• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Clipboard01

Gmina Chełmża

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Era małego inżyniera”

Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020

Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjne edukacja

Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Celem projektu jest rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w terminie do 30.06.2023 r. w 3 szkołach objętych projektem.

Grupa docelowa to 8 nauczycieli oraz 200 uczniów ze szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża.

Główne działania projektu:

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK do nauczania eksperymentalnego w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 30.06.2023 r.

Planowane efekty:

- 145 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie,

- 2.800 godzin zajęć dodatkowych zrealizowanych w projekcie (przyroda, matematyka, scratch, robotyka, język angielski, kreatywność, zajęcia logopedyczne, grafomotoryczne, z arteterapii, korekcyjno-kompensacyjne),

- 4 nauczycieli objętych szkoleniem w zakresie wykorzystania TIK do nauczania eksperymentalnego w edukacji,

- 4 nauczycieli objętych szkoleniem w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- 3 szkoły wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 409.993,75 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 389.494,05 zł

  • Clipboard01

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka