub u pracowników Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel. (56) 675 60 76 wew. 54.

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny