• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SOLARY OGRZEJĄ WODĘ W GMINIE

        Jeszcze w tym roku mieszkańcy gminy Chełmża  ciepłą wodę będą zawdzięczać słońcu – gmina na ten rok  planuje instalację 188 kolektorów słonecznych. Na przyszły tydzień planowane jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w drodze postępowania przetargowego.  Gmina Chełmża przygotowała projekt pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wybranym wykonawcą do instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Chełmża jest konsorcjum firm  PPHU  PION-BUD z Malborka i DOMOTERMIKA  z Kwidzyna z ceną ofertową brutto 4.914.689,29 zł. Po dokonanej ocenie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym uznano, że dwie oferty spośród 13 złożonych podlegają wykluczeniu oraz odrzuceniu, gdyż nie spełniły one warunków określonych przez gminę w specyfikacji przetargowej.
Pozostali oferenci zgłoszeni w postępowaniu przetargowym  mają jeszcze czas na wniesienie odwołania od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. Po tym okresie, jeżeli żaden z oferentów  nie wniesie odwołania zostanie  podpisana  z wybranym wykonawcą umowa na realizację zadania.     
      W postępowaniu przetargowym zostało złożonych 13 ofert. Najtańsza oferta opiewała na kwotę brutto 4.885.843,85zł, natomiast najdroższa wynosiła 7.143.199,28zł. Oferty wymagały analizy i oceny dołączonych dokumentów zarówno technicznych jak i merytorycznych wynikających bezpośrednio z przepisów Prawa zamówień publicznych. Ponadto należało sprawdzić, czy dołączona wycena poszczególnych zestawów solarnych nie zawiera błędów w jej wyliczeniu. W przypadku braku wymaganych dokumentów w złożonej ofercie lub wątpliwości co do tych złożonych, procedury nakładają na zamawiającego obowiązek wystąpienia do oferentów o ich uzupełnienie oraz wyjaśnienie we wskazanym terminie. Po złożeniu przez oferentów wymaganych uzupełnień do ofert, należało je ponownie zweryfikować i na ich podstawie  pracownicy UG dokonali ostatecznej ich oceny. Zamówienie swym zakresem obejmuje montaż i uruchomienie zestawów solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych w ilości 549 szt. i 14 szt. na budynkach użyteczności publicznej.

KO

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny